Paragrafen

Paragraaf A. Lokale heffingen

Paragraaf A. Lokale heffingen

De gemeentelijke belastingen bestaan uit algemene belastingen, bestemmingsheffingen en retributies (rechten en leges).

 1. De algemene belastingen komen ten goede aan algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad kan bepalen waarvoor deze opbrengsten worden ingezet. Onder de algemene belastingen vallen bijvoorbeeld de OZB, verblijfsbelasting en de hondenbelasting.
 2. De retributies vallen uiteen in rechten en leges.
  1. Voor rechten geldt dat de gemeente niet meer mag heffen dan de begrote kosten die gedekt worden met deze heffing. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, die worden gebruikt voor doeleinden met een duidelijk algemeen belang.
  2. De belangrijkste retributies zijn de leges, vergoedingen voor een bij de gemeente aangevraagde dienst. Deze dienst levert met name individueel voordeel op. Zo betalen inwoners van de gemeente een bijdrage voor het aanvragen van een paspoort of vergunning. Ook voor de leges geldt dat deze niet meer dan kostendekkend mogen zijn.

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de navolgende onderdelen:

 1. De gerealiseerde inkomsten.
 2. Het gerealiseerde beleid ten aanzien van de lokale heffingen.
 3. Een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen (belastingen, leges en rechten).
 4. De lokale lastendruk.
 5. Het gerealiseerde kwijtscheldingsbeleid.
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41