Paragrafen

Paragraaf F. Verbonden partijen

Paragraaf F. Verbonden partijen

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording zijn verbonden partijen organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De uitvoering van taken is voor de gemeente steeds complexer geworden. In toenemende mate moet een beroep worden gedaan op andere organisaties, waaraan zij taken uitbesteden, via inkoop of subsidie of via uitvoering door verbonden partijen.
De uitvoering van taken is voor de gemeente steeds complexer geworden. In toenemende mate moet een beroep worden gedaan op andere organisaties, waaraan zij taken uitbesteden, via inkoop of subsidie of via uitvoering door verbonden partijen.
Gemeenten blijven verantwoordelijk voor de taken die zij door verbonden partijen laten uitvoeren. Het is daarom van belang dat de raad in het proces van begroting en verantwoording de benodigde informatie krijgt om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en daarmee gepaard gaande risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording.
In de handreiking voor raadsleden (en griffiers) “grip op regionale samenwerking” zijn handvatten opgenomen om de kaderstellende en controlerende rol te kunnen blijven uitvoeren, daar waar de raad in samenwerkingsverbanden meer op afstand is komen te staan. Deze handreiking gebruiken wij als basis voor een evaluatie van verbonden partijen, met als doel om in onze verantwoording aan de gemeenteraad in het proces van begroting en verantwoording de benodigde informatie te verschaffen om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma’s en daarmee gepaard gaande risico’s te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording.
In 2018 hebben de gezamenlijke raden van Noord-Limburg opdracht gegeven om voor vijf gemeenschappelijke regelingen te komen tot een gezamenlijke reactie op de Kaderbrieven, een eerdere verzending stukken P&C-cyclus, centrale afspraken prijsindexering en loonstijgingen en
het realiseren van een verbeterde informatievoorziening. Dit betreffen Veiligheidsregio Limburg-Noord, Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord, Omnibuzz, Regionale UitvoeringsDienst Limburg-Noord en Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Venray coördineert de opdracht voor de veiligheidsregio Limburg-Noord. Inmiddels is het dashboard samenwerken gevuld en heeft is de reactie op de Kaderbrief gedeeld met de overige regiogemeentes.
In deze paragraaf nemen we de lijst verbonden partijen op. Er wordt een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën verbonden partijen:

  • Publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen tussen overheden)
  • Privaatrechtelijke (rechtspersonen)
  • Publiek-Private (samenwerkingsverband tussen overheid en private partij)

Wij hanteren een ruime interpretatie van de BBV-definitie. Hierin stellen we het materiële belang en de daaraan verbonden risico’s van de gemeente in een organisatie centraal en niet de formele begrenzing (letter van de wet). Daarom is o.a. een categorie “overige” toegevoegd. Welke samenwerkingsverbanden in deze categorie opgenomen moeten worden is nog niet eenduidig vastgelegd. In het kader van de geplande evaluatie van verbonden partijen zullen we dat scherp definiëren, zodat we tot een eenduidig en consistent overzicht komen.

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

1. Publiek

1.01

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Venlo

GR

DP23  DP11

1.02

Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West

Venray

GR

DP11

1.03

Euregio Rijn-Maas-Noord

Mönchengladbach

GR (Duits recht)

DP41

1.04

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Venlo

GR

DP11

1.05

Omnibuzz

Sittard

GR

  DP11

1.06

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Venray

GR

  DP23

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

2. Privaat

2.01

Bodemzorg Limburg BV

Maastricht

BV

  DP24

2.02

Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Venray

Stichting

  DP32

2.03

Stichting Leisure Port

Venlo

Stichting

  DP32

2.04

NV Waterleiding Maatschappij Limburg

Maastricht

NV

  DP33

2.05

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag

NV

  DP44

2.06

Stichting Administratiekantoor Dataland

Gouda

Stichting

  DP43

2.07

Enexis Holding

Den Bosch

NV

  DP33

2.08

Verkoop Vennootschap BV

Den Bosch

BV

  DP44

2.09

Vordering op Enexis BV

Den Bosch

BV

  DP44

2.10

CBL Vennootschap BV

Den Bosch

BV

  DP44

2.11

CSV Amsterdam BV

Den Bosch

BV

  DP44

2.12

Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

Den Bosch

BV

  DP44

2.13

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Venlo

Stichting

  DP32

2.14

Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord

Venlo

Stichting

DP23  DP11

2.15

Veilig Thuis

Venlo

Stichting

  DP11

2.16

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Maastricht

Vereniging

  DP22

2.17

Natuurnetwerk Gemeenten

Driebergen

Vereniging

  DP22

2.18

Venray Bloeit

Venray

Stichting

  DP32

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

3. Publiek-Privaat

3.01

Brabander - Aan den Heuvel

Venray

Publiek-Private Samenwerking

  DP21

3.02

Samenwerkingsovereenkomst "De Blakt"

Venray

Publiek-Private Samenwerking

DP32

Nr.

Naam

Plaats

Vorm

Deelprogramma

4. Overige

4.01

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Venray

Bestuursovereenkomst

  DP33

4.02

Via Venray

Venray

Bestuursovereenkomst

  DP33

4.03

Regio Noord-Limburg

Venlo

Overlegorgaan

DP41 DP31 DP32

4.04

Werkplein Venlo-Venray

Venlo

Dienstverlening

  DP11

4.05

Werkbedrijf regio Limburg Noord

Venlo

Samenwerkingsovereenkomst

  DP11

4.06

RIEC

Maastricht

Netwerkorganisatie

  DP23

4.07

Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg

Venlo

Bestuursovereenkomst

  DP34

4.08

Samenwerking VTH Gennep-Venray

Venlo

Bestuursovereenkomst

  DP23

4.09

Toezicht- / handhavingsorganisatie Horst a/d Maas en Venray

Venray

GR

  DP23

4.10

Blueports Limburg

Maastricht

Samenwerkingsverband

  DP32

4.11

Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg

Noord Limburg

GR

  DP11

1.01  Veiligheidsregio Limburg-Noord

Doel

Meerwaarde behalen in veiligheid en gezondheid van de burgers.

Participanten

De 15 gemeenten in de regio Noord- en Midden-Limburg.

Openbaar belang

Het behartigen van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van:
a.   de brandweerzorg;
b.   de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
c.   de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
d.   het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;
e.   het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio;
f.   de publieke gezondheid en de maatschappelijke zorg.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de burgemeester en portefeuillehouder volksgezondheid.
De gemeente wordt in de bestuurscommissie GGD vertegenwoordigd door de portefeuillehouder volksgezondheid.
De gemeente wordt in de bestuurscommissie Veiligheid vertegenwoordigd door de burgemeester.

Financieel belang

De gemeente Venray betaalt aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord een bijdrage van € 4.745. 419 , gebaseerd op de begroting 2020 (ruim € 109 per inwoner).

Risico's

Overschrijding van het budget door VRLN.

Ontwikkelingen

Paraatheid brandweer:  het toekomstbestendig maken van de repressieve organisatie tot en met 2023.Vrijwillige brandweerorganisatie: uitwerken van gevolgen van uitspraken van het Europese Hof.

Beleidsvoornemens

Uitvoering geven aan eerder vastgesteld beleid, ambitie en wettelijke taak bestaande uit:
a.   De vastgestelde besturingsfilosofie bestuurlijk vastgesteld door het algemeen bestuur in 2009;
b.   De Wet veiligheidsregio’s;
c.   De Wet publieke gezondheid;
d.   Uitvoering geven aan de wettelijke taak en ambitie op basis van het risicoprofiel van de regio en het gezondheidsprofiel van de regio.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
Tussentijdse voortgangsrapportages.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

2.809

3.771

7.540

2.965

Vreemd vermogen

50.702

49.836

50.608

53.634

Resultaat

98

646

3.072

-65

1.02  Werkvoorzieningsschap Noord-Limburg West

Doel

Uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray. Sinds 1 januari 2015 is de NLW een van de professionele partners bij het uitvoeren van de participatiewet.

