Algemeen

Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Venray,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021;

Besluit:

  1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vast te stellen.
  2. Het positieve resultaat van de Programmaverantwoording 2020 vast te stellen op € 2.585.000.
  3. Akkoord te gaan met verzoeken tot overheveling en / of doorschuiven van budgetten voor een totaalbedrag van € 4.398.828.
  4. Van € 4.398.828 een bedrag van € 2.343.332 via resultaatbestemming storten in de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten.
  5. Van € 4.398.828 een bedrag van € 570.353 uit de algemene reserve en een bedrag van € 3.083.400 uit de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten, een bedrag van € 696.257 uit de reserve Transformatiefonds SD Jeugd en een bedrag van € 48.818 uit de reserve Huisvesting primair onderwijs in 2021, dan wel 2023 te onttrekken uit deze reserves.
  6. Een bedrag van € 61.836 vrij te laten vallen uit de reserve overheveling restant exploitatiebudgetten en te storten in de algemene reserve.
  7. Het plafond van de egalisatievoorziening afval tijdelijk op te hogen naar € 190.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 juni 2021.

voorzitter,                                  

    raadsgriffier,                                                    

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41