Paragrafen

Paragraaf A. Lokale heffingen

3a. kostendekkende leges en rechten

In de begroting en jaarrekening wordt een overzicht van baten en lasten opgenomen voor
heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten.
Dit geldt voor de volgende leges, heffingen en rechten:
-   afvalstoffenheffing

-   rioolheffing
-   rioolaansluitrecht
-   leges
-   marktgelden
-   havengelden
-   lijkbezorgingsrechten  

De overige belastingen, OZB, (water)toeristenbelasting en parkeerbelasting zijn algemene belastingen en gaan naar de algemene middelen van de gemeente en kunnen door de gemeente vrij besteed worden. De reclamebelastingen BIZ Smakterheide zijn doelbelastingen. De voorwaarden m.b.t. kostendekkendheid gelden niet voor de overige- en doelbelastingen.

Afvalstoffenheffing
De forse stijging van de afvalverwerkingstarieven die is ingezet in 2019 heeft zich -weliswaar minder explosief- ook doorgezet in 2020. Daarnaast blijven de opbrengsten uit grondstofstromen die in eerdere jaren altijd geld opbrachten, ook dalen. Zo zijn de marktprijzen voor oud papier en karton in 2020 tot nieuwe dieptepunten gedaald. Verder blijft de vervuiling in het gescheiden ingezameld plastic(verpakkings)afval een groot probleem met hoge extra kosten tot gevolg en minder vergoedingen uit het Afvalfonds Verpakkingen.
Ook hebben de coronamaatregelen hun effect gehad op het aanbod van (meer) afval en hogere kosten voor de afvalexploitatie.

Tarieven 2020
Basis voor de afvalstoffenheffing zijn de kostendekkende tarieven. Deze zijn vastgesteld op basis van begrote kosten voor het inzamelen van afval en de begrote opbrengsten voor het verwerken van afval.

Afvalstoffenheffing

2019

2020

% daling/stijging

Vast tarief zonder korting

76,32 (1)

97,44 (2)

28%

Restafval

container van 40 ltr.

2,31

2,47

7%

container van 80 ltr.

4,63

4,94

7%

container van 140 ltr.

8,10

8,64

7%

container van 240 ltr.

13,89

14,82

7%

volume van 60 ltr. ondergronds

2,99

3,22

8%

GFT-afval

container van 25 ltr.

0,72

0,80

11%

container van 40 ltr.

1,15

1,,28

11%

container van 80 ltr.

2,29

2,56

12%

container van 140 ltr.

4,01

4,47

11%

container van 240 ltr.

6,87

7,67

12%

(1) het vastrecht van de afvalstoffenheffing 2019 is inclusief een korting van € 10,32. deze korting wordt verrekend aan inwoners, doordat de maximale hoogte van de reserve afvalstoffenheffing in 2018 is bereikt. zonder korting zou het vastrecht € 86,64 bedragen
(2) het vastrecht van de afvalstoffenheffing 2020 is inclusief een korting van € 20,28. deze korting wordt verrekend aan inwoners, doordat de maximale hoogte van de reserve afvalstoffenheffing in 2019 is bereikt. zonder korting zou het vastrecht € 117,72 bedragen

Totale kosten/baten

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing

Bedragen x € 1,-

Kosten incl. (omslag)rente excl. kwijtscheldingen

-3.512.491

Kosten kwijtscheldingen

-114.171

Kosten uitvoering kwijtscheldingen

-20.367

Inkomsten excl. heffingen

252.468

Mutatie voorziening egalisatie afvalstoffenheffing

-182.404

Netto kosten

-3.576.965

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

-281.237

BTW

-675.789

Totale kosten

-4.533.991

Opbrengst heffingen: vastrecht

1.769.131

Opbrengst heffingen: variabel recht

1.885.364

Netto opbrengst heffingen

3.654.495

Onttrekking voorziening egalisatie afvalstoffenheffing
(verrekend als korting op vastrecht)

375.024

Totale opbrengst heffingen

4.029.519

Dekking

89%

Rioolheffing

De gemeente Venray heft rioolheffing om de kosten van de riolering, gedefinieerd in de drie zorgplichten (hemelwater, grondwater en afvalwater) te kunnen betalen. Er is gekozen voor een 100% kostendekkende rioolheffing. Dit betekend dat alle kosten gedekt worden door de rioolheffing. Er is geen bijdrage vanuit de algemene middelen aan het product riolering.

eigenaar / gebruiker

Niet afgekoppeld

Niet af- gekoppeld

Af- gekoppeld

Af- gekoppeld

%

2019

2020

2019

2020

basisheffing vastrecht rioolheffing

Eig.