Participanten

Gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray

Openbaar belang

Het initiëren, creëren, organiseren en uitvoeren van werk en het bevorderen van mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor met name diegenen die in de toetreding tot de arbeidsmarkt worden belemmerd.

Het op bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoeren dan wel doen uitvoeren van taken van en voor gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde arbeid. Primair betreft dit de taken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Daarnaast geldt dit ook voor andere onderdelen van de Participatiewet zoals nieuw beschut werken en de banenafspraak.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door (en is tevens voorzitter) portefeuillehouder Leven. De gemeente heeft als bestuurder van het werkvoorzieningsschap zeggenschap over de inhoudelijke dienstverlening van de NLW-Groep NV en als aandeelhouder zeggenschap over de bedrijfseconomische aspecten van de NLW-Groep NV.

Financieel belang

In de meest actuele prognoses van de NLW (o.b.v. de participatiewet) wordt uitgegaan van een scenario waarbij er een structureel exploitatietekort zal ontstaan bij de NLW organisatie wat door de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling wordt bekostigd. De bijdrage en prognoses zijn verwerkt in de begroting van de gemeente Venray.

Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie en de bestuurskosten: €  271.000 (2020)
Een verstrekte geldlening € 1.695.000.

Risico's

Terugbetalen geldlening, afname van de Rijkssubsidie ten behoeve van de SW en tekorten in de exploitatie van de NLW.

Ontwikkelingen

De rol en positionering van de NLW binnen het speelveld van de Participatiewet wordt steeds duidelijker. De NLW transformeert zich naar een maatschappelijk werkbedrijf waarin ontwikkeling van mensen centraal staat. De ambitie ligt op het ontwikkelen van inwoners, gericht op een regulier dienstverband. De dienstverlening wordt hier continu op aangepast. In 2020 is een nieuwe visie voor de periode 2021-2030 opgesteld. Die visie gaat uit van 3 sporen. Spoor 1 uitvoering van de Wsw, spoor 2 dienstverlening Participatiewet en spoor 3 Dienstverlening aan derden. De visie wordt vanaf 2021 geïmplementeerd.

Beleidsvoornemens

Binnen de (financiële) kaders uitvoering geven aan de Wsw en gedeeltelijke invulling geven aan de Participatiewet.

Rapportages

Begroting en jaarrekening
Per kwartaal wordt gerapporteerd over de voortgang.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

113

79

 Niet bekend

 Niet bekend

Vreemd vermogen

5.743

5760

 Niet bekend

 Niet bekend

Resultaat

-5

-29

 Niet bekend

 Niet bekend

1.03  Euregio Rijn-Maas-Noord

Doel

Stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen de leden, in het bijzonder op de volgende gebieden: economische ontwikkeling, opleiding en onderwijs, menselijk potentieel, verkeer en vervoer, technologie en innovatie, ruimtelijke ordening, cultuur en sport, toerisme en recreatie, milieubescherming en afvalverwerking, natuurbehoud, rampenbestrijding, communicatie, openbare orde en veiligheid.

Participanten

Van de euregio rijn-maas-noord maken tegenwoordig 29 leden deel uit.
In het Nederlandse deel van de euregio zijn dat de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Peel en Maas, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en de Kamer van Koophandel.

Aan Duitse kant gaat het naast de Landeshauptstadt Düsseldorf om de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de gemeenten Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Nettetal, Wassenberg en Wegberg, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg.

Openbaar belang

Het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking en belangenbehartiging van de regio binnen het cohesiebeleid van Europa. Via de euregio heeft Venray invloed op de benutting van een van de grootste Europese Programma’s, te weten het INTERREG A programma. De euregio’s langs de grens voeren hierover het programmamanagement

Bestuurlijk belang

Ledenvergadering: burgemeester, pfh Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen en de pfh Sociale zaken, jeugd en Leefbaarheid.
Dagelijks bestuur: burgemeester
Commissie Interreg (Ausschuss): burgemeester en pfh Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit
Commissie Economie en Toerisme: pfh Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen
Commissie Sociale Aangelegenheden, Cultuur en Sport: pfh Sociale zaken, Jeugd en Leefbaarheid
Commissie Openbare Orde en Veiligheid: burgemeester
Commissie Arbeismarkt en Onderwijs: pfh Onderwijs, Ruimtelijke planning en Middelen
Commissie ruimtelijke Ordening, Infrastructuur, Mobiliteit en Energie: pfh Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit.

Financieel belang

€10.320 (3 zetels à € 3.440).

Risico's

geen

Ontwikkelingen

De Euregio heeft haar Euregio visie herijkt. Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw Interreg Programma, Interreg VI. Venray participeert namens Greenport Regio Venlo in een aantal Interreg projecten (Interreg V), m.b.t. het thema Agrofood): •   AGROPOLE - samenwerkingsproject Venray (Greenport Regio Venlo), Agribusiness Region  Niederrhein en Brighlandscampus Greenport Venlo met als doel het samenbrengen van ondernemers in de agrofood keten, business development. Er zijn digitale ondernemersbijeenkomsten georganiseerd en er zijn innovatievouchers uitgereikt aan samenwerking van Duits - Nederlandse bedrijven.•   Highpotentials Crossing Borders (uitwisseling van Duits-Nederlandse studenten en werkgevers aan de andere zijde grens, Venray participeert als één van de mentoren in dit programma). In 2020 hebben digitale bijeenkomsten plaatsgevonden. Juist fysieke ontmoetingen zijn van extra meerwaarde, maar deze zijn begrijpelijker wijze niet georganiseerd.•   Circular Bio netwerk (gericht op clustering van bedrijven en ideeën op gebied van biomassa uit  industrie / levensmiddelen, diervoeder en afvalverwerking). Hiervoor zijn een aantal digitale bijeenkomsten georganiseerd rond "grondstoffen", "produktdesign" en "wet- en regelgeving"

Beleidsvoornemens

Rapportages

Begroting en jaarrekening
2 keer per jaar aan het college ter voorbereiding op de (leden-) vergadering en standpuntbepaling van onze vertegenwoordiging. De raad wordt daarvan in kennis gesteld.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

384

381

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

567

672

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

8

-24

Niet bekend

9

1.04  Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Doel

Realiseren van kwantitatieve en kwalitatieve schaalvoordelen voor deelnemende gemeenten. Gericht op inkoop producten en diensten. Daartoe binnen de eerste module het realiseren van een slagvaardige, deskundige en efficiënte uitvoeringsorganisatie.

Participanten

De gemeenten: Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Gennep, Beesel, Bergen en Venlo.

Openbaar belang

Behartigen belangen deelnemende gemeentes m.b.t. uitvoerende taken met betrekking tot de inkoop op de terreinen Jeugd, Participatie en Wmo. Vooralsnog gericht op het aanbieden, aanbesteden en inkopen van producten en diensten (Regionaal Bureau Opdrachtgeven = RBO).

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Leven.

Financieel belang

Bijdrage o.b.v. het aantal inwoners. Voor 2020 betreft het gemeentelijke aandeel in de MGRSDLN/ RBO bedrijfsvoeringskosten voor Venray € 251.735 (excl. BTW). Het BTW aspect kan teruggevorderd worden via het BTW compensatiefonds.

Risico's

Grip op contracten: In het kader van het ontwikkelplan MGR worden stappen genomen om het leveranciersmanagement verder te professionaliseren. Daarnaast wordt ook meer sturingsinformatie ontsloten.

Ontwikkelingen

De MGR is op 1 november 2014 gestart en heeft als eerste module het Regionaal bureau opdrachtnemen. In 2020 is een nieuw uitvoeringsplan opgesteld voor de periode 2020-2022. Daarbij zijn een aantal ontwikkellijnen geformuleerd inclusief de te nemen ontwikkelstappen.

Beleidsvoornemens

De MGR en meer specifiek het Inkoopbureau zijn een uitvoeringsorgaan. Beleid vindt plaats bij de gemeenten.

Rapportages

Begroting, jaarverslag en bestuursrapportage.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

0

0

 Niet bekend

 Niet bekend

Vreemd vermogen

1.208

1325

 Niet bekend

 Niet bekend

Resultaat

364

202

 Niet bekend

 Niet bekend

1.05  Omnibuzz

Doel

Realiseren van voordelen om gezamenlijk het doelgroepenvervoer in te kopen en uit te voeren.

