Jaarrekening

Baten en lasten 2020

Deelprogramma 1.1 Breed Sociaal Domein

DP11 BREED SOCIAAL DOMEIN

I/S

Bedrag

Begroting na wijziging 2020 (baten -/- lasten)

-40.275.000

Rekening 2020 (baten -/- lasten)

-38.177.000

Saldo excl. mutaties reserves

2.098.000

Begroting na wijziging 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

1.244.000

Rekening 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

417.000

Saldo reserves

-827.000

Totaal saldo

1.271.000

Nr.

Omschrijving

Directe baten en lasten

1

Accommodatie binnensport Lasten Kroon Edwin

 I

44.000

Binnen het budget zijn voor het jaar 2020 investeringen opgenomen voor het saneren van asbest. Dit budget wordt, voor een termijn van 4 jaar ieder jaar met 25.000 euro opgehoogd. Asbestonderzoek en asbestsanering is erg kostbaar en komt veelvuldig  voor in onze panden wanneer onderhoud of renovatie wordt uitgevoerd. De investering wordt echter niet ieder jaar in geheel aangewend en zodoende zijn er nog middelen niet gebruikt. In 2021 worden deze middelen weer verdergaan ingezet. 

2

Accommodatie wijk- dorpscentra Lasten Kroon Edwin

 I

-30.000

Er is in 2020 aan het Schöpke in Veltum een voorschot anticiperende subsidie verstrekt als gevolge van  corona. Deze is geboekt op het budget accommodatie wijk- en dorpscentra. Deze uitgave was niet begroot en levert zodoende binnen dit budget een overschrijding op. 

3

Algemeen WMO Lasten Engels Maud

70.000

Bij de pilot Ik in de Wijk is een resultaatfinanciering overeengekomen. Dat betekent dat bij de subsidie in 4 termijnen wordt betaald, afhankelijk van de bereikte resultaten van de deelnemers. De laatste 25% volgt pas 1 jaar na afsluiten cursus. Van de twee overeengekomen cursussen is er één niet gestart vanwege Corona. 

4

Bbz declarabel Baten en Lasten Veugen Ilse

 I

-26.000

Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving is opnieuw gekeken naar de inrichting van deze post. Het betreft een administratieve wijziging en het saldo is gesaldeerd vrijwel nihil.

5

Bbz levensonderhoud starters Lasten Veugen Ilse

-53.000

Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving is opnieuw gekeken naar de inrichting van deze post. Het betreft een administratieve wijziging en het saldo is gesaldeerd vrijwel nihil.
Het nadeel op bbz starters levensonderhoud valt weg ten opzichte van het voordeel op de BUIG.

6

Begeleiding Lasten Rijs Puck

-67.000

Het bieden van ondersteuning of begeleiding aan jeugdigen, ouders en/of hun omgeving, gericht op het verbeteren, ontwikkelen, stabiliseren en/of compenseren van de zelfredzaamheid, het welbevinden en/of de kwaliteit van leven. Begeleiding kan zowel kort als lang duren en kan wisselen in intensiteit.
We zien een afname van individuele begeleiding licht en een flinke toename van individuele begeleiding zwaar. Individuele begeleiding zwaar is duurdere zorg dan individuele begeleiding licht. 

7

Behandeling GGZ Lasten Rijs Puck

-415.000

GGZ-Behandeling is primair gericht op het behandelen van psychiatrische stoornissen met als doel het voorkómen of beperken van stagnatie in de ontwikkeling en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren. Een (vermoeden van een) DSM 5-benoemde stoornis is een voorwaarde voor inzet GGZ-behandeling.
De verwachting is dat dit corona gerelateerd is. Jongeren hebben meer zorg nodig.
De verwachting is daarmee dan ook dat de kosten voor behandeling GGZ in 2021 op hetzelfde hoge niveau zal blijven als in 2020 of zelfs nog verder zullen stijgen.   