€ 87,97

€ 89,44

€ 87,97

€ 89,44

1,70%

afvoerrecht afvalwater méérpersoonshuishouden (W)

Gebr.

€ 118,72

€ 120,74

€ 118,72

€ 120,74

1,70%

afvoerrecht afvalwater éénpersoonshuishouden (W)

Gebr.

€ 59,36

€ 60,37

€ 59,36

€ 60,37

1,70%

afvoerrecht afvalwater per eenheid van 500 m³ (N-W)

Gebr.

€ 118,72

€ 120,74

€ 118,72

€ 120,74

1,70%

afkoppeling hemelwater woningen

Eig.

€ 13,19 (3)

€ 13,42

€ 0,00

€ 0,00

1,70%

afkoppeling hemelwater (N-W) per eenheid van 200 m²

Eig.

€ 13,19

€ 13,42

€ 0,00

€ 0,00

1,70%

(3) Het afkoppelbedrag neemt toe tot € 20,52 per eenheid van 200 m² in 2027. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de investeringen die de gemeente tot 2027 moet doen om te voldoen aan de eisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Als huishoudens besluiten af te koppelen betekent dit minder investeringen voor de gemeente en daarmee vervalt het onderdeel afkoppeling hemelwater (woningen / niet-woningen) voor de aanslagoplegging.

In de verordening rioolheffing wordt onderscheid gemaakt tussen rioolheffing voor eigenaren, de zogenaamde aansluitheffing, en een rioolheffing voor gebruikers. Deze laatste wordt onderverdeeld is eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens en bedrijven. Voor bedrijfsmatige lozingen, dus ook voor tijdelijke bemalingen, geldt een tarief per 250 m³ geloosd afvalwater. Dit tarief is gelijk aan het tarief voor een meerpersoonshuishouden.
In het GRP is de heffing als volgt onderverdeeld:
De totale heffing voor een meerpersoonshuishouden met hemelwaterafvoer in 2020 (de basisheffing) is € 223,60. Het vastrecht afvalwater, het vastrecht hemelwater en het afvoerrecht hemelwater zijn een bepaald % van de rioolheffing. Het afvoerrecht afvalwater is dan het restant.

Onderverdeling heffing GRP

vastrecht afvalwater (20% van totale heffing)

€ 44,72

afvoerrecht afvalwater per eenheid van 500 m³

€ 120,74

vastrecht hemelwater (20% van totale heffing)

€ 44,72

afvoerrecht hemelwater per eenheid van 200 m² (6,0 % in 2018)

€ 13,42

De rioolheffing is in vier delen gesplitst:
- aansluitheffing afvalwater
Deze geld in principe voor ieder aangesloten pand in de gemeente. Deze heffing wordt bij de eigenaar van het pand in rekening gebracht, want de eigenaar is de enige die invloed heeft op het aanleggen van een rioolaansluiting. In het GRP is vastgesteld dat de hoogte 20% van de basisheffing bedraagt.

- afvoerheffing afvalwater

Deze is gekoppeld aan het aantal lozingseenheden (niet-woningen, gebaseerd op het drinkwatergebruik) of het aantal bewoners van de woning (één of meerpersoonshuishouden). Deze heffing wordt bij de gebruiker in rekening gebracht. Die kan namelijk, binnen zekere grenzen, de hoeveelheid afvalwater bepalen.

- hemelwater

Dit is een vast, niet variabel recht. Hiermee worden de kosten gedekt die worden gemaakt voor de voorzieningen in openbaar gebied ten behoeve van de inzameling en afvoer van hemelwater. In het GRP is de hoogte vastgesteld op 20 van de basisheffing.
- afvoerheffing hemelwater
De hoogte van deze heffing wordt bepaald door het op de riolering aangesloten oppervlak. Door af te koppelen kunnen particulieren deze heffing tot nul terugbrengen.