Participanten

30 gemeenten in Limburg (met uitzondering van Mook en Middelaar).

Openbaar belang

Houdt toezicht op gemeenschappelijke regeling vervoer.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder Anne Thielen.

Financieel belang

Uitvoeringskosten van het vervoer komen voor rekening van de afzonderlijke gemeenten. Voor Venray is dit voor 2020 begroot op € 538.814
De regie/planningskosten en de bedrijfsvoeringskosten worden voor de helft verdeeld over het aantal inwoners per gemeente en voor de helft naar rato van het aantal pashouders per gemeente. De regie/planningskosten en de bedrijfsvoeringskosten worden voor 2020 begroot op € 94.414. Voor het opvangen van financiële risico’s wordt per gemeente een bedrag gestort. Voor Venray is dat eenmalig € 43.767. Dit wordt jaarlijks in rekening gebracht en dit is een bedrag van € 1.970.

Risico's

Door toename van het vervoersvolume kan het zijn dat de kosten hoger uitvallen dan begroot. Dit verlies kan opgevangen worden door het hierboven genoemde bedrag van € 43.767.

Ontwikkelingen

De GR is op 11 mei 2016 van start gegaan. In eerste instantie is alleen het Wmo-vervoer opgenomen in de GR. In latere jaren sluiten het vervoer naar dagbesteding, in het kader van de jeugdwet en het leerlingenvervoer aan.

Beleidsvoornemens

De GR is een uitvoeringsorgaan. Het beleid ligt bij de gemeente.

Rapportages

Begroting, jaarverslag en bestuursrapportage.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

1.100

nog niet bekend

 Niet bekend

921

Vreemd vermogen

2.191

nog niet bekend

 Niet bekend

522

Resultaat

179

nog niet bekend

 Niet bekend

0

1.06  Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Doel

De uitvoering van de taken van vergunningverlening, toezicht of handhaving van de gemeentelijke organisatie voldoet aan landelijk, door de RUD en door de gemeente bepaald kwaliteitsniveau.

Participanten

15 Noord- en Midden Limburgse gemeenten en de provincie behorend tot de (Veiligheids-)regio Limburg Noord (Noord- en Midden-Limburg).

Openbaar belang

Verbeteren en borgen van kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door portefeuillehouder Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit.

Financieel belang

Kosten van de organisatie van de RUD Limburg Noord worden verdeeld over de deelnemende gemeenten en provincie Limburg o.b.v. het aantal inwoners. In de begroting zijn zowel de organisatie- en uitvoeringskosten van RUD Limburg Noord als de uitvoeringskosten van de Uitvoeringseenheid Roermond opgenomen. De uitvoeringseenheid voert voor de gemeenten de VTH-taken bij voormalige provinciale inrichtingen uit. De bijdrage aan de RUD is op basis van het aantal inwoners. Voor 2020 betreft het gemeentelijk aandeel € 144.201.

Risico's

De RUD-samenwerking is gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam. Er is geen reserve opgenomen in de RUD-begroting. Tekorten komen voor rekening van de partners.

Ontwikkelingen

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft grote invloed op het takenpakket en de werkwijze. Naar verwachting treedt dan ook de Wet private kwaliteitsborging in werking. De inwerkingtreding van de omgevingswet is uitgesteld naar 2022. Ook de Wet private kwaliteitsborging treedt dan pas in werking. Hierdoor treden er belangrijke veranderingen in het takenpakket van de vergunningverleners omgevingsvergunningen bouwdeel op. Door de partners van de RUD Limburg Noord wordt op basis van een evaluatie beoordeeld of er meer taken overgeheveld worden naar de RUD.

Beleidsvoornemens

De RUD Limburg Noord heeft de ambitie om door te groeien tot gesprekspartner en regisseur van het uitvoeringsproces van de VTH-taken. De RUD streeft ook naar het borgen van de kwaliteit bij de uitvoering van de VTH-taken.

Rapportages

De RUD Limburg Noord stelt een (meerjaren)begroting en een jaarrekening op. De deelnemende gemeenten en provincie Limburg kunnen zienswijzen indienen op de ontwerpbegroting. De RUD legt na afloop van het jaar een rapportage en evaluatie van de uitvoering van de VTH-taken door de RUD LN voor aan de partners.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

334

334

 Niet bekend

148

Vreemd vermogen

1.372

1.658

 Niet bekend

1372

Resultaat

0

0

 Niet bekend

0

2.01  Bodemzorg Limburg BV

Doel

Beheren en beheersen van afgewerkte stortplaatsen in Limburg, d.m.v. duurzaam onderhouden, inrichten en zo nodig herstellen van (milieubeschermende) voorzieningen. Bodemzorg Limburg BV is een beheerorganisatie zonder winstoogmerk, die handelt onder de naam Bodemzorg Limburg. Bodemzorg Limburg is verantwoordelijk voor de nazorg van locaties die zijn gesloten vóór 1 september 1996 en die formeel door gemeenten zijn overgedragen aan Bodemzorg Limburg.

Participanten

Alle Limburgse gemeenten zijn aandeelhouder.

Openbaar belang

Bevorderen van een gezond milieu.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Openbare Ruimte

Financieel belang

De gemeente bezit 950 (1,727%) van in totaal 55.280 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 390.

Ontwikkelingen

Bodemzorg Limburg zoekt actief naar mogelijkheden om gesloten stortplaatsen een maatschappelijk verantwoorde functie te geven. Daarbij dient als uitgangspunt dat de nieuwe activiteiten het beleid van de overheid ondersteunen. Ook is de vennootschap met ingang van 2016 vennootschapsbelastingplichtig geworden, echter er is een verzoek bij de Belastingdienst tot vrijstelling van deze plicht. De verwachting is dat deze vrijstelling nagenoeg geheel wordt toegekend. Met Bodemzorg Limburg is een koopovereenkomst en een intentieovereenkomst gesloten. De koopovereenkomst heeft betrekking op de verkoop van de voormalige stortplaats Venrays Broek. De intentieovereenkomst heeft betrekking op een gezamenlijk onderzoek, maar Bodemzorg is in de lead, naar de realisatie van zonnepanelen op de voormalige stortplaats. Het onderzoek naar de realisatie van zonnepanelen en de financiële gevolgen daarvan is afgerond. De akte van levering is in augustus 2020 gepasseerd; de voormalige stortplaats is nu eigendoem van Bpdemzorg Limburg inclusief de daarbij behorende rechten en plichten.

Beleidsvoornemens

De Provincie Limburg voert al geruime tijd onderzoek uit de naar de effecten van circa 400 voormalige stortlocaties (NAVOS-locaties) op de omgeving. Hierbij wordt gekeken naar de verspreidingsrisico’s van eventueel aanwezige grondwaterverontreinigingen. Uit dit onderzoek komen locaties naar voren waar mogelijk specifieke nazorg noodzakelijk is.  Op basis hiervan kan door de betreffende gemeente gekozen worden om de locatie (en de risico’s) over te dragen aan Bodemzorg Limburg. In de aandeelhoudersvergadering is nogmaals afgesproken dat alle gemeenten z.s.m. dienen aan te geven of er nog gesloten stortplaatsen zijn die voor nazorg overgedragen zouden moeten worden. Een en ander is ook afhankelijk van de afronding van de beoordeling van NAVOS-locaties door de provincie. Verder wordt met de gemeenten waar een dergelijke locatie ligt, bekeken of er behoefte is een locatie na de overdracht voor specifieke doeleinden in te richten (bijv. de aanleg van een mountainbike route of de plaatsing van zonnepanelen).

Rapportages

Jaarrekening
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

1.890

5.474 (voorlopig)

 Niet bekend

1.900

Vreemd vermogen

28.065

28.000 (voorlopig)

 Niet bekend

28.600

Resultaat

-1.962

3.584 (voorlopig)

 Niet bekend

200

2.02  Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Doel

Toeristische Promotie van Venray

Participanten

Toeristisch-Recreatief Platform Venray, VVV, recreatieve ondernemers, gemeente Venray

Openbaar belang

Verzorgt de lokale promotie van Venray

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het Algemeen Bestuur van de stichting vertegenwoordigd door portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkelingen en Evenementen.