8

Behandeling Lasten Rijs Puck

S

-100.000

Jeugdhulp-behandeling is primair gericht op het behandelen van problemen in het dagelijks functioneren. Deze kunnen van pedagogische, systemische of psychologische aard zijn (zoals gedragsproblemen, een ontwikkelingsachterstand of sociaal emotionele problemen).
Het aantal cliënten en het aantal voorzieningen zijn gedaald t.o.v. 2019. Verzilvering per cliënt is in 2020 gestegen. Dit betekent dat de cliënten die in zorg zijn meer uren zorg gebruikt hebben.

9

Bijdrage maatschappelijke opvang Lasten Engels Maud

36.000

In de meicirculaire werd vermeld dat het kabinet de dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk wil voorkomen en ervoor wil zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen. Hiervoor stelt het kabinet een financiële impuls beschikbaar. Een deel daarvan gaat naar de centrumgemeenten en een ander deel wordt verdeeld onder alle gemeenten. Met de septembercirculaire heeft de gemeente Venray hiervoor een bedrag van €17.628 als decentralisatie-uitkering ontvangen. Er was toen al bekend dat er geen uitgaven meer uit dit budget zouden zijn, waardoor het bedrag vrij kan vallen. Daarnaast waren er twee posten van €12.500 (1x baten, 1x lasten). Dit was bedoeld voor de regionale projectleider beschermd wonen welke in 2019 gestart is. Deze projectleider is echter voortijdig gestopt en er is door de regio besloten om geen nieuwe projectleider aan te stellen, waardoor hier geen kosten meer voor kwamen. Hiervoor waren ook baten opgenomen, omdat de gemeente Venray de facturen voor de projectleider heeft betaald en de doorberekening naar de regiogemeenten heeft verzorgd. 

10

Bijzondere bijstand Lasten Veugen Ilse

 I

-31.000

De verwachtte toename als gevolg van corona is uitgebleven waardoor er circa € 26.500 resteert. Daarnaast is er in 2020 geen gebruik gemaakt van de individuele studietoeslag. Jaarlijks wordt de administratie op elkaar aangesloten. Ditmaal betreft het een administratieve wijziging van circa € 60.000.

11

Gedwongen kader Lasten Rijs Puck

101.000

Gedwongen kader gaat over verplichte maatregelen voor ouders of jongeren: Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze verplichte maatregelen worden ingezet als de veiligheid van een kind of van de samenleving in het geding is.
In 2019 hadden de cliënten meer uren zorg nodig dan in 2020.
Budget is in begroting 2021 naar beneden bijgesteld. 

12

Innovatiebudget Jeugdzorg Lasten Rijs Puck

I

50.000

Wij hebben in 2020 € 39.000 subsidie verstrekt voor BSO+, daarvan is € 13.817 benut. PSW heeft dus € 25.183 terugbetaald voor 2020. Daarnaast zijn er ook nog een aantal bedragen lager uitgevallen dan vooraf begroot.

13

Jeugd- en jongerenwerk Lasten Theelen Marij

 I

25.000

Het restant wordt meegenomen in een budgetoverheveling ten behoeve van de opdracht toekomst jongerencentra.

14

Jeugdsport Lasten Theelen Marij

 I

25.000

Minder incidentele subsidieaanvragen dan verwacht als gevolg van Covid-19.

15

Jeugdzorg Plus Lasten Rijs Puck

I

50.000

Jeugdzorg Plus is een gesloten vorm van gesloten jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. In de meeste gevallen gaat het een om gedwongen opname. Dit is een zware vorm van jeugdhulp (regionaal ingekocht). In 2020 is er sprake geweest van een onderproductie bij de ingekochte zorgaanbieders. Dat betekent dat de regio financiële middelen terug ontvangt wat resulteert in een overschot op dit budget.