Totale kosten/baten rioolheffing

Berekening kostendekkendheid rioolheffing

Bedragen x € 1,-

Kosten incl. (omslag)rente exclusief kwijtscheldingen

-3.264.324

Kosten kwijtscheldingen

-58.444

Kosten uitvoering kwijtscheldingen

-17.173

Inkomsten excl.heffingen

17.953

Mutatie voorziening egalisatie riolering

-264.817

Netto kosten

-3.586.805

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

-329.924

BTW

-408.571

Totale kosten

-4.325.300

Eigenaar

Gebruiker

48%

52%

Totale kosten gesplitst

-4.325.300

-2.077.748

-2.247.552

Opbrengst heffingen

4.325.300

2.077.748

2.247.552

Dekking

100%

100%

Rioolaansluitrecht

Voor het tot stand brengen van een individuele aansluiting op het gemeentelijke rioolstelsel wordt een bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag is van een aantal factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld de afstand van de perceelsgrens tot het riool, of er wordt aangesloten op een vrijverval of drukrioleringstelsel. Deze kosten worden doorberekend aan de aanvrager van de aansluiting. Streven is om deze kosten zoveel mogelijk kostendekkend te laten zijn.

Totale kosten/baten rioolaansluitrecht

Berekening kostendekkendheid rioolaansluitrecht

Bedragen x € 1,-

Kosten incl. (omslag)rente

-58.591

Inkomsten excl.heffingen

Netto kosten

-58.591

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

0

BTW

-12.304

Totale kosten

-70.895

Opbrengst heffingen

28.238

Dekking

40%

Leges
Leges zijn verschuldigd voor verstrekte diensten en worden geheven om de verschillende taken te bekostigen. Bijvoorbeeld het in behandeling nemen van een aanvraag voor een paspoort of rijbewijs. Ook zijn er leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning, een evenementenvergunning of een drank- en horecavergunning.

De opbrengsten uit de heffing van leges worden gebruikt om de kwaliteit van de verstrekking te waarborgen en om personeels-, huisvesting- en materiaalkosten te dekken. De opbrengst uit de leges mag de totale kosten niet overtreffen.

Kostendekkendheid leges

Per hoofdstuk van de legesverordening worden de lasten (directe lasten + overhead + BTW) en de totale inkomsten weergegeven. Ook de mate van kostendekkendheid (in %) is opgenomen. Kruissubsidiëring vindt plaats binnen en tussen de diverse titels.

Leges verordening (x € 1)

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW

Totale lasten

Andere inkomsten

Leges

Totale baten

Kosten-dekkendheid

Titel 1 Algemene dienstverlening

1.1 Burgerlijke Stand

111.735

82.855

0

194.590

0

27.596

27.596

14%

1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

226.925

152.682

0

379.607

0

117.775

117.775

31%

1.3 Rijbewijzen

163.829

69.411

0

233.240

0

219.667

219.667

94%

1.4 GBA

134.141

111.515

0

245.656

0

17.183

17.183

7%

1.5 Naturalisatie en optieverklaring

N.v.t.

1.6 Wet bescherming persoonsgegevens

N.v.t.

1.7 Bestuursstukken

N.v.t.

1.8 Vastgoedinformatie

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.9 Overige publiekszaken

81.354

49.088

0

130.441

0

19.649

19.649

15%

1.10 Reproductiekosten

440

521

0

961

0

136

136

14%

1.11 Huisvestingswet

Gratis

1.12 Leegstandwet

Gratis

1.13 Gemeentegarantie

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.14 Winkeltijdenwet

2.122

2.658

0

4.780

0

946

946

20%

1.15 Kansspelen

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.16 Telecommunicatie

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.17 Verkeer en vervoer

973

1.348

0

2.321

0

963

963

41%

1.18 Diversen

0

0

0

0

0

0

0

0%

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

2.2 Vooroverleg / beoordelen
concept omgevings- vergunningsaanvraag

123.338

101.091

0

224.429

0

105.814

105.814

47%

2.3-2.6 Omgevingsvergunning

464.062

354.009

0

818.072

0

1.265.907

1.265.907

155%

2.7 Wijziging
omgevingsvergunning als
gevolg van wijziging project

691

651

0

1.343

0

542

542

40%

2.8 Bestemmingswijzigingen
zonder activiteiten

34.014

29.182

0

63.196

0

0

0

0%

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnen

3.1 Horeca

66.146

80.692

0

146.839

0

33.571

33.571

23%

3.2 Evenementen

67.976

72.381

0

140.357

0

0

0

0%

3.3 (Markt)standplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

0%

3.4 Huisvestingswet

Gratis

3.5 Sexbedrijven

0

0

0

0

0

0

0

0%

3.6 Titel is vervallen

N.v.t.