Financieel belang

De gemeente subsidieert het Toeristisch en Recreatief Platform Venray

Risico's

Zijn nihil. Samen met recreatieve ondernemers stuurt de gemeente het dagelijks bestuur aan.

Ontwikkelingen

Het TRPV is inmiddels conform opdracht, geprofessionaliseerd. Het dagelijks bestuur van het TRPV wordt door een deelnemersraad aangestuurd. De deelnemersraad bestaat uit recreatieve ondernemers, horeca en gemeente. Belangrijke ontwikkeling is versterking promotie van Venray door inzet van een gerichte campagne. Door de corona is dit vertraagd en gaat in 2021 van start. Tevens zal met behulp van cofinanciering van de Provincie Limburg herdenkingstoerisme samen met ondernemers in 2021 van start gaan.

Beleidsvoornemens

Per 01012021 is de samenwerking aangegaan met Limburg Marketing voor regio promotie en marketing. Uitvoering van een nieuwe lokale visie Toerisme en Recreatie. Uitvoering nieuw plan van aanpak promotie en marketing activiteiten. Afbouw I-punten. Uitgeven wandelkaart, platformfolder, uitvoering Masterplan Recreatieve Routes, vormgeven van herdenkingstoerisme (arrangementen tussen dag- en verblijfsrecreatie).

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

29

 Niet bekend

 Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

29

 Niet bekend

 Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

58

 Niet bekend

 Niet bekend

Niet bekend

2.03  Stichting Leisure Port

Doel

Ontwikkeling en marketing van het toerisme en de recreatie in Noord-Limburg.

Participanten

Gemeenten en toeristische platforms in Noord-Limburg en gemeente Leudal.

Openbaar belang

Bevorderen economische ontwikkeling door aantrekken bezoekers en bestedingen in de vrijetijdseconomie in Noord-Limburg.

Bestuurlijk belang

De gemeenten zijn niet bestuurlijk vertegenwoordigd in de stichting.
De regiogemeentes hebben samen drie vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente is jaarlijks ca. € 60.000.

Risico's

De Stichting LeisurePort is geliquideerd per 01012020en zal in deze jaarrekening dan ook voor de laatste keer als verbonden partij worden opgenomen. Team Noord is een samenwerkingsverband van gemeenten met ondernemers die nu een plan van aanpak opstellen om in 2020 ter hand te nemen.

Ontwikkelingen

Een nieuwe regiomarketing is in ontwikkeling in samenhang met de marketing van de Provincie en in samenhang met de toeristische platforms.

Beleidsvoornemens

Team Noord haakt aan bij de Provinciale DMO ontwikkelingen en bij het Actieprogramma VTE. De nieuwe strategie rondom regionmarkting moet meetbaar zijn.

Rapportages

Begroting en jaarrekening. De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

0

 Niet bekend

 Niet bekend

 Niet bekend

Vreemd vermogen

0

 Niet bekend

 Niet bekend

 Niet bekend

Resultaat

0

 Niet bekend

 Niet bekend

 Niet bekend

2.04  NV Waterleiding Maatschappij Limburg

Doel

Het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids-)instellingen in Venray.

Participanten

Limburgse gemeenten en provincie Limburg.

Openbaar belang

Het als gemeentelijk intermediair:

  • bevorderen dat zoveel mogelijk panden op de openbare nutsvoorzieningen zijn of kunnen worden aangesloten;
  • het verzorgen van de watervoorziening aan de ingezetenen van de gemeente.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Onderwijs, Ruimtelijke Planning en Middelen.

Financieel belang

De gemeente bezit 15 (3%) van in totaal 500 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 68.070
WML keert geen dividend uit.

Ontwikkelingen

-

Beleidsvoornemens

-

Rapportages

Jaarrekening.
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

209.386

215.305

 Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

384.978

395.345

 Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

6.235

5.919

 Niet bekend

Niet bekend

2.05  NV Bank Nederlandse Gemeenten

Doel

Duurzaam bijdragen aan het laag houden van (financierings)kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Participanten

Gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen in Nederland.

Openbaar belang

Bank voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang, die bijdraagt aan het duurzaam laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Onderwijs, Ruimtelijke Planning en Middelen.

Financieel belang

De gemeente bezit 54.202 (0,0973%) van in totaal 55.690.720 gestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 135.505 (=54.202 x € 2,50).
De uitbetaling van het dividendis opbasis van een advies van de ECB uitgesteld tot het jaar 2020. Zie verder onder financieel.

Ontwikkelingen

Over 2019 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 163 miljoen (2018: EUR 337 miljoen). Op 15 december 2020 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de banken aanbevolen om tot 30 september 2021 af te zien van dividenden of deze te beperken. In maart 2020 heeft de BNG bekend gemaakt dat de nettowinst 2020 € 221 mln. bedraagt. Dit is € 58 mln. hoger dan de nettowinst 2019.

Beleidsvoornemens

In 2020 heeft BNG Bank haar strategie aangescherpt genaamd ‘Ons Kompas Naar Impact’. Op basis van haar purpose ‘gedreven door maatschappelijke impact’ kiest de bank ervoor om zich exclusief te richten op de publieke sector. Daarbij ligt de focus op vier Sustainable Development Goals (SDG’s) waarmee de bank samen met publieke klanten het verschil wil maken:
   - goede gezondheid en welzijn
   - kwaliteitsonderwijs
   - betaalbare duurzame energie
   - duurzame steden en gemeenschappen

Rapportages

Jaarrekening.
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

4.991 mln.

4.887 mln.

5.097 mln.

Niet bekend

Vreemd vermogen

132.518 mln.

144.802 mln.

155.262 mln.

Niet bekend

Resultaat

337 mln.

163 mln.

221 mln.

Niet bekend

2.06  Stichting Administratiekantoor Dataland

Doel

Kwalitatief goede gemeentelijke vastgoed(gerelateerde) informatie

Participanten

Gemeenten

Openbaar belang

Ontzorgt, ondersteunt en faciliteert gemeenten op het gebied van Geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie.

Bestuurlijk belang

Venray is certificaathouder en heeft indirect medezeggenschap over Dataland.

Financieel belang

De gemeente bezit 18.615 (0,384%) certificaten ad € 0,10 per certificaat van in totaal 4.851.881 certificaten

Risico's

Boekwaarde certificaten ad € 1.861.

Ontwikkelingen

In 2018 dreigden liquiditeitsproblemen te ontstaan. In 2019 zijn kostenbesparingen doorgevoerd, waarmee de exploitatie weer positief is geworden. Dataland heeft met het Kadaster afspraken gemaakt om de meeste functionaliteiten over te nemen. Voor het overnemen van de resterende taken worden gesprekken gevoerd met potentiële partijen.

Beleidsvoornemens

Dataland beëindigt haar werkzaamheden per 1-1-2022

Rapportages

Nieuwe ontwikkelingen , jaarverslagen en jaarstukken worden in het PO, indien nodig, besproken. Afweging vindt plaats door de beleidsmedewerker belastingen/WOZ.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

112

Niet bekend

 Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

463

Niet bekend

 Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

-638

Niet bekend

 Niet bekend

112

2.07  Enexis Holding

Doel

Behartigen van de publieke belangen m.b.t. het beheer van het energienetwerk door Enexis.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Verzorgen van energievoorziening (elektriciteit en gas).

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Onderwijs, Ruimtelijke Planning en Middelen.

Financieel belang

De gemeente bezit 370.845 (0,25%) van in totaal 149.682.196 volgestorte aandelen met een boekwaarde van € 200.064.

Risico's

Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).
De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de boekwaarde te moeten afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V.

