Paragrafen

Paragraaf A. Lokale heffingen

Belastingdruk woningen:

In de Programmabegroting is aangegeven dat het belastingniveau een reële bijdrage moet leveren aan de gestelde ambities. Het streven naar een belastingdruk (uitgedrukt via het belastingpakket OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffingen) die per meerpersoonshuishouden zoveel mogelijk gelijk aan of onder het gemiddelde van de provincie Limburg ligt. Dat deze doelstelling is behaald blijkt uit de door de provincie Limburg verstrekte cijfers.
De belastingdruk voor het belastingpakket 2020 per huishouden van OZB eigenaar (woonruimten, dus zonder bedrijven), rioolheffing en afvalstoffenheffing in vergelijking met regionale cijfers (Provincie Limburg) geeft het volgende beeld te zien:

2020

Bergen

Venray

Gennep

Peel en Maas

Provincie Limburg

Horst aan de Maas

Venlo

Gemiddelde WOZ-waarde

235.627

232.538

253.252

261.367

261.849

214.573

213.529

OZB tarief

0,11%

0,14%

0,11%

0,10%

0,15%

0,15%

0,20%

OZB

269,84

331,83

284,15

255,62

388,32

322,07

395,46

Rioolheffing

235,52

223,6

242,01

288,76

217

213,13

155,03

Afvalstoffenheffing

235,56

171,81

215,3

197

211,366

251,11

251,57

Totaal

740,92

727,24

741,46

741,38

818,68

786,31

802,33

Bron: begroot belastingoverzicht 2020 Limburgse gemeenten uitgegeven door provincie Limburg.

Belastingdruk gemeente Venray per huishouden en bedrijf

Artikel 16 lid 5 van de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) geeft aan dat het college bij de jaarrekening verslag doet van de ontwikkeling van de lokale lastendruk voor éénpersoonshuishouden, meerpersoonshuishouden en bedrijven.

Eénpersoonshuishoudens

2018 raming

2018 realisatie

2019 raming

2019 realisatie

2020 raming

2020 realisatie

WOZ-waarde

212.426,00

212.463,00

220.881,00

221.235,00

229.021,00

229.600,00

Lastendruk

OZB eigenaar

320,96

321,67

326,68

327,2

326,81

327,64

Rioolheffing eigenaar

99,44

99,44

101,13

101,13

102,86

102,86

Rioolheffing gebruiker

58,37

58,37

59,36

59,36

60,37

60,37

Afvalstoffenheffing [2]

124,16

124,16

118,18

118,18

142,38

142,38

Totaal

602,93

603,64

605,35

605,87

632,42

633,25

Noot: Voor de jaren 2018 t/m 2020 is uitgegaan van een vast tarief vermeerderd met 14 ledigingen bij de ondergrondse voorzieningen. Met de korting in 2018 en 2019 is rekening gehouden.

Meerpersoonshuishoudens

2018 raming

2018 realisatie

2019 raming

2019 realisatie

2020 raming

2020 realisatie

WOZ-waarde

212.426,00

212.463,00

220.881,00

221.235,00

229.021,00

229.600,00

Lastendruk

OZB eigenaar

320,96

321,67

326,68

327,2

326,81

327,64

Rioolheffing eigenaar

99,44

99,44

101,13

101,13

102,86

102,86

Rioolheffing gebruik

116,73

116,73

118,72

118,72

120,74

120,74

Afvalstoffenheffing [3]

150

150

145,05

145,05

171,33

171,33

Totaal

687,13

687,84

691,58

692,1

721,74

722,57

Noot: Voor de jaren 2018 t/m 2020 is uitgegaan van een vast tarief vermeerderd met 7 ledigingen van 140 liter containers Restafval en 3 ledigingen van containers van 140 liter GFT. Met de korting in de jaren 2018 en 2019 is rekening gehouden.

Bedrijven

2018 raming

2018 realisatie

2019 raming

2019 realisatie

2020 raming

2020 realisatie

Z-waarde

624.109

624.520

630.350

629.000

657.000,00

667.000,00

Lastendruk

OZB eigenaar

1.947,84

1.949,12

1.974,25

1.970,02

2.001,88

2.032,35

OZB gebruiker

1.560,89

1.561,92

1.582,17

1.578,79

1.595,20

1.619,48

Rioolheffing eigenaar

99,44

99,44

101,13

101,13

102,86

102,86

Rioolheffing gebruiker

116,73

116,73

118,72

118,72

120,74

120,74

Totaal

3.724,90

3.727,21

3.776,27

3.768,66

3.820,68

3.875,43

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41