3.7 Vergunning voor het
aanleggen, stoken of hebben
van vuur in de openlucht

0

0

0

0

0

0

0

0%

3.8 Brandbeveiligingsverordening

9.150

8.778

0

17.927

0

9.832

9.832

55%

3.9 Muziekvergunning

0

0

0

0

0

0

0

0%

3.10 Kinderopvang

5.114

1.042

0

6.156

0

4.676

4.676

76%

3.11 Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

0

0

0

0

0

0

0

0%

3.12 Exploitatie vergunning

0

0

0

0

0

0

0

0%

* Vanaf 2020 wordt er geen BTW tarief meer gekoppeld aan de overhead, dit is komen te vervallen. Er wordt nu alleen nog maar gerekend met een overheadtarief per uur.

Kruissubsidiëring vindt plaats binnen en tussen de diverse titels. Een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht tekort bij een andere activiteit/Een overdekking binnen de ene groep diensten wordt gebruikt voor onderdekking van een andere groep diensten.

Havengelden
Voor elk schip dat de haven van Wanssum aandoet (liggeld of laden/lossen) is havengeld verschuldigd. Dit is vastgelegd in de havengeldverordening. De havengeldverordening is afgestemd op de actuele activiteiten in de haven van Wanssum. In deze op maat gesneden verordening is daarom een gedifferentieerde tariefstelling opgenomen voor containerschepen en bulkschepen.
Het tarief voor containerschepen is gelijk gesteld met de grondslag voor bulkschepen. Dat wil zeggen dat een schip volledig gelost en weer beladen kan worden en daarvoor één keer havengeld is verschuldigd. De basis voor heffing blijft het laadvermogen (in tonnen) van het schip. Voor containerschepen wordt het tarief per TEU bepaald door de maximale beladingscapaciteit (TEU x 2) af te zetten tegen het verschuldigde havengeld op basis van laadvermogen.

Met de opbrengst worden de kosten betaald die de gemeente maakt om de havenvoorzieningen goed te beheren en te onderhouden. De tarieven mogen maximaal kostendekkend zijn. De havengelden zijn uit concurrentie overwegingen niet kostendekkend.

Totale kosten/baten haven

Berekening kostendekkendheid havengelden

Bedragen x € 1,-

Kosten incl. (omslag)rente

-203.571

Inkomsten excl.heffingen

0

Mutatie voorziening egalisatie industriehaven

75.749

Netto kosten

-127.822

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

-25.169

BTW

0

Totale kosten

-152.991

Opbrengst heffingen

152.991

Dekking

100%

Lijkbezorgingsrechten
Venray heeft één gemeentelijke begraafplaats: Boschhuizen. Voor het gebruik van deze begraafplaats worden begraafrechten geheven. Er zijn verschillende tarieven. Zo betaalt men bijvoorbeeld voor het recht op een eigen graf voor een bepaalde periode, het bijzetten van urnen en asbussen of het verstrooien van as. De tarieven zijn in 2021 maximaal kostendekkend. In Venray worden de kosten die de gemeente moet betalen, per dienst, doorberekend in het legestarief.
Maar de totale exploitatiekosten van de begraafplaats zijn niet 100% kostendekkend.
De legesbedragen zeggen niets over het kwaliteitsniveau van de begraafplaats en hoeveel de gemeente jaarlijks zelf bijdraagt aan de jaarlijkse beheerskosten, bijvoorbeeld omdat vanaf 2018 besloten is om over Vak O geen leges meer te heffen.

Leges verordening (x € 1)

Lasten taakvelden

Overhead

BCF BTW*

Totale lasten

Andere inkomsten

Leges

Totale baten

Kosten-dekkendheid

Lijkbezorgingsrechten

180.835

11.516

0

192.351

0

42.989

42.989

22%

3b. Algemene belastingen

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Iedere eigenaar van een onroerende zaak, zoals een woning of niet-woning is belastingplichtig in het kader van de OZB. Een gebruiker van een onroerende-zaak zijnde niet-woning is ook belastingplichtig in het kader van de OZB. Dit met uitzondering van het woondeel van een niet-woning.
Voor de inkomstenraming OZB geldt als algemeen uitgangspunt een constante omvang van de opbrengst van de OZB en een jaarlijkse aanpassing van de OZB tarieven. In het coalitieakkoord 2018-2022 is vastgelegd dat als uitgangspunt voor de OZB de jaarlijkse inflatiecorrectie wordt gekozen. In de begroting is voor 2020 het inflatiepercentage van 1,5 % toegepast.

