Jaarrekening

PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

De WNT is van toepassing op Gemeente Venray. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € € 201.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

WNT verantwoording 2020 Gemeente Venray. Het algemeen bezoldigingsmaximum van € 201.000 is van toepassing

bedragen x € 1

EGJ Voorn

KGMC Joosten

SA Boere

TMT van der Giessen-van den Heuvel*

Functiegegevens

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Griffier

Afdelingsmanager

Aanvang en einde functievervulling

01-09 t/m 31-12

01-01 t/m 30-04

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

Deeltijdfactor in fte

1,00

1,00

1,00

1,00

(Fictieve) Dienstbetrekking

ja

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen

€ 39.319

€ 53.953

€ 94.216

€ 109.603

Beloning betaalbaar op termijn

€ 6.781

€ 6.785

€ 17.385

€ 19.852

Subtotaal

€ 46.100

€ 60.738

€ 111.601

€ 129.455

Individueeel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 66.817

€ 66.817

€ 201.000

€ 201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

nvt

nvt

nvt

nvt

Totale bezoldiging

€ 46.100

€ 60.738

€ 111.601

€ 129.455

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

nvt

nvt

nvt

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

nvt

nvt

nvt

Gegevens 2019

bedragen x € 1

KGMC Joosten

SA Boere

TMT van der Giessen-van den Heuvel*

Functiegegevens

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Griffier

Afdelingsmanager

Aanvang en einde functievervulling

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

Deeltijdfactor in fte

1,00

1,00

1,00

(Fictieve) Dienstbetrekking

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen

€ 119.660

€ 96.289

€ 80.003

Beloning betaalbaar op termijn

€ 19.659

€ 16.050

€ 13.583

Subtotaal

€ 139.319

€ 112.339

€ 93.586

Individueeel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 194.000

€ 194.000

€ 146.164

Totale bezoldiging

€ 139.319

€ 112.339

€ 93.586

* functionaris neemt de functie van Gemeentesecretaris/Algemeen directeur waar t/m 31-08-2020.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Niet van toepassing.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Niet van toepassing.

Tabel 1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700

Niet van toepassing.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

Niet van toepassing

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

Niet van toepassing

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

bedragen x € 1

KGMC Joosten

Functiegegevens

Functie bij beëindiging dienstverband

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Omvang dienstverband

1 fte

Jaar waarin dienstverband is beëindigd

2020

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

Overeengekomen uitkering wegens beëindiging dienstverband

€ 75.000

Individueel toepsselijk maximum

€ 75.000

Totaalk uitkeringen wegens beëindiging dienstverband

€ 75.000

Waarvan betaald in 2020

€ 75.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

0

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

nvt

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

nvt

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41