Ontwikkelingen

Binnen de aandeelhouderscommissie van Enexis zijn in de 2de helft van 2019 de financiële gevolgen van het Energieakkoord en de daaruit voortvloeiende energietransitie aan de orde geweest. De energietransitie brengt uitdagingen met zich mee voor zowel Enexis zelf, als voor de aandeelhoudende overheden. In dat kader zag Enexis zich in 2020 o.a. genoodzaakt, om haar aandeelhouders een financiële injectie van in totaal 500 miljoen euro te vragen. In 2020 is door Venray een aandeelhoudersleningen aan Enexis verstrekt van € 1.238.775.

Beleidsvoornemens

In 2021 wordt gewerkt aan nieuw strategisch plan omdat er veel is veranderd en om antwoord te bieden aan de uitdagingen van de toekomst. Zo is de energietransitie steeds zichtbaarder geworden in het Nederlandse landschap met windmolens en zonneweides. De timing valt samen met het
aanpassen van belangrijke wet- en regelgeving, zoals de Energiewet, de Warmtewet en het door de ACM gewijzigd Methodebesluit die in de loop van 2021 vorm krijgen. Een flinke opgave, want we weten nog niet precies hoe hetduurzame energiesysteem er uit zal zien. In de nieuwe strategie wordt onder meer rekening houden met de veranderende klantvraag en de opkomst van nieuwe energiedragers, zoals waterstof en warmte in de gebouwde omgeving. En ook met een snelle groei van elektrisch vervoer en een stijgende elektriciteitsvraag in de industriesector. De nieuwe strategie is naar verwachting begin 2022 klaar.

Rapportages

Jaarrekening en halfjaarlijkse rapportage.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

4.024

4.112

4116

4.021

Vreemd vermogen

3.691

4.146

4635

3.691

Resultaat

319

210

108

200

2.08  Verkoop Vennootschap BV

Doel

Afwikkelen rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de verkoopovereenkomst van Essent NV.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Afwikkeling van juridische, fiscale claims die voortvloeien uit de verkoop van Essent-aandelen. De BV treedt op als vertegenwoordiger van de ex-aandeelhouders Essent:
1.   Bij de afwikkeling van contractuele verplichtingen.
2.   Het beheer van escrow (garantie)gelden.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Onderwijs, Ruimtelijke Planning en Middelen.

Financieel belang

De Verkoop Vennootschap BV is in het jaar 2020 opgeheven. De einduitkering bij de opheffing van deze BV bedraagt € 207. De gemeente bezat 4.955 (0,25%) van in totaal 2.000.000 volgestorte aandelen met een boekwaarde van € 50. In 2020 is er sprake van een kleine boekwinst van  € 157. Per 31 december 2020 is er geen financieel belang meer.

Risico's

N.v.t.

Ontwikkelingen

De Verkoop Vennootschap BV is in het jaar 2020 opgeheven.

Beleidsvoornemens

N.v.t.

Rapportages

Jaarrekening

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

113

71

N.v.t.

5

Vreemd vermogen

57

16

N.v.t.

0

Resultaat

-38

-41

N.v.t.

-50

2.09  Vordering op Enexis BV

Doel

Beheren aandeelhouderslening aan Enexis BV.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Afwikkeling van juridische, fiscale claims die voortvloeien uit de verkoop van Essent-aandelen. De BV beheert een vordering namens de ex-aandeelhouders op Enexis BV. De vordering is ontstaan door een herstructurering op grond van de Wet Onafhankelijk Netbeheer. Hierbij is de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep verkocht en overgedragen aan Enexis BV tegen de geschatte fair market value. Dit is gefinancierd middels een lening van Essent NV, Bij de verkoop van Essent NV aan RWE is de vordering niet overgegaan, maar overgedragen aan de ex-aandeelhouders. Dit betrof nog een bedrag van € 350 mln..

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen.

Financieel belang

De vennootschap Vordering op Enexis BV is in het jaar 2020 opgeheven. Op het tijdstip van opheffing van de vennootschap waren alle schulden voldaan en geen resterende gelden meer aanwezig. Er heeft derhalve geen einduitkering meer plaatsgevonden vanuit deze vennootschap. De gemeente bezat 4.955 (0,25%) van in totaal 2.000.000 volgestorte aandelen met een boekwaarde van € 50. In 2020 is sprake van een klein boekverlies van € 50. Per 31 december 2020 is er geen financieel belang meer.

Risico's

N.v.t.

Ontwikkelingen

De vennootschap is in het jaar 2020 opgeheven.

Beleidsvoornemens

N.v.t.

Rapportages

Jaarrekening

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

-2

-8.819

N.v.t.

Niet bekend

Vreemd vermogen

356.324

9.083

N.v.t.

Niet bekend

Resultaat

-11

6.529

N.v.t.

-15

2.10  CBL Vennootschap BV

Doel

De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als ‘doorgeefluik’ voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds.
Voor zover na beëindiging van alle CBL’s  (Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingsvergoedingen nog geld was overgebleven in het CBL Escrow Fonds, is het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Het CBL Fonds bevat nog middelen om eventuele voortijdige beëindigingsvergoedingen van de leasecontracten, die onderdeel uitmaakten van de aandelen verkoop, te betalen.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen.

Financieel belang

De vennootschap CBL Vennootschap BV is in het jaar 2020 opgeheven. De einduitkering bij de opheffing van deze BV bedraagt € 313. De gemeente bezat 4.955 (0,25%) van in totaal 2.000.000 volgestorte aandelen met een boekwaarde van € 50. In 2020 is er sprake van een kleine boekwinst van  € 263. Per 31 december 2020 is er geen financieel belang meer.

Risico's

N.v.t.

Ontwikkelingen

De vennootschap is in 2020 opgeheven.

Beleidsvoornemens

N.v.t.

Rapportages

Jaarrekening.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

138

125

N.v.t.

90

Vreemd vermogen

21

5

N.v.t.

Niet bekend

Resultaat

-9

-12

N.v.t.

-25

2.11  CSV Amsterdam BV

Doel

1. Het namens de verkopende aandeelhouders van Essent voeren van een eventuele schadeclaimprocedure tegen de Staat als gevolg van de WON.
2. Namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaimprocedures voeren tegen Recycleco BV (hierna Waterland).
3. Het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

In 2014 is de naam van de vennootschap gewijzigd waarna het openbaar belang louter nog de onder ‘doel’ geformuleerde zaken dient.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen.

Financieel belang

De gemeente bezit 4.955 (0,25%) van in totaal 2.000.000 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 50.
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is heel gering en is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), art 2.:81 BW. Voor Venray dus € 50.

Ontwikkelingen

Op 20 april 2020 hebben CSV Amsterdam B.V (waaraan Venray de rechten en verplichtingen heeft overgedragen), Recylceco B.V., Attero Holding B.V. en Waterland Private Equity Fund V C.V. een vaststellingsovereenkomst ondertekend waarin een minnelijke schikking is getroffen voor de afwikkeling van alle geschillen. Door de AvA is op 9 april 2020 (naar rato van het aandelenbelang) besloten de Escrow uit te betalen. Voor Venray € 20.227.

Beleidsvoornemens

De vennootschap blijft voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhoudersommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting.

Rapportages

Jaarrekening.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

749

452

N.v.t.

530

Vreemd vermogen

68

84

N.v.t.

Niet bekend

Resultaat

-121

-294

N.v.t.

-150

2.12  Publiek Belang Electriciteitsproductie BV

Doel

Afwikkelen resterende rechten en plichten uit de verkoop van o.a. de aandelen Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland; m.n. die voortvloeien uit het (aanvullend) convenant met de Staat.

Participanten

Gemeenten en provincies.

Openbaar belang

Afwikkeling van rechten en plichten.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders door portefeuillehouder Besturen.

Financieel belang

De gemeente bezit 370.845 (0,25%) van in totaal 149.682.196 volgestorte aandelen.

Risico's

Boekwaarde aandelenkapitaal ad € 3.708.
Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822) (art 2.:81 BW).

Ontwikkelingen

Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims ingediend m.b.t. verkoop van het 50% belang in EPZ. Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Beleidsvoornemens

Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd. De vennootschap is per 31 december 2020 nog niet ontbonden.