(Water)verblijfsbelasting
Belast is een overnachting in vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroeps-matig verhuurde ruimten, vaste standplaatsen en logiesverblijven. De aanslag verblijfsbelasting wordt opgelegd aan de hotelier, pensionhouder, campinghouder etc., maar ook op locaties waar buitenlandse werknemers verblijven. De toeristen zelf ontvangen geen aanslag, maar zien het bedrag meestal wel op de rekening.
Uitgangspunt is een aanpassing van de tarieven met het geldende CPB inflatiepercentage. Voor 2020 is uitgegaan van een inflatiepercentage van 1,5%. Het tarief voor de (water)verblijfsbelasting 2020 is ten opzichte van 2019 gelijk gebleven op een tarief van € 1,25.
Controle verblijfsbelasting
Op basis van signalen vanuit de raad dat het proces toeristenbelasting niet optimaal verloopt is in juni 2019 een opdracht geformuleerd en overeengekomen om onderzoek te verrichten naar de doel- en rechtmatigheid van het huidig proces toeristenbelasting. Op 2 juli 2019 is vervolgens een motie van die strekking door de raad aangenomen (motie voorjaarsnota M19). Inmiddels zijn, in het kader van deze opdracht, aanbevelingen geformuleerd om het bestand van belastingplichtigen en het proces toeristenbelasting te optimaliseren. Naar aanleiding van de aanbevelingen is aan Adviesgroep Nederlandse Gemeenten (ANG) een opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar alle locaties waar arbeidsmigranten worden gehuisvest. De uitkomsten van het onderzoek dienen ter vaststelling van een zo volledig mogelijk bestand van belastingplichtigen. Daarnaast is op basis van de aanbevelingen het proces van toeristenbelasting geoptimaliseerd, onder meer door duidelijke regels te stellen ten aanzien van het adequaat bijhouden van een nachtregister door belastingplichtigen. Tevens is de jaarlijkse administratieve controle aanmerkelijk geïntensiveerd. De uitkomsten van het onderzoek zullen in een conceptrapportage in Q1 van 2021 zijn opgeleverd.
Covid-19
Het coronavirus heeft ook de toeristische sector geraakt. Niettemin zijn er meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken.
In de tweede BERAP zijn op basis van CBS gegevens voor Limburg over het 2e kwartaal 2020 een inschatting gemaakt met lagere inkomsten vanwege het Covid-19 virus van 37,5% waardoor de inkomsten (budget) werden ingeschat op € 373.000.

Conform het collegebesluit van maart 2020 (Coronavirus: maatregelen inz. belastingen/heffingen ter ontlasting van bedrijven/ondernemers) zijn er in 2020 geen voorlopige aanslagen verblijfsbelasting verstuurd. Voor het jaar 2020 is alleen over gegaan tot het (achteraf) opleggen van een definitieve aanslag verblijfsbelasting en voor de voorlopige aanslagen verblijfsbelasting 2019 worden definitieve aanslagen verstuurd. De aangiftebiljetten zijn in december aan de belanghebbende toegestuurd. Deze worden op dit moment ontvangen en verwerkt. Hierbij zijn nog niet alle aangiftes voor 2020 ontvangen en is hier een inschatting voor gedaan. Daarnaast heeft er een intensieve controle plaatsgevonden op de verblijfsbelasting in 2020. Op basis van de ontvangen aangiftebiljetten en controles wordt dit bedrag voor 2020 geschat op 356.000 overnachtingen x € 1,25 - € 445.000. Voor 2019 resulteert dit in een definitieve opbrengst van € 141.000. Dit is samen € 586.000. Wat resulteert in een meeropbrengst ten opzichte van het gewijzigde budget.

In dit kader heeft de gemeente Venray tevens een compensatie van het rijk ontvangen van € 116.000.

