Paragrafen

Paragraaf I. Demografische ontwikkelingen

Paragraaf I. Demografische ontwikkelingen

De gevolgen van de demografische ontwikkelingen heeft onverminderd onze aandacht. Hoewel we als regio en gemeente Venray qua bevolking nog niet krimpen, hebben we wel te maken met behoorlijke demografische ontwikkelingen, zoals: 

  • Meer ouderen die ook nog eens ouder worden; 
  • Minder jongeren; 
  • Krimp van de beroepsbevolking; 
  • (Arbeids- en asiel)migratie.

In Venray zien we al jaren een gestage lichte groei van de bevolking, de schommelingen als gevolg van de komst en het weer verdwijnen van het AZC daar gelaten. We zien daarbij dat zowel de natuurlijke aanwas als de migratie hier positief aan bijdraagt. Als gevolg van deze bevolkingsontwikkeling schuift het kantelpunt wanneer ook in Venray sprake is van krimp in de tijd op. Volgens de prognoses op ‘Venray in cijfers (Primos 2020)’ ligt dit kantelpunt op basis van de huidige kennis rond 2035. Dit kantelpunt lag een paar jaar geleden nog rond 2030.

Het is zaak om ons samen met de regiogemeenten en relevante partners tot de demografische ontwikkelingen te verhouden. Met het afnemen dan wel verdwijnen van de groei van de bevolking en met het veranderen van de samenstelling van de bevolking is er sprake van veranderingen in de groei van de behoefte aan woningen, bedrijventerreinen, kantoren, infrastructuur en (sociaalmaatschappelijke) voorzieningen. Kwantiteit is niet meer doorslaggevend, de nadruk komt te liggen bij kwaliteit en regionale afstemming.

Zoals uit voorgaande blijkt gaan demografische ontwikkelingen vrijwel alle beleidsvelden raken en raken daarmee feitelijk alle portefeuilles binnen de gemeente, maar ook binnen de regio. Het is daarmee een onderwerp dat we als gemeente blijven agenderen.

Het urgentiebesef wat betreft de gevolgen van de demografische ontwikkelingen neemt toe. Het heeft al nadrukkelijk een plek binnen thema’s als arbeidsmarkt (i.v.m. de verwachte krapte op de arbeidsmarkt en in relatie met de thematiek rondom arbeidsmigranten) en de  uitwerkingen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Ook regionaal is het een thema dat aandacht krijgt, onder andere in de Investeringsagenda Noord-Limburg ‘Samen investeren in de gezondste regio', maar ook bij het aan de slag gaan met het regionaal uitvoeringsprogramma dat begin 2020 is vastgesteld en dat voortvloeit uit onze nieuwe regiovisie.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41