Jaarrekening

Baten en lasten 2020

Recapitulatie baten en lasten 2020

In onderstaande tabellen is een totaaloverzicht opgenomen van de baten en lasten in 2020. De bedragen in onderstaande tabel per programma wijken af van de bedragen die in paragraaf 1.1 per programma zijn opgenomen omdat de algemene dekkingsmiddelen, de overhead, onvoorzien en de vennootschapsbelasting conform de eisen van de BBV apart zijn opgenomen. In paragraaf 1.1 zijn die bij het desbetreffende programma in het totaal opgenomen.

Het resultaat van de jaarrekening 2020 na bestemming bedraagt € 2.585.000.

Bedragen x € 1.000,-

Begroting primair

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Programma 1 LEVEN

Lasten exclusief reserves

70.245

82.106

79.127

2.979

Baten exclusief reserves

16.168

21.715

21.384

-331

Totaal saldo programma 1 LEVEN exclusief reserves

-54.078

-60.391

-57.743

2.649

Programma 2 WONEN

Lasten exclusief reserves

16.797

18.637

18.259

378

Baten exclusief reserves

7.899

8.195

9.201

1.006

Totaal saldo programma 2 WONEN exclusief reserves

-8.898

-10.442

-9.058

1.384

Programma 3 WERKEN

Lasten exclusief reserves

14.002

13.099

12.353

746

Baten exclusief reserves

5.255

5.947

5.604

-343

Totaal saldo programma 3 WERKEN exclusief reserves

-8.748

-7.151

-6.748

403

Programma 4 BESTUREN

Lasten exclusief reserves

5.475

6.623

5.963

661

Baten exclusief reserves

597

-1.124

521

1.646

Totaal saldo programma 4 BESTUREN exclusief reserves

-4.878

-7.748

-5.442

2.306

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting

Begroting primair

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten exclusief reserves

869

963

892

71

Baten exclusief reserves

92.151

96.665

97.462

797

Totaal saldo algemene dekkingsmiddelen

91.282

95.702

96.570

868

Overhead

Lasten exclusief reserves

17.033

16.522

16.243

279

Baten exclusief reserves

482

385

573

188

Totaal overhead

-16.551

-16.137

-15.670

467

Onvoorzien

Lasten exclusief reserves

131

31

0

31

Baten exclusief reserves

0

1.723

0

-1.723

Totaal onvoorzien

-131

1.692

0

-1.692

Vennootschapsbelasting

Lasten exclusief reserves

50

12

-50

62

Baten exclusief reserves

0

0

0

0

Totaal vennootschapsbelasting

-50

-12

50

62

Totaal programma's

Begroting primair

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Totaal Lasten exclusief reserves

124.603

137.994

132.786

5.208

Totaal Baten exclusief reserves

122.551

133.506

134.746

1.240

Totaal saldo van baten en lasten

-2.052

-4.488

1.960

6.448

MUTATIES RESERVES

Begroting primair

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Lasten reserves

2.167

5.008

4.753

255

Baten reserves

4.240

9.562

5.378

-4.184

Totaal saldo mutaties reserves

6.408

4.554

625

-3.929

Resultaat

Begroting primair

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Totaal resultaat Lasten

126.770

143.002

137.539

5.463

Totaal resultaat Baten

126.792

143.068

140.124

-2.944

Totaal resultaat

21

66

2.585

2.519

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Op grond van artikel 8 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen gemeenten een overzicht algemene dekkingsmiddelen op te stellen.

Bedragen x € 1.000,-

Begroting primair

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Lasten algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

- OZB

658

779

687

93

- Toeristenbelasting

0

0

0

0

Gemeentefonds

118

110

108

2

Dividend

0

0

0

0

Financieringsfunctie

93

73

96

-23

Totaal lasten algemene dekkingsmiddelen

869

963

892

71

Baten algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

- OZB

14.346

14.651

14.688

37

- Toeristenbelasting

476

489

727

237

Gemeentefonds

74.113

78.753

79.249

496

Dividend

453

378

379

0

Financieringsfunctie

2.764

2.393

2.419

26

Totaal baten algemene dekkingsmiddelen

92.151

96.665

97.462

797

Financieringsfunctie: lasten reserves

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

0

0

0

0

Totaal algemene dekkingsmiddelen

91.282

95.702

96.570

868

Lokale heffingen

Onder de lokale heffingen zijn heffingen opgenomen die niet gebonden zijn. Dit betreft de OZB en de toeristenbelasting. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf A. Lokale heffingen.

Gemeentefonds

De gemeentefondsuitkering bestaat uit de algemene uitkering en de integratie-/decentralisatieuitkeringen.

Dividend

Hieronder vallen de dividenden van Enexis, Verkoop Vennootschap en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de Algemene Vergadering van de vennootschap is genomen.

Saldo financieringsfunctie

Bij de financieringsfunctie wordt het resultaat op het financieren van onze activiteiten tot uitdrukking gebracht. Hierbij gaat het om het gerealiseerde rentenadeel, verliezen op gemeentegaranties, de bespaarde rente door de inzet van reserves en de rente en winsten op beleggingen. In paragraaf D. Financiering wordt nader ingegaan op het financieringsresultaat.

Geraamd bedrag van onvoorzien

Post onvoorzien                                                                        (bedragen x € 1,-)

2020

Stand post onvoorzien primaire begroting 2020

131.000

Raad 17-12-2019: 2e bestuursrapportage 2019

-66.184

Raad 17-12-2019: Begrotingswijziging 1 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

-21.763

Raad 17-12-2019: Instellen rekenkame

-25.230

Raad 12-5-2020: Zonnepaneleninstallatie op dak gemeentehuis en kunstencentrum

0

Raad 18-05-2020: 1e bestuursrapportage 2020

-806.614

Raad 18-05-2020: Terugbrengen post onvoorzien ten laste van de algemene reserve

853.607

Stand post onvoorzien na 1e bestuursrapportage

64.816

Raad 22-9-2020:   Aankoop perceel bosgrond

-40.000

Raad 22-9-2020:   Verkoop voormalige maatschappelijk vastgoed

-33.422

Raad 15-12-2020: 2e bestuursrapportage 2020

-829.438

Raad 15-12-2020: Terugbrengen post onvoorzien ten laste van de algemene reserve

869.438

Stand post onvoorzien 31-12-2020

31.394

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41