 Tarieven (water)verblijfsbelasting

2020

2021

2022

2023

2024

inflatiepercentage

1,50%

1,80%

1,70%

1,70%

1,70%

berekend tarief

1,27

1,29

1,31

1,33

1,33

werkelijk tarief

1,25

1,25

1,20

1,30

1,30

Parkeerbelasting

De parkeerbelasting geldt voor de afgesloten parkeerterreinen Blekersveld, Raadhuisplein en de parkeergarage De Gouden Leeuw. De tarieven voor 2020 zijn gelijk gebleven aan de tarieven 2019.
Ondanks de bijstellingen die we in de 2 e berap 2020 hebben gedaan, bleven de totale inkomsten op parkeren € 29.000 lager dan geraamd voor 2020. Hoewel de maanden aug-sept-okt nog redelijk op niveau waren, zagen we in de cijfers dat de maand nov. 2020 al achterbleef en in december verder terugliep. Het besluit om het betaald parkeren in de daluren ‘vrij’ te geven, i.v.m. corona werd eind november genomen en is met ingang van december in werking getreden. Het nadeel van € 29.000 is ‘grosso modo’ te wijten aan corona, gezien het feit dat vanaf november toch weer strengere maatregelen golden. Tezamen met de eerdere aframing van € 70.000, zijn de totale inkomsten € 99.000 lager a.g.v. corona.
Van het rijk werd een compensatie van € 58.000 ontvangen. Per saldo blijft er € 41.000 vanwege corona ten laste van de gemeente.

Reclamebelasting
De reclamebelasting kennen we in Venray sinds 2009 en is bedoeld om de lokale economie (in)direct te stimuleren en is daarbij alleen van toepassing op het centrumgebied. Deze belasting wordt elk jaar geheven ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. De opbrengst hiervan komt na aftrek van de inningskosten toe aan de ondernemersvereniging Venray Centraal. Deze kan daarmee haar promotionele acties, de organisatie van speciale events, alsmede sfeerbevordering (zoals middels de Kerstverlichting) bekostigen.
In het "Handelingskader en Impactanalyse Covid-19" is besloten de reclamebelasting in 2020 niet op te leggen. Voorts om het eind maart uitgekeerde voorschot van €100.000 aan te merken als subsidie voor Venray Centraal  in verband met haar organisatorische en promotionele activiteiten, events en sfeer (kerstverlichting) ten behoeve van het centrum van Venray.

Het niet heffen van deze belasting betekent per saldo een financieel nadeel van € 105.000 omdat de € 5.000 gemeentelijke vergoeding voor de perceptiekosten nu evenmin geïnd werd.

Bedragen x € 1,00

2019

2020

%

voor een reclameobject met een oppervlakte tot 0,5 m²

475

475

0%

voor een reclameobject met een oppervlakte tot van 0,5 m² tot 2,5 m²

600

600

0%

voor een reclameobject met een oppervlakte van 2,5 m² tot 5 m²

675

675

0%

voor een reclameobject met een oppervlakte tot 5 m² tot 10 m²

750

750

0%

voor een reclameobject met een oppervlakte vanaf 10 m²

825

825

0%

BIZ-Smakterheide

Op grond van de wet op de Bedrijven–Investerings-Zones (BIZ) is het mogelijk om binnen een nader af te bakenen gebied (zoals een bedrijventerrein) alle ondernemers gezamenlijk mee te laten betalen aan de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsomgeving.  Daarbij gaat het dan om activiteiten gericht op het bevorderen van de veiligheid of verbeteringen van de openbare ruimte in het betreffend gebied. Hiermee wordt het “freeriders” gedrag voorkomen. Sinds 2012 is een BIZ actief op bedrijventerrein Smakterheide. De gemeente int de jaarlijkse bijdragen en betaalt deze, onder inhouding van de inningskosten, uit als subsidie aan de Ondernemersvereniging Smakterheide. De tarieven worden ieder jaar afgestemd met de ondernemersvereniging en zijn ten opzichte van 2019 gelijk gebleven.  
De BIZ-heffing is vanwege Corona verplaatst van eind maart naar ultimo december. Wel is per eind maart een voorschot uitgekeerd van € 57.500.  Daarnaast heeft een verrekening plaats gevonden ivm de bekostiging van het wandel/struinpad van € 22.500. Per saldo is derhalve € 80.000 beschikbaar gesteld voor de Ondernemersvereniging Smakterheide, terwijl daar nog geen inkomsten tegenover stonden. Deze inkomsten worden nu gezien de uitgestelde heffing pas in de eerste maanden van 2021 verwacht.

2019

2020

WOZ-waarde lager dan € 250.000

250

250

WOZ-waarde vanaf € 250.000 en lager dan € 1.000.000

500

500

WOZ-waarde vanaf € 1.000.000 en lager dan € 5.000.000

1000

1000

WOZ-waarde vanaf € 5.000.000

1500

1500

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41