Jaarrekening

Baten en lasten 2020

Deelprogramma 3.1 Kennis en innovatie

In deelprogramma 3.1 Kennis en innovatie is geen budget opgenomen. Daarom is dit deelprogramma niet terug te vinden binnen dit onderdeel.

Deelprogramma 3.2 Economische Ontwikkeling

DP32 ECONOMISCHE ONTWIKKELING

I/S

Bedrag

Begroting na wijziging 2020 (baten -/- lasten)

-302.000

Rekening 2020 (baten -/- lasten)

-456.000

Saldo excl. mutaties reserves

-154.000

Begroting na wijziging 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

-1.061.000

Rekening 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

-823.000

Saldo reserves

238.000

Totaal saldo

84.000

Nr.

Omschrijving

Directe baten en lasten

1

Economische ontwikkeling Lasten Port Han van de

 I

71.000

Onder uitputting wordt voor het grootste deel verklaard doordat de samenwerking met de stichting StartersCentrum Limburg en het programma Business Roadmaps formeel pas op 1 oktober 2020 is gestart. Facturen zijn derhalve in 2020 niet ingediend. Ook de Starter van het kwartaal/jaar opzet zou een upgrade krijgen maar i.v.m. de Covid-19 pandemie heeft dit niet kunnen plaatsvinden. Restant betreft overige uitgaven. Dit betreft o.a. deelname aan evenementen/congressen. Deze zijn in 2020 overwegend (fysiek) niet doorgegaan. Ook uitbesteding van advies/onderzoek heeft in 2020 slechts minimaal plaatsgevonden. 

2

Vreemdelingenverkeer Lasten Riechelman Jessie

 I

35.000

Eenmalige onderbenutting van subsidie vanwege liquidatie van LeisurePort.

3

Grondexploitatie Lasten

-208.000

Een budgetoverschrijding  of onderschrijding kan 2 oorzaken hebben: de hoogte van het budget is aangepast of in de fasering is iets gewijzigd waardoor een verschil in lasten in de jaarschijf is ontstaan. Dit laatste hoeft niet van invloed te zijn op de eindwaarde van het betreffende project. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf G

4

Grondexploitatie Baten
Een budgetoverschrijding  of onderschrijding kan 2 oorzaken hebben: de hoogte van het budget is aangepast of in de fasering is iets gewijzigd waardoor een verschil in baten in de jaarschijf is ontstaan. Dit laatste hoeft niet van invloed te zijn op de eindwaarde van het betreffende project. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar paragraaf G.

-320.000

Indirecte baten en lasten

5

Mutatie reserves Lasten grondexlploitiatie Meer van der Margo / Henny Gommans

 I

479.000

De grootste verschillen ten opzicht van de begrote bedragen zijn toe te schrijven aan een lagere gerealiseerde winst ten opzichte van begroot bij
Aan den Heuvel A 130.000, Ysselsteyn 28.000, De Blakt 224.000 en bij de restkavels 80.000. Er is een lagere resultaatsbestemming 11.000 bij De Blakt naar aanleiding van de niet verkochte restkavel.
Het verschil in de jaarschijf zegt niet iets over de totale winstneming, de verschillen in de eindwaarde ziet u in paragraaf G.

6

Mutatie reserves Baten grondexploitatie Meer van der Margo / Henny Gommans

-132.000

Bij de verliesgevende grondexploitaties is het verwacht tekort op eindwaarde bij de jaarrekening 2020 nog kleiner dan was begroot waardoor een groter deel van de voorziening is vrijgevallen ten gunste van de risicoreserve. Het betreft Oirlo -52.000 en Blitterswijck -78.000.
De begrote verkoop bij de restkavels is niet gerealiseerd waardoor de kosten 65.000 geheel ten laste van de risicoreserve komen.
Voor algemene kosten is de bijdrage -46.000 lager dan begroot.
Tot slot zijn de begrote bedragen lager in Heide, de projecten in voorbereiding en de toekomstige plannen, deze resterende bedragen zijn samen -20.000. Het verschil in de jaarschijf zegt niet iets over de totale winstneming, de verschillen op eindwaarde ziet u in paragraaf G.

