Algemeen

Inleiding

In de begroting 2020 heeft de gemeenteraad de kaders op programmaniveau vastgelegd. Middels deze jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 en in het bijzonder over de uitvoering van de speerpunten uit het collegeprogramma en overige ontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting 2020. Per programma en vervolgens per deelprogramma is de voortgang van de tactische opgave geactualiseerd. Tevens zijn de speerpunten, indicatoren en doelen geactualiseerd.

Opbouw
Voor u ligt het boekwerk jaarverslag en jaarrekening 2020. Een samenvatting van de belangrijkste onderdelen wordt opgenomen in een “jaarrekening in één oogopslag” net zoals dit bij de begroting heeft plaatsgevonden.

De verantwoording over 2020 is verdeeld in een jaarverslag en in een jaarrekening.

In het jaarverslag zijn de volgende onderdelen opgenomen:

1.    De programmaverantwoording. Hierin is per programma opgenomen wat de gemeente de komende collegeperiode wil bereiken, de zogenaamde tactische opgave. Tevens staan opgenomen welke activiteiten we in 2020 hebben uitgevoerd om deze tactische opgave te realiseren. Tot slot wordt aangegeven wat dit in financiële zin heeft gekost.

2.    De paragrafen, met daarin gebundelde informatie over thema’s die anders gefragmenteerd aan de orde worden gesteld. Het gaat vooral om de beleidslijnen van het beheersproces waarbij sprake kan zijn van een grote financiële of politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van programma’s.

In de jaarrekening zijn de balans met toelichting, de verantwoording in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, de recapitulatie van de baten en lasten, het overzicht van incidentele baten en lasten en het overzicht Single Information en Single Audit (SISA) opgenomen.

Het boekwerk jaarverslag en jaarrekening 2020 sluit af met zeven bijlagen:
1. BBV indicatoren.
2. Taakvelden per programma.
3. Toelichting grondexploitatie.
4. Lijst restantinvesteringen.
5. Toelichting reserves en voorzieningen.
6. EMU-saldo.
7. Overzicht programma’s, producten, portefeuillehouders, budgethouders en commissies.
8. Lijst met afkortingen.

In tabellen, overzichten en grafieken zijn de opgenomen bedragen in duizenden euro’s, tenzij anders is vermeld. In de analyse gaan we uit van de laatste bijgestelde begroting uit de 2 e bestuursrapportage 2020 en de nadien genomen raadsbesluiten, tenzij anders vermeld.

Analyse jaarrekeningresultaat op hoofdlijnen.
Onderstaand worden de grootste afwijkingen verdeeld over de programma’s nader uiteengezet. Een nadere toelichting op de analyse van de afwijkingen tussen de begroting en de realisatie zijn opgenomen bij 2.3 recapitulatie baten en lasten 2020.

Bedragen x €1

Resultaat jaarrekening 2020

2.585.000

Budgetoverheveling totaal € 2.412.332 via resultaatbestemming

-2.343.332

241.668

Programma 1 Leven

230.000

DP 1.1

Behandeling GGZ lasten (nr. 07)

-313.000

Behandeling lasten (nr. 08)

-128.000

Landelijk Transitie Arrangement (LTA) (nr. 14)

395.000

Nieuwe taken WMO (nr. 15)

-136.000

Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004 (nr. 16)

284.000

Scholings- en activeringsbudget (nr. 18)

147.000

Schuldhulpverlening (nr. 19)

110.000

Uitvoeringskosten inkomensvoorziening (nr. 22)

-129.000

Programma 2 Wonen

369.000

DP 2.1

Bouwvergunningen baten (nr. 02)

205.000

DP 2.3

Integraal veiligheidsbeleid (nr. 02)

164.000

Programma 3 Werken

-

Programma 4 Besturen

469.000

DP 4.3

ICT applicaties lasten (nr. 03)

-133.000

DP 4.4

Baten toeristenbelasting (nr. 02)

238.000

Gemeentefondsuitkeringen (nr. 05)

364.000

Diverse kleine afwijkingen diverse programma's

-826.332

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41