Jaarrekening

Baten en lasten 2020

Deelprogramma 2.1 Woningbouw

DP21 WONINGBOUW

I/S

Bedrag

Begroting na wijziging 2020 (baten -/- lasten)

-1.226.000

Rekening 2020 (baten -/- lasten)

-138.000

Saldo excl. mutaties reserves

1.088.000

Begroting na wijziging 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

-357.000

Rekening 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

-555.000

Saldo reserves

-198.000

Totaal saldo

890.000

Nr.

Omschrijving

Directe baten en lasten

1

Bestemmingsplannen Baten Hendriks Jolanda

I

65.000

In 2020 zijn meer bestemmings/wijzigingsplannen opgesteld waarop de Grondexploitatiewet niet van toepassing was, dan vooraf is ingeschat (één bestemmingsplan). Dan worden er leges geheven op grond van de Legesverordening. In 2020 zijn er echter meerdere van deze plannen in procedure gegaan. Het is namelijk lastig in te schatten hoeveel van dit soort plannen in een jaar worden aangevraagd.

2

Bouwvergunningen Baten Verberne Nikki

I

205.000

Er zijn in 2020 meer vergunningen aangevraagd voor grote projecten dan vooraf is ingeschat. De grote projecten bedragen leges boven de €14.000 per aanvraag, maar kunnen oplopen tot over de €100.000. Dit hoeven maar een paar aanvragen meer te zijn, wat het verschil in baten direct erg groot maakt.

3

Projecten ruimtelijke ordening grexwet Baten en Lasten Meer van der Margo
In 2020 zijn er meer anterieure overeenkomsten gesloten dan verwacht waardoor de inkomsten ook hoger zijn dan verwacht. De hoeveelheid overeenkomsten fluctueert en de opbrengsten variëren afhankelijk van de overeenkomst en de gemaakte afspraken.

I

501.000

4

Uitv.kn.bouwen overig Baten Starmans Ingrid

I

35.000

Bouwcontroles ( in tegenstelling tot milieu controles) hebben, met in acht neming van de coronamaatregelen doorgang kunnen vinden, omdat die zich vooral afspelen in de buitenlucht. De baten zijn vooral toe te schrijven aan het meer inzetten op de controles die wij hebben verricht voor de regiogemeenten, om de verliezen zo beperkt mogelijk te houden.

Indirecte baten en lasten

5

Mut.res.prj.ruimtelijke ordening grexwet Lasten Meer van der Margo
Doordat er meer overeenkomsten zijn gesloten dan verwacht (zie hierboven onder 3) zijn er ook meer afdrachten aan de reserves ruimtelijke ontwikkeling en bovenwijkse voorzieningen ingekomen. Deze bijdragen  worden doorgestort naar de betreffende reserves; deze doorstorting is daardoor ook hoger dan verwacht.

I

-175.000

6

Rente Startersleningen Arts Marty / Bosmans Ruud

I

162.000

Eerder is aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) in totaal € 1.405 mln. beschikbaar gesteld om in te zetten voor startersleningen. Op de uitgezette startersleningen wordt rente ontvangen, daarnaast betalen we een beheersvergoeding. Conform raadsbesluit wordt het saldo van renteopbrengst minus kosten beschikbaar gesteld voor (nieuwe) startersleningen (revolverend inzetten). Administratief betekent dit een verhoging van het krediet voor startersleningen. Eerder is dit niet gebeurd, waardoor dit tevens een correctie van voorgaande jaren betreft.

7

Salarissen incl. sociale lasten en inhuur lumpsum

I

122.000

Op de salarissen (inclusief inhuur voor vervanging van medewerkers) is een totaal overschot van € 681.000 over alle programma's. Dit betreft circa 2,37% van de begroting voor dit onderdeel over alle programma’s.

8

Overige kosten

I

5.000

Totaal

890.000

Deelprogramma 2.2 Woonomgeving

DP22 WOONOMGEVING

I/S

Bedrag

Begroting na wijziging 2020 (baten -/- lasten)

-4.124.000

Rekening 2020 (baten -/- lasten)

-4.212.000

Saldo excl. mutaties reserves

-88.000

Begroting na wijziging 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

100.000

Rekening 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

95.000

Saldo reserves

-5.000

Totaal saldo

-93.000

Nr.