16

Landelijk transitie arrangement (LTA) Lasten Rijs Puck

 I

395.000

LTA aanbieders zijn zorgaanbieders waar men terecht kan voor specialistische zorgtrajecten. De zorg wordt landelijk ingekocht door de VNG. Hier wordt naar verwezen wanneer de lokaal ingekochte zorg niet toereikend is.
In 2020 waren er ten opzichte van 2019 minder cliënten met een LTA-indicatie en ook minder zorg ingezet. Bij LTA verwijzingen is vooraf niet bekend om welk product het gaat en wat de omvang van het product is. Een financiële prognose maken is daarom lastig. Dit leidt in 2019 tot een tekort op dit budget en in 2020 tot een overschot.

17

Nieuwe taken WMO Baten en Lasten Engels Maud

S

-106.000

De post begeleiding individueel laat een groot tekort zien. Dit komt door een forse stijging in het aantal cliënten dat begeleiding individueel specialistisch ontvangt. Het aantal unieke cliënten is gestegen van 82 in 2018 naar 143 in 2019, naar 205 in 2020. Dit wordt veroorzaakt door verschillende ontwikkelingen: Uitstroom beschermd wonen, deze cliënten moeten weer zelfstandig gaan wonen en krijgen dan begeleiding. Opnames bij zorgaanbieders zijn korter, cliënten worden dus eerder terug naar huis gestuurd en krijgen dan begeleiding. Mensen dienen langer thuis te blijven wonen, dit zorgt voor meer complexere casussen (zoals verder gevorderde dementie en ggz-problematieken). De scheidslijn tussen begeleiding basis en specialistisch is dun, daarnaast leveren veel zorgaanbieders alleen begeleiding specialistisch.
Het tekort op begeleiding individueel hebben we verschillende financiële meevallers gehad. Van de gemeente Venlo hebben we een bedrag van €90.000 ontvangen als ambulantiseringsgelden voor initiatieven die bijdragen aan het akkoord omtrent de GGZ. Venray heeft geld ontvangen voor Ik Begin, de centrumondersteuner en Buurtcirkel.

18

Oude taken WMO Baten en Lasten Engels Maud

S

-57.000

De kosten voor hulp in huishouden blijven stijgen. Door het abonnementstarief van €19 per maand blijft het aantrekkelijk om huishoudelijke hulp via de gemeente te ontvangen. Dit heeft een aanzuigende werking. Daarnaast zorgen de vergrijzing en het langer thuis wonen ook voor een toename.

19

Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004 Baten en Lasten Veugen Ilse

284.000

De verwachtte stijging van het aantal bijstandsklanten als gevolg van corona is vooralsnog uitgebleven. Daarnaast is er op de post terugvordering/verhaal in het laatste kwartaal een inhaalslag gemaakt. Het hierdoor ontstane overschot wordt verkleind door het bijstellen van de voorziening dubieuze debiteuren.

20

PGB WMO Lasten Engels Maud

I

28.000

Uit de rapportage van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijkt dat het aantal budgethouders van een PGB in 2020 met 12% is gedaald t.o.v. 2019: van 108 naar 95 budgethouders. Dit betekent dat er door minder cliënten zorg is aangevraagd in PGB-vorm.

21

Regiogeld transformatie SD Jeugdhulp Lasten Rijs Puck

1.228.000

Om het jeugdhulpstelsel duurzaam te verbeteren, hebben de VNG en het Rijk het Transformatiefonds in het leven geroepen. Om aanspraak te maken op een bijdrage uit dit fonds, heeft onze jeugdhulpregio het ‘Transformatieplan Jeugdhulp Noord-Limburg’ ingediend. Op grond hiervan is aan onze jeugdhulpregio een bedrag van € 1,5 miljoen toegekend. Het transformatieplan was een plan op hoofdlijnen. Om tot uitvoering over te kunnen gaan, is de transformatieagenda opgesteld. Deze middelen zijn voor de uitvoering van de transformatieagenda en zijn overgeheveld naar volgend jaar. 

22

Scholings- en activeringsbudget Lasten Veugen Ilse

147.000

Vanwege corona hebben laatste kwartaal 2020 opnieuw trajecten stilgelegen. Daarnaast hebben we projecten die geen of lage kosten hebben zoals vrijwilligerswerk. Anderzijds vindt scholing en activering plaats in regionaal verband.

