Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

reg transformatiefonds SD Jeugd

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

1.062.402

1.062.402

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

1.062.402

366.145

Stand per 31 december 2020

0

696.257

Doelstelling / Bestemming

De gemeente Venray is trekker van het Regiogeld transformatie Sociaal Domein Jeugdhulp. Het budget wordt door de VNG en het Rijk in drie termijnen beschikbaar gesteld; € 531.427 voor de jaren 2018 t/m 2020. Eind december 2018 is het transformatieplan goedgekeurd door de VNG en het Rijk, echter doordat de startdatum een jaar naar achteren is verschoven zullen ook de uitgaven later plaatsvinden.

Beslissingsbevoegdheid

De raad is bij wet aangewezen als bevoegd orgaan om te besluiten over bestedingen uit een reserve.

Mutaties

Het betreft regionale middelen (Transformatiebudget) die Venray beheert.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41