Rapportages

Jaarrekening en begroting.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

1.606

1.590

Niet bekend

1.595

Vreemd vermogen

23

455

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

-15

-15

Niet bekend

-30

2.13  BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Doel

Aanleggen en exploiteren businesspark Greenport Venlo plus 30 ha. nieuw bedrijventerrein in Venray (Klaver 15).

Participanten

De gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Venlo en de Provincie Limburg.

Openbaar belang

Het creëren van een regionale economische impuls door middel van het gezamenlijk aanleggen en exploiteren van een hoogwaardig businesspark inclusief de ontwikkeling van 30 ha. uitgeefbaar bedrijventerrein op grondgebied van Venray.

Bestuurlijk belang

Portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen vertegenwoordigt de gemeente Venray in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA).

Financieel belang

Het belang van de gemeente Venray in de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is 5,4%.
De horizon is met 3 jaar verkort tot 2035 en de exploitatie sluit met een geprognosticeerd positief resultaat. De begroting 2021 en de meerjarenraming 2021-2035 zijn door de Raad van Commissarissen en aandeelhouders in het vierde kwartaal van 2020 goedgekeurd.

Risico's

Het risicoprofiel van de grondexploitatie is in de loop van 2020 nagenoeg gelijk gebleven. Periodiek zal door het ontwikkelbedrijf monitoring van de risico’s plaatsvinden. Om eventuele risico’s voor Venray (5,4% van het uiteindelijke resultaat) in de toekomst te kunnen opvangen is ervoor gekozen om binnen het grondbedrijf van Venray een reserve te vormen die gevoed gaat worden uit het jaarlijks te verkrijgen rendement (2%)op het ingebrachte eigen vermogen evenals het surplus op het ingebrachte vreemd vermogen. De vierde uitkering van dividend aan de aandeelhouders (over het jaar 2020) vindt medio 2021 plaats.

Ontwikkelingen

In december 2016 hebben de raden van de vijf deelnemende gemeenten ingestemd met de vervlechting van de (grond) exploitaties van DCGV, TPN, VGP, Villa Flora en de Innovatoren. Als gevolg van deze vervlechting is de gemeenschappelijke regeling beëindigd en is één nieuw ontwikkelbedrijf ontstaan met aan de ene kant de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (aandeelhouders zijn de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo, Venray en de Provincie Limburg) en aan de andere kant een BV/CV Campus Vastgoed Greenport Venlo (aandeelhouders zijn de gemeente Venlo en de Provincie Limburg). De gemeenten Gennep en Peel en Maas hebben besloten om geen deel uit te maken van het nieuwe samenwerkingsverband en treden daarmee uit. Dit heeft ertoe geleid dat een deel van het gebied is omgevormd naar de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (aandeel Venray 5,4%) en een deel is omgevormd naar de CV/BV Campus Vastgoed (Venray is hier geen aandeelhouder in).Per 1-1-2017 is het nieuwe ontwikkelbedrijf operationeel. De acquisitie van nieuwe bedrijven verloopt voortvarend in 2019. De grondomzet is fors hoger dan in de begroting van het Ontwikkelbedrijf opgenomen. In 2019 is ook voortgang gemaakt met de in het kader van de vervlechtingsoperatie overeengekomen ontwikkeling van 30 ha. nieuw bedrijventerrein op het grondgebied van de gemeente Venray, Klaver 15. De procedure voor het opstellen van het bestemmingsplan is doorlopen. Planning was om het bestemmings- en exploitatieplan op 26 januari 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Echter, als gevolg van diverse politiek-bestuurlijke en maatschappelijke discussies omtrent nut/noodzaak van het bedrijventerrein is de besluitvorming opgeschort. In 2021 wordt, in samenspraak met de raad en diverse stakeholders, opnieuw onderzocht welke wensen/behoeften er zijn t.a.v. de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Venray.

Beleidsvoornemens

N.v.t.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd. Tevens worden de kwartaalrapportages van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo vertrouwelijk toegezonden aan college en raad.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

N.v.t.

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

4.600

Niet bekend

Niet bekend

9.325

2.14  Zorg en Veiligheidshuis Limburg-Noord

Doel

Ondersteuning bieden op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid.

Participanten

Voor taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.
Voor taken jeugd en veiligheid, Top-X en multicomplexe casuïstiek, nazorg ex-gedetineerden de gemeenten in Noord-Limburg (minus Mook en Middelaar op onderdelen)
Overige participanten zijn politie, openbaar ministerie, DJI, Vincent van Gogh, Bureau Jeugdzorg, 3RO, UWV, William Schrikker Groep, Leger des Heils, Koraal Groep, Mutsaersstichting, Moveoo, Raad voor de Kinderbescherming, De Rooyse Wissel, Veilig Thuis, Veiligheidsregio Limburg Noord.

Openbaar belang

Biedt ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid.

Bestuurlijk belang

De gemeente Venray wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door de wethouder sociale zaken, jeugd en leefbaarheid van de gemeente Venray. Besluitvorming vindt op voordracht van stuurgroep lokaal plaats.

Financieel belang

Gemeente Venray betaalt jaarlijks een bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis op basis van een vastgestelde verdeelsleutel. 2020 is een transitiejaar, waarbij de voorbereidingen zijn opgepakt om te komen tot een nieuw Zorg- en Veiligheidshuis. Bij het opmaken van de jaarrekening is de uitkomst van de financiele eindafrekening over 2020 voor het Zorg- en Veiligheidshuis nog niet bekend. Op de bijdrage 2020 worden in elk geval de kosten in mindering gebracht die lokaal gemaakt zijn ten behoeve van procesregie. Ook de begroting 2021 is nog niet vastgesteld.

Risico's

In 2021 wordt onderzocht volgens welk model het Zorg- en Veiligheidshuis definitief wordt opgezet. De keuze voor het model bepaalt mede hoe de begroting voor het Zorg- en Veiligheidshuis er de komende jaren gaat uitzien.  Daarnaast wordt in 2021 onderzocht of herziening van de verdeelsleutel wenselijk is.

Ontwikkelingen

Het Zorg- en Veiligheidshuis Limburg-Noord is medio 2019 in een impasse geraakt. Eind 2019 zijn afspraken gemaakt om voor de korte termijn de bovenlokale taken overeind te houden. Daarnaast is bestuurlijk de wens uitgesproken om te komen tot een hernieuwd Zorg- en Veiligheidshuis. Tijdens het transitiejaar 2020 is aan deze bestuurlijke wens vorm en inhoud gegeven. Er is een kwartiermaker aangesteld en er zijn hernieuwde afspraken gemaakt over de samenwerking alsook over het toekomstig beheer. De taken in relatie tot jeugd (voorzitterschap beschermingstafel) en coördinatie op nazorg ex-gedetineerden zijn onveranderd uitgevoerd in 2020. Begin 2021 is besluitvorming voorzien op onderdelen (samenwerkingsovereenkomst, privacyprotocol, dienstverleningsovereenkomst beheergemeente, jaarrekening 2020, begroting 2021), waarna het Zorg- en Veiligheidshuis operationeel van start kan.

Beleidsvoornemens

Komen tot een hernieuwd Zorg- en Veiligheidshuis per 2021.

Rapportages

Jaarverslag en jaarrekening.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

2.15  Veilig Thuis

Doel

 Ondersteuning bieden op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid.

Participanten

Bureau Jeugdzorg en alle gemeentes in Noord- en Midden Limburg.

Openbaar belang

Veilig Thuis is de organisatie die uitvoering geeft aan wettelijke taken als advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat daarbij om advisering, het ontvangen van meldingen, het onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van vrijwillige hulp, de Raad voor de Kinderbescherming en/of melding doen bij de politie.

Bestuurlijk belang

Wettelijke plicht op grond van de Wmo en de Jeugdwet.