23

Schuldhulpverlening Lasten Veugen Ilse

110.000

De verwachtte stijging van het aantal klanten met schulden als gevolg van corona is vooralsnog uitgebleven. Daarnaast zijn er eind 2020 minder kosten gemaakt voor de implementatie van de stress-sensitieve dienstverlening.

24

Sociale paragraaf masterplan brukske Baten en Lasten Groenen Dave/Ingrid van Cleef

 I

42.000

Begin 2019 was het nog beschikbare budget voor drie jaar verlengd. Het totale bedrag is door drieën gedeeld en het bedrag uitgesmeerd in de jaren 2019, 2020 en 2021. De plannen worden uitgewerkt en in 2021 betaald. Verlenging van beschikbaarheid van dit budget heeft relatie met uitstel bouw van winkelcentrum Brukske.

25

Sociale werkvoorziening Lasten Ilse Veugen
De dekking van het tekort op deze kostenplaats Sociale Werkvoorziening (NLW) bevindt zich elders binnen deelprogramma 1.1, namelijk bij de ontvangen Covid gelden. Zie voor toelichting daar.

I

-284.000

26

Uitv.kn. inkomensvoorziening Baten en Lasten Meerbeek Ernst-Jan

-129.000

Overschrijding betreft inhuur a.g.v. de twee tijdelijke formatieplaatsen rechtmatigheidscoaches. Deze kosten worden gedekt vanuit het lumpsumbudget van de afdeling WWL.

27

 I

341.000

Uitv.kn.bbz tijd.reg.TOZO Baten Weijmans Marijke

Op basis van normbedragen krijgen we een vergoeding van het rijk voor de uitvoering van de TOZO. Er zijn 852 toetsingen levensonderhoud gedaan met een normbedrag van € 450 en 52 toetsingen bedrijfskapitaal met een normbedrag van € 800. Daaruit komt een normbedrag van € 425k voort voor de uitvoering en deze zijn nog niet opgenomen als baten.
De dekking van deze kosten zitten in de TOZO middelen die we van het rijk hebben ontvangen. 

28

Uitv.kn.vastgoed maatschappelijke acc. Lasten Bruijn de Maurice

40.000

De formatie ‘adviseur energiebesparing en duurzaamheid’ is pas halverwege het jaar ingevuld, waardoor weinig kosten zijn gemaakt t.b.v. dit budget. De kosten die gemaakt zijn, zijn betaald uit bestaande budgetten. Voor het restant is budgetoverheveling aangevraagd.

29

Uitv.ktn.wmo hulpverlening Baten Reijntjes Anouk

 I

42.000

In de begroting is rekening gehouden dat de kosten van het Sociaal Netwerk Overleg verdeeld worden tussen uitvoeringkosten WMO en uitvoeringskosten Jeugd. De baten (bijdrage) hadden op éénzelfde wijze ook gesplitst moeten worden, dit is echter niet gebeurd en zijn in zijn totaliteit bij de uitvoeringskosten WMO geboekt. Dit betreft een administratieve wijziging. 

30

Uitvoering leerplichtwet Lasten Rijs Puck

 I

32.000

Er is geen gebruik gemaakt van het budget dat bedoeld is voor onderwijs-zorgtrajecten. Tot op heden lukt het om onderwijs-zorgarrangementen vorm te geven waarbij het budget van Jeugd en het budget van onderwijspartners toereikend is. Dit resulteert in een voordeel op dit budget. 

31

Uitvoering rmc Baten Rijs Puck

 I

-33.000

Voorschotten van het rijk en de eindafrekening komen niet overeen omdat er in 2020 voor gekozen is om het team tijdelijk uit te breiden. De uitbreiding is betaald uit reserves RMC. Ook in 2021 zal deze uitbreiding blijven. 