Omschrijving

Directe baten en lasten

1

Straatvoorzieningen Baten Linders Jimmy

 I

-27.000

De hoge mate van afkeur van ons plastic afval, heeft gezorgd voor minder opbrengsten voor gerecycled plastic uit het Afvalfonds dan was begroot. Daarnaast zijn de marktprijzen voor oud papier en karton (OPK) zo ver gedaald, dat deze grondstoffenstroom in 2020 veel minder opbrengsten (vrijwel geen) heeft gegenereerd ten gunste van de afvalexploitatie dan was begroot.

2

Samenwerking handhaving regiogemeenten Starmans Ingrid

-42.000

Ten gevolge van de coronamaatregelen heeft toezicht en handhaving op het gebied van milieu en tijdlang stil gelegen. Milieu-inrichtingen mochten niet worden betreden. Werk op dit gebied voor regiogemeenten is dus niet conform planning uitgevoerd, met inkomstenderving tot gevolg.

3

Uitv.kn. VTH milieu niet basistaken Lasten Starmans Ingrid

I

57.000

De beschikbare incidentele middelen uit het budget voor intensieve veehouderij zijn in 2020 niet ingezet. Ook het budget voor onderzoekskosten is niet aangeboord.

4

Afval Linders Jimmy

 I

54.000

De besluitvorming over de verbetervoorstellen afvalbeheer is verschoven van Q2 2020 naar Q4 2020. Omdat het communicatie- en implementatieproces daarop volgt, is het uitzetten van externe opdrachten i.r.t. communicatie en implementatie hieromtrent ook vertraagd. Het gereserveerde budget hiervoor is hierdoor niet in 2020 besteed, maar zal hier in 2021 wel voor nodig zijn. Om tegemoet te komen aan de wens van de raad om een goed communicatie- en implementatieproces op te zetten is daarom overheveling van dit budget gevraagd.
Daarnaast is er in het najaar minder afval op het milieustation aangeboden dan bij de 2e berap nog werd verwacht. Hierdoor zijn er op deze post minder kosten gemaakt dan bij de aangepaste begroting nog van werd uitgegaan.

Indirecte baten en lasten

5

Salarissen incl. sociale lasten en inhuur lumpsum

 I

21.000

Op de salarissen (inclusief inhuur voor vervanging van medewerkers) is een totaal overschot van € 681.000 over alle programma's. Dit betreft circa 2,37% van de begroting voor dit onderdeel over alle programma’s.

6

Mutatie voorziening egalisatie afvalstoffenheffing Jimmy

De belastingdienst eist dat de btw (zowel af te dragen als voorbelasting) m.b.t. (kosten voor) vergoedingen voor gescheiden afval (o.a. verpakkingen) worden omgezet van zgn. compensabele btw naar ondernemers-btw. Dit met terugwerkende kracht vanaf 2015. Omdat de compensabele btw wel en ondernemers-btw niet meegenomen mag worden bij de berekening van de afvalstoffenheffing kan achteraf gesteld worden dat dit ten onrechte in de berekening van de afvalstoffenheffing opgenomen is geweest. Daarnaast is het nadelige verschil tussen de begroting en de realisatie (met name in 2019 en 2020) ten laste van de zgn. algemene dienst gekomen omdat de opgebouwde buffer in de voorziening daarvoor onvoldoende is.
Het saldo van beide (ad € 189.404) is daarom bij de jaarrekening gestort in de voorziening. Voorgesteld wordt om, in afwachting van een uitgebreidere analyse m.b.t. de benodigde / gewenste buffer, het plafond van de voorziening op te hogen naar dit bedrag.

I

-190.000

7

Overige Kosten

 I

34.000

Totaal

-93.000

Deelprogramma 2.3 Veiligheid en Handhaving

DP23 VEILIGHEID EN HANDHAVING

I/S

Bedrag

Begroting na wijziging 2020 (baten -/- lasten)

-4.805.000

Rekening 2020 (baten -/- lasten)

-4.476.000

Saldo excl. mutaties reserves

329.000

Begroting na wijziging 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

25.000

Rekening 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

12.000

Saldo reserves

-13.000

Totaal saldo

316.000

Nr.