Financieel belang

Gemeente is financieel verantwoordelijk vanuit de Jeugdwet en vanuit de Wmo. De middelen zijn afkomstig vanuit de lokale jeugdwet-middelen en de Wmo middelen die “centrumgemeente Venlo” ontvangt.
Veilig Thuis wordt vanuit twee wetten bekostigd. Het Wmo-deel wordt betaald door de Centrumgemeente Venlo. Het jeugdhulpdeel wordt betaald door alle gemeentes in Noord- en Midden Limburg volgens een regionaal vastgestelde verdeelsleutel.
2020: 59,3% jeugdwet en 40,7% uit WMO. Voor Venray is de bijdrage voor het jeugdhulp-deel volgens de verdeelsleutel in 2020: €172.803,05
2021: 46,84% jeugdwet en 53,16% uit WMO. Voor Venray is de bijdrage voor het jeugdhulp-deel volgens de verdeelsleutel in 2021: €114.762,68

Risico's

Open einde financiering (bij stijging van aantal meldingen kunnen de kosten stijgen).

Ontwikkelingen

- Verbeterpunten in eigen werkproces- Verbeterpunten in samenwerking met ketenpartners- Inbedding van nieuwe taken die van Rijkswege bij Veilig Thuis zijn ondergebracht- Inbedden van regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en vernieuwde samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis

Beleidsvoornemens

Monitoring implementatie nieuwe functies Veilig Thuis.
Betere samenwerking tussen de strafketen en de zorgketen.
Verbetering samenwerking ketenpartners, o.a. door het geven van trainingen over de aangescherpte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lokale implementatie van visie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en vernieuwde samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis

Rapportages

Er zijn maandelijkse gesprekken over de resultaten van Veilig Thuis, daarnaast verantwoordt Veilig Thuis zich door managementrapportages.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

200

200

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

382

900

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

139

nihil

Niet bekend

Niet bekend

2.16  Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Doel

Primair doel is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de Limburgse gemeenten voor zover die voortvloeien uit hun contractuele relatie uit hoofde van de contracten voor het verwerken van het huishoudelijk afval en gft.
Verder heeft de vereniging tot doel:
a)   het voor en met de leden opbouwen van kennis en kunde op afvalgebied;
b)   het adviseren van leden op afvalgebied;
c)   het behartigen van de belangen van de leden op afvalgebied op (boven)Provinciaal niveau;
d)   het binnen de door de wet gestelde grenzen komen tot een gecoördineerde oriëntatie en advisering over het contracteren van marktpartijen ook voor afvalcontracten buiten de werkingssfeer van de onder a) genoemde contracten;
e)   het ter goedkeuring aan de leden voorleggen van onder coördinatie van het bestuur tot stand gebrachte contractuele voorstellen.

Participanten

Alle gemeenten in de provincie Limburg (m.u.v. Mook en Middelaar).

Openbaar belang

- het voor en met de leden opbouwen van kennis en kunde op afvalgebied;
- het adviseren van leden op afvalgebied;
- het behartigen van de belangen van de leden op afvalgebied op (boven)Provinciaal niveau;
- het binnen de door de wet gestelde grenzen komen tot een gecoördineerde oriëntatie en advisering over het contracteren van marktpartijen ook voor afvalcontracten buiten de werkingssfeer van de onder a) genoemde contracten;
- het ter goedkeuring aan de leden voorleggen van onder coördinatie van het bestuur tot stand gebrachte contractuele voorstellen.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt als lid vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Duurzaamheid, Openbare Ruime en Mobiliteit.

Financieel belang

De gemeente Venray betaalt aan de  Afval Samenwerking Limburg circa € 4.500 in 2019.  Dat is € 0,10 per inwoner.

Risico's

Het belangrijkste risico van de vereniging is het opnieuw contracteren van de lopende contracten en de daaraan verbonden kosten. Dit gebeurt in 2024, rekening houdend met alle mogelijke verlengingen. Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname. Leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen met een opzeggingstermijn van één jaar. Bovendien gaat elke gemeente een individueel contract aan met contractpartijen.

Ontwikkelingen

In 2016 hebben de meeste Limburgse gemeenten tijdens de ALV een “intentieverklaring” VANG ondertekend. Hiermee is het signaal afgegeven dat deze gemeenten zich sterk maken om de VANG-doelen m.b.t. afvalscheiding te realiseren. Daarnaast voert een ambtelijke werkgroep van ASL namens de Limburgse gemeenten regelmatig overleggen met Veolia (voorheen: Van Scherpenzeel) over de huidige problematiek m.b.t. het sorteren en vermarkten van verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons. Verder vind een aantal keren per jaar ambtelijk overleg plaats over alle ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijk afvalmanagement en stimuleert en faciliteert de vereniging kennisdeling en samenwerking op het gebied van afval tussen de regiogemeenten. In de ALV van 28 november 2019 heeft ASL een visie en strategie vastgelegd in de “Gedeelde circulaire visie op samenwerking aan grondstoffen”. Eén en ander is opgesteld ter voorbereiding op de nieuwe aanbestedingen van verwerking van restafval, GFT en PMD. De huidige contracten lopen over een aantal jaren nl. af. In 2020 zijn en in 2021 worden verdere voorbereidingen getroffen voor deze nieuwe aanbestedingen, waarbij de gemeenteraden van Limburg ook betrokken worden.

Beleidsvoornemens

In de Strategienota “Een wereld te winnen” is aangegeven dat in de periode 2016-2021 uitvoering wordt gegeven aan nieuwe taken:
•   Mogelijkheden verkennen voor een gezamenlijke communicatie naar burgers, scholen en verenigingen.
•   Mogelijkheden verkennen voor het inzetten van afvalcoaches.
•   Inrichten van een digitale kennisbibliotheek.
•   Verkennen van subsidiemogelijkheden op het gebied van afval, grondstoffen en duurzame energie uit biomassa.
•   Advies geven aan individuele en samenwerkende gemeenten in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.
•   Stimuleren van samenwerking tussen gemeenten in de marktbenadering.
•   Extra aandacht voor aanbesteding kleinere contracten (textiel, papier, glas, luiers- en incontinentiemateriaal).
•   Aanbestedingen evalueren en ervaringen onderling delen.

Rapportages

Jaarlijks wordt het Jaarverslag en de Jaarrekening vastgesteld door het bestuur en de leden.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

110

102

Niet bekend

132

Vreemd vermogen

niet bekend

niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

-70

-8

Niet bekend

30

2.17  Natuurnetwerk Gemeenten

Doel

Vertegenwoordiging van gemeentelijke bos en natuureigenaren in de (koepel)Vereniging Bos en Natuureigenaren (VBNE)

Participanten

Gemeenten kunnen lid worden, per 20 oktober 2016 zijn 35 gemeenten aangemeld met een totaaloppervlak aan bos van 24.094 ha.

Openbaar belang

Het binden van gemeenten in het bezit van bos en natuur en samenwerken op het gebied van het bedrijfsmatig en professioneel beheer.

Bestuurlijk belang

De vereniging van Natuurnetwerk gemeenten zijn opgericht door de gemeente Nunspeet en Venray op 27 augustus 2015. Wethouder Cor Vervoort is in 2019 in het bestuur gestapt. Door verenigd te zijn, zit men aan tafel bij de VBNE. Hier wordt beleidsrichting bepaald, subsidiebesprekingen gehouden en kan worden bevorderd dat natuur en bos op de politieke agenda komen.

Financieel belang

Uitwisseling van kennis en expertise in het Natuurnetwerk Gemeenten voorkomt kosten voor inhuur of aankoop kennis. Tevens kan invloed worden uitgeoefend op het subsidiestelsel via inspraak.
Lidmaatschap per jaar ca. €1.600.

Risico's

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname. Leden kunnen hun lidmaatschap ook weer opzeggen.

Ontwikkelingen

Het verder vergroten van de deelname van gemeenten met bos- en natuurbeheer om zo een belangrijke rol te kunnen vertegenwoordigen in het overleg met het rijk

Beleidsvoornemens

Thema’s die aan bod komen in het Natuurnetwerk Gemeenten zijn onder andere:
-   Boomveiligheid in bossen
-   Omgaan met teken en de ziekte van Lyme bij zowel beheerders als bezoekers
-   Vergroting professionaliteit gemeentelijke bos en natuurbeheerders door uitwisseling kennis en kunde en onderzoek en innovatie

Rapportages

Jaarlijks wordt het Jaarverslag en de Jaarrekening vastgesteld door het bestuur en de leden.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

2.18  Venray Bloeit

Doel

Het actief uitdragen en promoten van Venray als een bloeiende gemeente om te wonen, te werken, te shoppen en te verblijven

Participanten

Gemeente Venray, Venray Centraal, Toeristisch Platform Venray, Venrays Ondernemers Platform (VOP), Rabobank Horst-Venray, Woontafel Venray, Suyderland, verenigde ondernemers van de weekmarkt.