7

Mut.res.economische ontwikkeling Baten Port Han van de
Zie bij 1. Zowel starterscentrum (algemene reserve) als een deel van de kosten m.b.t. economische ontwikkeling (br overheveling restant exploitatiebudgetten) zouden gedekt worden uit reserves. Voor beiden is budgetoverheveling aangevraagd.

I

-90.000

8

Mutatie voorzieningen Blitterswijck / Oirlo Zuid-Oost Meer van der Margo/ Henny Gommans

 I

133.000

De voorzieningen voor de verliesgevende exploitaties zijn opgehoogd/verlaagd tot de contante waarde van de nieuwe verwachte tekorten. De grondexploitaties Blitterswijck en Oirlo Zuid-Oost zijn beide in positieve zin bijgesteld bij de jaarrekening, waardoor het verwacht tekort op eindwaarde is gedaald. Dat betekent dat de voorziening deels vrijvalt ten gunste van de risicoreserve Grondbedrijf. In totaal 133.000 meer dan bij de 2e Berap reeds was ingeschat. 

9

Salarissen incl. sociale lasten en inhuur lumpsum

 I

74.000

Op de salarissen (inclusief inhuur voor vervanging van medewerkers) is een totaal overschot van € 681.000 over alle programma's. Dit betreft circa 2,37% van de begroting voor dit onderdeel over alle programma’s.

10

Overige kosten

 I

42.000

Totaal

84.000

Deelprogramma 3.3 Centrumontwikkeling en de Brier

DP33 CENTRUMONTWIKKELING EN DE BRIER

I/S

Bedrag

Begroting na wijziging 2020 (baten -/- lasten)

-681.000

Rekening 2020 (baten -/- lasten)

-301.000

Saldo excl. mutaties reserves

380.000

Begroting na wijziging 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

454.000

Rekening 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

102.000

Saldo reserves

-352.000

Totaal saldo

28.000

Nr.

Omschrijving

Directe baten en lasten

1

Centrumvisie Lasten Beterams Hans

103.000

Het Aanjaagteam Centrumvisie, met daarin vertegenwoordigers vanuit Vastgoed, Venray Centraal, Gemeente en onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, is inmiddels enkele jaren bezig om projecten te stimuleren gericht op een compact(er), compleet en comfortabel hoofdwinkelgebied. Een van de activiteiten waarop het afgelopen jaar vooral ingezet had moeten worden, betreft het stimuleren van vernieuwend ondernemerschap in het centrumgebied. Dit zou dan uitgevoerd moeten worden door de Stg. Streetwise die hiermee goede resultaten had geboekt elders in onze Provincie. Vanwege Corona heeft ook de inhuur van Streetwise de nodige vertraging opgelopen.

2

De Brier Lasten Uden van Annemarie / Ernst-Jan Meerbeek

47.000

De ondernemersvereniging heeft een aantal ontwikkelaars benaderd om de ontwikkeling over te nemen. Daaruit heeft zij BDP geselecteerd, welke nu in samenwerking met de ondernemersvereniging de gebiedsvisie verder uitwerkt. BPD heeft eind 2020 aangegeven in het voorjaar van 2021 bij de gemeente terug te komen met een nadere uitwerking. Dit betekende dat de gemeente geen verdere werkzaamheden aan dit initiatief heeft gehad. De gemeente is in afwachting van de nadere uitwerking. 

3

Herontwikkeling Gouden Leeuw e.o. Lasten Uden van Annemarie / Ernst-Jan Meerbeek

38.000

De ontwerpfase van de nieuwe bibliotheek neemt meer tijd in beslag dan vooraf gedacht. Naar aanleiding van de motie van de gemeenteraad wordt het ontwerp van de bibliotheek aangepast. De fietsenstalling wordt verkleind waardoor er meer ruimte ontstaat voor de bibliotheek en/of organisaties die de functie van de bibliotheek versterken.