32

Vervoer van leerlingen Lasten Stols Emmy

47.000

Het merendeel van het overschot (€ 45.000) is ontstaan bij het leerlingenvervoer van kinderen in het aangepast vervoer. De kosten hiervoor waren voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 te ruim ingeschat. De vervoerder heeft de ritten efficiënter in kunnen plannen en er zaten 5 kinderen minder in het aangepast vervoer dan een schooljaar eerder. Daarnaast waren er € 2.600 minder kosten in verband met de start van de lockdown op 16 december 2020. 

33

Wijkteams Lasten Engels Maud

 I

36.000

In 2017 is door het college ingestemd met de voorzetting van de deelname aan twee wijkteams door METGGZ. Hiervoor is het budget wijkteams toen opgehoogd. Het budget voor wijkteams komt uit het budget nieuwe taken wmo (individuele begeleiding). Vanaf 2018 is dit budget verhoogd. Daarna is er administratief iets verkeerd gegaan. Er is een structurele aanpassing geweest met de begroting en er is na het fixeren van de begroting nog een begrotingswijziging geweest. Dit zorgt ervoor dat het budget onbedoeld verdubbeld is vanaf 2019. Dit is tijdens de tweede berap 2019 gesignaleerd en aangepast, maar alle aanpassingen zijn toen incidenteel in plaats van structureel doorgevoerd. In de tweede berap 2020 is dit weer gesignaleerd en weer aangepast, echter is het verzoek om dit budget naar beneden bij te stellen niet gehonoreerd. b

34

Wonen (zonder behandeling) Lasten Rijs Puck

 I

-42.000

Het perceel wonen omvat o.a. wonen in een pleeggezin en wonen in een gezinshuis of beschermd wonen. We zien in 2020 een toename op midden (beschermd wonen) en licht (pleegzorg). Dit laatste is een goede ontwikkeling omdat we nastreven dat steeds meer kinderen opgroeien in gezinsgerichte vormen van verblijf i.p.v. verblijf in een instelling.
Er zijn een aantal cliënten meer dan in 2019 en de cliënten krijgen meer en zwaardere zorg en dan in 2019. 

35

Covid programma 1 DP11 Lasten Meerbeek Ernst-Jan

339.000

Het overschot op deze kostenplaats vormt na de overheveling van de coronacompensaties voor ondersteuning van buurt- en dorpshuizen (€ 37.226) en vrijwilligersorganisaties Jeugd (€ 17.268) de dekking voor de kosten van de NLW (sociale werkvoorziening) die elders binnen deelprogramma 1.1 zijn verantwoord.

Indirecte baten en lasten

36

Mut.res.accommodatie binnensport Baten Kroon Edwin

 I

-61.000

De uitvoering op onderhoud volgt een planning, echter soms nopen ontwikkelingen dat hierin moet worden geschoven zodat de uitvoering op een later moment , in betere samenhang gerealiseerd kan worden. Voor de uitvoering van de renovatie van de gymzalen is dat zo gebleken. Een deel van de renovatie van de douchevoorzieningen is nog niet uitgevoerd omdat voor Ysselsteyn wordt gewerkt aan plannen voor een gemeenschapshuis in combinatie met een nieuwe sportvoorziening. Hier worden daarom de bestaande douchevoorzieningen van de gymzaal in werking gehouden tot er meer duidelijkheid is over de planvorming.
Voor asbest gold aanvankelijk een wettelijke verplichting om voor 2024 alle asbestdaken gesaneerd te hebben. De middelen die hiervoor destijds zijn aangevraagd zijn nog niet helemaal besteed omdat de wettelijke verplichting is uitgesteld en de sanering nu getemporiseerd (tijdens onderhoud en renovatie) wordt uitgevoerd. Asbestsanering is een kostbare kwestie, de middelen zullen in de nabije toekomst dan ook nog worden aangesproken.

37

Mut.res.regiogeld transf SD Jeugdhulp Baten Rijs Puck

 I

-696.000

 Dit betreft de regiogelden transformatiefonds die in de reserve zitten.
We hebben dit jaar minder kosten gemaakt dan begroot en uiteindelijk hebben we alleen de werkelijke kosten 2020 á 366.145,05 onttrokken uit de reserve.
Dit verklaar dus het verschil. Het project loopt achter op de planning.

