Jaarrekening

Overzicht incidentele baten en lasten

Het uitgangspunt is dat de structurele lasten zijn gedekt door de structurele baten. Incidentele lasten mogen gedekt worden door zowel structurele als door incidentele baten. Hierbij gaat het niet om afwijkingen ten opzichte van de raming (dat is paragraaf 2.3) maar of de aard van een last of baat eenmalig was of jaarlijks terugkerend is.
Uit onderstaande tabel blijkt dat er een groot structureel saldo is. Dit houdt niet in dat het jaarrekeningresultaat structureel van aard is, maar wel dat de resultaten voornamelijk zijn behaald op posten die een structureel karakter hebben.
Met de raad is in het verleden afgesproken dat in zowel de begroting, de eerste bestuursrapportage, de tweede bestuursrapportage en in de jaarrekening afwijkingen boven de € 25.000 worden gerapporteerd.
De notitie incidentele baten en lasten vanuit de BBV is met ingang van 2019 aangescherpt en vraagt om een specifiekere uitwerking dan in het verleden. Onderstaand zijn in overeenstemming met alle planning en control documenten de afwijkingen boven de € 25.000 nader toegelicht.

Bedragen x € 1.000,-)

Totaal

Waarvan incidenteel

Structureel

Lasten programma 1

79.127

4.920

74.207

Lasten programma 2

18.259

1.320

16.939

Lasten programma 3

12.353

-546

12.899

Lasten programma 4

5.963

888

5.075

Totaal lasten programma

115.702

6.582

109.120

Baten programma 1

21.384

5.167

16.217

Baten programma 2

9.201

873

8.328

Baten programma 3

5.604

87

5.517

Baten programma 4

521

50

471

Totaal baten programma

36.711

6.177

30.534

Saldo van baten en lasten programma

-78.991

-405

-78.586

Lasten algemene dekkingsmiddelen

892

0

892

Lasten overhead

16.243

142

16.101

Lasten vennootschapsbelasting

-50

0

-50

Lasten onvoorzien

0

0

0

Totaal lasten diversen

17.084

142

16.942

Baten algemene dekkingsmiddelen

97.462

0

97.462

Baten overhead

573

0

573

Baten vennootschapsbelasting

0

0

0

Baten onvoorzien

0

0

0

Totaal baten diversen

98.035

0

98.035

Saldo van diversen

80.951

-142

81.093

Totale saldo van baten en lasten van programma en diverse

1.960

-547

2.507

Lasten reserves

4.753

4.753

0

Baten reserves

5.378

5.378

0

Totaal saldo mutaties reserves

625

625

0

Resultaat

2.585

78

2.507

Totaal structurele lasten

126.062

Totaal structurele baten

128.569

Structurele baten - structurele lasten

2.507

Toelichting op de Incidentele Baten en Lasten

Hieronder volgt een korte omschrijving van de incidentele baten en lasten hoger dan € 25.000,00

Incidentele baten en lasten

2020

Toelichting

Incidentele baten

Programma 1 Leven

Uitvoering RMC

-37.254

Incidentele middelen RMC

Regiogelden cultuur

-107.143

Bijdrage regio gemeenten

Stadsontwikkeling

-538.892

Grondverkopen

Venray Beweegt

-70.863

Incidenteel project

TOZO

-4.391.376

Incidentele regeling COVID-19

Programma 2 Wonen

Integraal veiligheidsbeleid

-452.801

Subsidie

CAO Voordeel

-59.075

Overige inkomsten

Marktstraat 8

-339.500

Aan- en verkoop grond en gebouw

Programma 3 Werken

Grondexploitaties

185.649

Grondexploitaties

Eiwitrijk

-197.444

Bijdrage regio gemeenten

Duits Kerkhof

-75.000

Subsidie provincie

Programma 4

Regeling reductie energiegebruik

-49.712

Subsidie

Incidentele lasten

Programma 1

TOZO

4.034.747

Incidentele regeling COVID-19

Subsidie planontwikkeling

28.000

Subsidie aan dorpsraad Veulen en Vredepeel

Openbare bibiliotheek

60.000

Subsidie

Regiogelden cultuur

90.338

Incidenteel project

Grondverkoop

25.862

Incidentele kosten

Huisvesting primair onderwijs

53.526

Incidenteel project

Kwartiermaker Jeugd

93.464

Incidenteel project

Schulddienstverlening

61.236

Incidentele ondersteuning

Regiogeld Transformatie SD

366.145

Incidenteel project

Venray Beweegt

86.429

Incidenteel project

Programma 2

Uitvoeringsprogramma arbeidsmigranten

76.000

Tijdelijk project

Omgevingswet

245.312

Tijdelijk project

Proces en gerechtskosten

73.580

Incidentele uitgave

Bomenbestek

85.743

Budgetoverheveling

Integraal veiligheidsbeleid

443.812

Subsidie

Marktstraat 8

396.008

Aan- en verkoop grond en gebouw

Programma 3

Grondexploitaties

-1.010.952

Grondexploitaties

Eiwitrijk

186.829

Projectkosten Agrofood / Eiwitrijk

Duits kerkhof

74.300

Subsidie

Centrumvisie

34.622

Tijdelijk project

Stimuleringsregeling centrum

110.000

Subsidie

Herontwikkeling de Brier

33.590

Budgetoverheveling

Herbestemming Gouden Leeuw pand

25.908

Tijdelijk project

Programma 4

Voormalig B&W personeel

68.148

Voormalig personeel B&W

Belastingpakket

67.271

Budgetoverheveling

Boventallig / voormalig personeel

523.115

Boventallig/voormalig personeel

Implementatie gegevenshuis

121.308

Tijdelijk project

Windpark Venray

34.962

Budgetoverheveling

Omgevingswet

161.701

Incidenteel project

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41