4

Stimuleringsregeling centrum Lasten Beterams Hans

192.000

Deze regeling beoogt verplaatsing van winkels naar het kernwinkelgebied te bevorderen alsmede de transformatie van voormalige winkelpanden naar andere functies net buiten het hoofdwinkelgebied. Deze regeling is gestart in 2018 en had een looptijd van 3 jaar. Gedurende deze projectperiode zijn diverse toezeggingen gedaan, waarvan de financiële afwikkeling geheel of nog gedeeltelijk moet plaats vinden in 2021. De voorbereiding en daadwerkelijke realisatie van een verbouwingsplan vergt nu eenmaal de nodige tijd.

Indirecte baten en lasten

5

Mut.res.centrumvisie Baten Beterams Hans

-103.000

 Zie punt 1.

6

Mut.res.De Brier Baten Uden van Annemarie / Ernst-Jan Meerbeek

-47.000

 Zie punt 2.

7

Mut.res.stimuleringsregeling centrum Baten Beterams Hans

-192.000

 Zie punt 4.

8

Overige kosten

 I

-10.000

Totaal

28.000

Deelprogramma 3.4 Mobiliteit en Infrastructuur

DP34 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

I/S

Bedrag

Begroting na wijziging 2020 (baten -/- lasten)

-6.168.000

Rekening 2020 (baten -/- lasten)

-5.991.000

Saldo excl. mutaties reserves

177.000

Begroting na wijziging 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

-13.000

Rekening 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

-60.000

Saldo reserves

-47.000

Totaal saldo

130.000

Nr.

Omschrijving

Directe baten en lasten

1

Baten parkeerbelasting Baten Beens Jacob
Corona heeft een belangrijk aandeel gehad in de lagere opbrengst van afgerond € 99.000,- waar tijdens de 2e berap uitgegaan werd van € 70.000,-. Nadeel ten opzichte van geraamd van € 29.000,-.

I

-29.000

2

N270 Via Venray Lasten Hoeymakers Roger

I

34.000

In dit project is vertraging ontstaan door de provinciale heroverweging en de stikstofproblematiek. Daardoor zijn kosten niet gemaakt en schuiven deze door naar 2021-2022.

3

Onderhoud technische installaties Lasten Albers Joost

I

48.000

Grootste deel van dit budget was gereserveerd voor de fontein. Door o.a. materialen te hergebruiken zijn bepaalde kosten lager uit gevallen. Een ander deel is niet gebruikt, omdat we dit jaar niet meer geïnvesteerd hebben in de centrumafsluiting. Deze wordt in 2021 vervangen.

4

Uitv.kn. Huish.bedrijfsafvalwater Lasten Mortel van de Marco

I

-53.000

Deze kosten hebben betrekking op de kosten van het Waterpanel Noord (regionale samenwerking). Deze zijn niet geraamd in het GRP, maar zijn wel gemaakt. In het nieuwe GRP 2021-2024 worden deze wel geraamd. Overigens is de totale overschrijding van deze post als gevolg van enkele (kleinere) meevallers 19.000 euro.

Indirecte baten en lasten

5

Mut.res.ondh technische installaties Baten Albers Joost

I

-34.000

Doordat de revisie van de fontein anders uitgevoerd is (zie punt 3), is deze onttrekking uit de reserve ook niet nodig.

6

Mutatie voorziening riolering Mortel van de Marco

I

-31.000

Het is een verzameling plussen en minnen die leiden tot de hogere storting in de voorziening. De voornaamste afwijking is dat er meer inkomsten dan begroot zijn geweest (26.000 euro).

7

Afschrijvingen 7.3

47.000

Er is minder afgeschreven op wegen, verkeersmaatregelen en riolering dan begroot.

8

Salarissen incl. sociale lasten en inhuur lumpsum

I

143.000

Op de salarissen (inclusief inhuur voor vervanging van medewerkers) is een totaal overschot van € 681.000 over alle programma's. Dit betreft circa 2,37% van de begroting voor dit onderdeel over alle programma’s.

9

Overige kosten

I

5.000

Totaal

130.000

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41