38

Mut.res.sociale paragraaf mstrpl brukske Baten Groenen Dave/Ingrid van Cleef

 I

-42.000

 Zie punt 28.

39

Mut.res.uitv.kn.vastgoed maatsch.acc. Baten Bruijn de Maurice

 I

-40.000

Zie punt 31. 

40

Mutatie voorzieningen dubieuze debiteuren Veugen Ilse

-116.000

De hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren bleek in 2020 niet toereikend te zijn voor de mogelijk oninbare debiteuren. Daarom is meer in de voorziening gestort.

41

Salarissen incl. sociale lasten en inhuur lumpsum

126.000

Op de salarissen (inclusief inhuur voor vervanging van medewerkers) is een totaal overschot van € 681.000 over alle programma's. Dit betreft circa 2,37% van de begroting voor dit onderdeel over alle programma’s.

42

Overige kosten

-91.000

Totaal

1.271.000

Deelprogramma 1.2 Voorzieningen

DP12 VOORZIENINGEN

I/S

Bedrag

Begroting na wijziging 2020 (baten -/- lasten)

-3.351.000

Rekening 2020 (baten -/- lasten)

-3.244.000

Saldo excl. mutaties reserves

107.000

Begroting na wijziging 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

122.000

Rekening 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

61.000

Saldo reserves

-61.000

Totaal saldo

46.000

Nr.

Omschrijving

Directe baten en lasten

1

Huisvesting primair onderwijs Lasten Stols Emmy

37.000

Het overschot is ontstaan doordat er € 40.000 begroot was als voorbereidingskrediet voor het haalbaarheidsonderzoek voor de huisvesting van Focus-Spectrum. Vanwege het onderzoek naar de mogelijkheden van de locatie Raayland College voor de huisvesting van Focus-Spectrum is het voorbereiden hiervan vertraagd en gaat het haalbaarheidsonderzoek plaatsvinden in 2021. Er is een budgetoverheveling aangevraagd. 

2

Kosten instandhouding accommodaties Lasten Kroon Edwin

-31.000

Het gaat hier om panden die vastgoedbeheer nog tijdelijk in beheer moet houden omdat deze panden leegstaand zijn en betrokken zijn in een (project-)ontwikkelingen die in de nabije toekomst gaan plaatsvinden. Het gaat om panden die door hun ouderdom ook hogere exploitatiekosten met zich mee brengen (waaronder energie). 

3

Overige gronden stadsbeheer / stadsontwikkeling Baten en Lasten Meer van der Margo

-57.000

In de begroting 2020 is rekening gehouden met een netto opbrengst van
€ 33.000,- ten gevolge van de verkoop van grond aan de Kruitweg. deze akte is niet gepasseerd in 2020 waardoor deze netto opbrengst niet ontvangen is. De akte zal in 2021 passeren.
Aan de stichting De Stek in Castenray is een financiële bijdrage gedaan van € 25.000,-, welke niet was begroot (zie ook onder 8).

4

Covid programma 1 DP12 Lasten Meerbeek Ernst-Jan

59.000

Dit resultaat bestaat uit resterende coronacompensaties die ontvangen zijn voor bijdragen peuter, SMI, VE (€ 47.482) en noodopvang kinderen (€ 11.370). Er wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2021.

Indirecte baten en lasten

5

Mut.res.huisvesting primair onderwijs Baten Stols Emmy

-52.000

€ 40.000 hiervan is onttrokken uit de reserve als voorbereidingskrediet voor het haalbaarheidsonderzoek voor de huisvesting van Focus-Spectrum. Vanwege het onderzoek naar de mogelijkheden van de locatie Raayland College voor de huisvesting van Focus-Spectrum is het voorbereiden hiervan vertraagd en gaat dit plaatsvinden in 2021.
Het andere gedeelte van het bedrag was onttrokken uit de reserve om de huurkosten van de noodlokalen van de Kruudwis te bekostigen. Vanwege een huurverlaging van de oude noodlokalen en vanwege de latere start van de huur van de nieuwe noodlokalen is dit bedrag in 2020 niet nodig geweest, maar zal dit bedrag de komende jaren nodig zijn.

