Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

egalisatie industriehaven

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

379.620

379.620

Vermeerdering 2020

35.298

38.987

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

414.918

418.607

Doelstelling / Bestemming

Op 28 juni 2016 heeft de raad het beheerplan “Haven Wanssum 2016” vastgesteld. De egalisatievoorziening ter dekking van de exploitatie van de haven maakt onderdeel uit van het havenbeheerplan. De egalisatievoorziening is ervoor bedoeld om de instandhoudingskosten voor de komende jaren te egaliseren waardoor geen onevenredige druk op de begroting ontstaat vanwege hoge kosten.

Gemeente Venray berekent havengelden aan de burger en deze gelden dienen specifiek besteed te worden aan werkzaamheden die voortvloeien uit het beheerplan Haven.

Minimale/maximale hoogte

De hoogte van de voorziening is een afgeleide van het havenbeheerplan. Dit plan geeft het verloop van de voorziening aan voor de komende jaren.

Beslissingsbevoegdheid

De raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding (“ten laste brengen”) van de voorziening.

Mutaties

De voorziening wordt aangepast op basis van de overschotten of tekorten op de exploitatie van de haven.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41