Omschrijving

Directe baten en lasten

1

Bluswatervoorzieningen Lasten Stam Tom

I

39.000

De huur die we betalen aan WML is vorig jaar naar beneden bijgesteld. Dit wordt nu ook meerjarig aangepast in de begroting. Daarnaast hebben we in 2020 geen investeringen hoeven doen aan waterputten en brandkranen omdat uit de controles die zijn gedaan is gebleken dat deze in 2020 niet nodig waren. Dit is een incidenteel voordeel. Samen leidt dit tot een voordeel van € 39.000.

2

Integraal veiligheidsbeleid Baten en Lasten Janssen Monique

I

164.000

Evenals in 2019 is ook in 2020 de toegekende bijdrage vanuit het landelijke ondermijningsfonds niet volledig besteed. In 2020 is een aantal acties als gevolg van Covid-19 uitgesteld naar 2021. Vanuit het Ministerie is toestemming om de resterende bijdrage in te zetten in 2021. Het gaat dan om een totaalbedrag van € 54.712,- op de post vooruit ontvangen.
Voor het provinciale onderzoek naar politiemeldingen (personen met verward gedrag) is subsidie toegekend vanuit de Rijksoverheid (via ZonMw). Het onderzoek loopt door in 2021, waarna in 2021 de eindverantwoording en -afrekening plaatsvindt. Het resterende subsidiebedrag ad. € 11.250,- staat op de post vooruit ontvangen.   
Voor een drietal activiteiten, te weten uitvoering Wet verplichte ggz, afronding projectfase #RespectOn en voortzetting professionele mediation/buurtbemiddeling, is een budgetoverheveling aangevraagd ter hoogte van in totaal € 50.000,-.
Door toekenning van een bijdrage ambulantiseringsgelden voor het herstelhuis zijn er voor de regionale aanpak personen met verward gedrag minder kosten gemaakt (en daarmee lagere cofinanciering ter hoogte van €10.000). Daarnaast is door Covid-19 een aantal activiteiten minder frequent dan wel op andere wijze uitgevoerd. Denk o.a. aan minder voorlichtingsactiviteiten Halt (€ 8.900,-) en HELDER (€ 15.000,-) alsook lagere uitvoeringskosten binnen het programma (€ 15.000,-).

3

Kermis centrum Lasten Driessen Pieter

I

25.000

Door covid-19 is de Venrayse kermis geannuleerd. Er zijn beperkte kosten gemaakt i.v.m. onderzoek naar de haalbaarheid om een ‘corona proof’ kermis te organiseren en het organiseren van een beperkte kinderkermis op het Gouden Leeuwplein en Schouwburgplein. Dit resulteert in het aangegeven voordeel. 

4

Regionale voorbereiding Baten Verheijen Maria

I

27.000

De extra baten bij regionale voorbereiding zijn een gevolg van nagekomen incidentele baten van de VRNL, betreffende CAO gelden 2019. 

5

Covid programma 2 DP23 Lasten Starmans Ingrid

I

25.000

Dit resultaat bestaat uit resterende coronacompensatie die ontvangen is voor extra kosten in verband met inrichting van de openbare ruimte toezicht en handhaving (€ 24.985). Er wordt voorgesteld om fit bedrag over te hevelen naar 2021.

Indirecte baten en lasten

6

Overige kosten

I

36.000

Totaal

316.000

Deelprogramma 2.4 Natuur, Landschap en Plattelandsontwikkeling

DP24 NATUUR, LANDSCHAP EN PLATTELANDSONTWIKKELING

I/S

Bedrag

Begroting na wijziging 2020 (baten -/- lasten)

-287.000

Rekening 2020 (baten -/- lasten)

-233.000

Saldo excl. mutaties reserves

54.000

Begroting na wijziging 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

57.000

Rekening 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

30.000

Saldo reserves

-27.000

Totaal saldo

27.000

Nr.

Omschrijving

Directe baten en lasten

Indirecte baten en lasten

1

Overige kosten

I

27.000

Totaal

27.000

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41