6

Mut.res.overige grond stadsontwikkeling Baten Meer van der Margo

25.000

Vanuit de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling is de financiële bijdrage van
€ 25.000,- die gedaan is aan stichting De Stek in Castenray betaald. Het was ook de bedoeling dat deze bijdrage uit deze reserve betaald wordt maar omdat dit niet rechtstreeks kan is dat via de kostenplaats overige gronden stadsontwikkeling gegaan (zie ook onder 3).
Deze inkomsten waren niet begroot.

8

Salarissen incl. sociale lasten en inhuur lumpsum

61.000

Op de salarissen (inclusief inhuur voor vervanging van medewerkers) is een totaal overschot van € 681.000 over alle programma's. Dit betreft circa 2,37% van de begroting voor dit onderdeel over alle programma’s.

9

Overige kosten

4.000

Totaal

46.000

Deelprogramma 1.3 Zelfsturing

DP13 ZELFSTURING

I/S

Bedrag

Begroting na wijziging 2020 (baten -/- lasten)

-508.000

Rekening 2020 (baten -/- lasten)

-441.000

Saldo excl. mutaties reserves

67.000

Begroting na wijziging 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

65.000

Rekening 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

0

Saldo reserves

-65.000

Totaal saldo

2.000

Nr.

Omschrijving

Directe baten en lasten

1

Gebiedsgericht werken Lasten Groenen Dave/Ingrid van Cleef

 I

64.000

Onder deze kostenplaats zijn twee extra budgetten opgenomen, te weten voor de projecten Integrale aanpak Centrum-West en ‘De Vergeten Driehoek”. Beide projecten gaan echter in 2021 pas van start. Hiervoor is een budgetoverhevelingsverzoek ingediend.

Indirecte baten en lasten

2

Overige kosten

I

-62.000

Totaal

2.000

Deelprogramma 1.4 Kunst en Cultuur

DP14 KUNST EN CULTUUR

I/S

Bedrag

Begroting na wijziging 2020 (baten -/- lasten)

-3.310.000

Rekening 2020 (baten -/- lasten)

-2.844.000

Saldo excl. mutaties reserves

466.000

Begroting na wijziging 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

180.000

Rekening 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

74.000

Saldo reserves

-106.000

Totaal saldo

360.000

Nr.

Omschrijving

Directe baten en lasten

1

Accommodatie kunstencentrum Lasten Kroon Edwin

I

-36.000

Als gevolg van corona zijn de schoonmaakkosten toegenomen en zijn de huuropbrengsten niet verder toegenomen wat een overschrijding heeft veroorzaakt van het exploitatiebudget.

2

Culturele organisaties Lasten Theelen Marij

I

32.000

Er is minder budget nodig geweest voor subsidies door minder ledenaantallen en minder incidentele subsidies.

3

Kunstencentrum Lasten Theelen Marij

I

42.000

Budget voor innovatieve projecten in het kader van het geldende Kunst en Cultuurbeleid is minder aangesproken dan voorzien.

4

Kunstuitingen Lasten Theelen Marij

I

106.000

Dit een reservering voor een blijvend kunstwerk ter herinnering aan het project Ooijen Wanssum dat nu afgesloten gaat worden. In 2020 is de start gemaakt en de realisatie zal in het voorjaar van 2021 plaats gaan vinden.

5

Covid programma 1 DP14 Lasten Meerbeek Ernst-Jan

I

288.000

Dit resultaat bestaat een tweetal coronacompensaties ( € 145.112 en
€ 143.116) die voor 2020 ontvangen zijn om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Er wordt voorgesteld om deze bedragen over te hevelen naar 2021.

Indirecte baten en lasten

6

Mut.res.kunstuitingen Baten Theelen Marij

I

-106.000

Zie punt 4.

7

Overige kosten

I

34.000

Totaal

360.000

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41