Openbaar belang

Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties, bedrijven, instellingen, inwoners en bezoekers om de levendigheid een aantrekkingskracht van Venray te vergroten.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkelingen en Evenementen

Financieel belang

De gemeente verdubbelt de bijdragen van de deelnemende partijen tot een maximum van €70.000 per jaar.
Het stichtingsbestuur stelt vooraf een begroting op en legt via een jaarrekening achteraf verantwoording af over de besteding van de beschikbare middelen.

Risico's

geen

Ontwikkelingen

In 2016 is de organisatie geformaliseerd met het doel de zelfstandigheid te vergroten en de slagvaardigheid te verbeteren. Met dat doel is de Stichting Venray Bloeit opgericht. Het stichtingsbestuur bestaat uit een drietal leden door de Stuurgroep zijn benoemd. Eind 2019 heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Deze heeft o.a. geresulteerd in een Plan van Aanpak voor de periode 2020-2023, inclusief begroting. Als gevolg van Corona zijn in 2020 niet alle plannen verwezenlijkt.

Beleidsvoornemens

De gemeenteraad heeft op 12 mei 2020 ingestemd met het Plan van Aanpak 2020-2023 en de hieraan gekoppelde begroting. De financiele middelen zijn hiermee t/m 2023 gewaarborgd.  
In het 4e kwartaal van 2021 vindt een tussentijdse verantwoording en evaluatie plaats. De eindevaluatie is voorzien voor het 4e kwartaal van 2023.

Rapportages

De tussen- en eindevaluatie worden middels een rapportage aangeboden aan de raad.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

3.01  Brabander - Aan den Heuvel

Doel

Het realiseren van een woningbouwprogramma van ca. 600 woningen in het gebied van de Brabander, deelgebied Aan den Heuvel.

Participanten

De gemeente Venray en de ontwikkelingsmaatschappij “Loobeek”.

Openbaar belang

Bevorderen woonmogelijkheden in de gemeente Venray.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door:

  • Portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen (Bestuurlijk verantwoordelijk)
  • Teammanager Ruimtelijke ontwikkeling (Ambtelijk verantwoordelijk)

Portefeuillehouder kan in de stuurgroep samen met de partner besluiten nemen binnen de kaders zoals door de raad gesteld.

Financieel belang

De gemeente Venray heeft een aandeel van 50% in de exploitatie en het risico van het project.
De totale winstprognose bedraagt ca. € 3,8 mln. (inclusief fondsafdrachten) te verdelen tussen beide partners.

Risico's

Vertraging in uitgifte met extra kapitaallasten (rente).

Ontwikkelingen

Tegenvallende verkoop tot en met 2014. Vanaf 2015 is er weer een stijgende lijn zichtbaar. De exploitatie is reeds door de jaren heen verlengd en bijgesteld. De verkopen in 2020 waren hoger dan de raming.

Beleidsvoornemens

Doelstelling is de renteverliezen te minimaliseren en de exploitatie in de plus te houden. We streven ernaar het project zo snel mogelijk af te ronden met de partijen die er nu bij zijn. Daarnaast willen we ook de kwaliteit van de woonwijk garanderen.

Rapportages

Voortgangsrapportage per kwartaal.
Vaststelling exploitatie: jaarlijks.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Vreemd vermogen

N.v.t.

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat

1.219

Niet bekend

Niet bekend

1.024

3.02  Samenwerkingsovereenkomst "De Blakt"

Doel

Het realiseren van ca. 54 ha uitgeefbaar industrieterrein “de Blakt”.

Participanten

De gemeente Venray en Maessen project BV.

Openbaar belang

Bevorderen economische ontwikkeling.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door:

  • Portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen (Bestuurlijk verantwoordelijk)
  • Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling (Ambtelijk verantwoordelijk)

Portefeuillehouder kan in de stuurgroep samen met de partner besluiten nemen binnen de kaders zoals door de raad gesteld.

Financieel belang

De gemeente Venray heeft een aandeel van 50% in de exploitatie en het risico van het project.
De totale winstprognose bedraagt ca. € 4,9 mln. (inclusief fondsafdrachten) te verdelen tussen beide partners.

Risico's

Lagere grondprijs voor niet verkoopbare restkavel.

Ontwikkelingen

Project wordt per 31 december 2020 afgesloten. De afsluitende overeenkomst is inmiddels ondertekend.Er is nog 1 restkavel (ca 0.3 ha) voorradig. Na verkoop volgt hier nog een winstneming uit voor beide partijen.Exploitatie jaarrekening 2020 moet nog door de beide partijen in de stuurgroep worden vastgesteld.

Beleidsvoornemens

Het project is 31 december 2020 afgerond. De afsluitende overeenkomst is inmiddels ondertekend en de exploitatie van 2020 moet nog door de stuurgroep worden vastgesteld. De laatste acties die nog voortkomen uit het afsluiten lopen inmiddels of zijn al afgerond.

Rapportages

Voortgangsrapportage per kwartaal.
Vaststelling exploitatie: jaarlijks.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

400

N.v.t.

N.v.t.

-303

4.01  Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Doel

Verbeteren waterveiligheid, bereikbaarheid, economische ontwikkeling en leefbaarheid van het gebied tussen Ooijen en Wanssum, met inachtneming van de natuur.

Participanten

Provincie Limburg, de gemeenten Horst a/d Maas en Venray, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg.

Openbaar belang

Beschermen burgers en bedrijven tegen hoogwater en het bevorderen van de leefbaarheid van het gebied, w.o. verbeteren infrastructuur en economische ontwikkeling.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen.

Financieel belang

Investering van € 7,2 mln. (€ 5,7 mln. in geld en € 1,5 mln. in grond).
4 scopewijzigingen (Venrayse Issues): € 960.000 (dit bedrag is gemuipt voor 2017 t/m 2020).

Risico's

De risico’s worden aangegeven in de voortgangsrapportage majeure projecten. Het gaat op dit moment over de:
1. Historische voorbereidingskosten projectbureau - totaal € 1,21 miljoen - welke mogelijk verrekend worden.
2. Grondverkoop € 1.500.000 t.b.v. dekking € 7.000.000.

Ontwikkelingen

EXCLUSIEF PROJECT BV is volop aan de slag. Begin 2021 wordt er gestart met het aanbrengen van de bodembescherming van de verlengde Westhaven. De werkzaamheden zullen na de zomervakantie van 2021 worden opgeleverd.CENTRUM WANSSUM OPENGESTELD VOOR VERKEERHet nieuwe verkeersluwe centrum van Wanssum is opengesteld voor het verkeer. Met de oplevering van het centrum is de laatste grote mijlpaal van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum bereikt.HART VAN HET DORPRondom de brug in het centrum van Wanssum zijn de  brugpleinen gerealiseerd. Samen met de brug vormen de brugpleinen het nieuwe leefbare hart van het dorp. In de Molenbeekdelta zijn enkele recreatieve elementen aangebracht, zoals stapstenen, een loopvlonder en groene kades die een bijzonder uitzicht geven op de jachthaven. Een nieuwe wandelroute laat bewoners de omgeving op een originele manier ontdekken. INRICHTING VAN HET NIEUWE GEBIEDGebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum komt nu in de laatste fase van het project. In de hoogwatergeulen en de Oude Maasarm vinden de afrondende werkzaamheden plaats.MAASPARK OOIJEN-WANSSUM - WEERD WANSSUMDankzij het bijzondere terrassenlandschap is Maaspark Ooijen-Wanssum uniek op Europese schaal. De eeuwenoude patronen van de rivier zijn hier zichtbaar. De kracht en dynamiek van de Maas maken dit gebied extra bijzonder. Iedere keer als de Maas bij hoogwater door dit gebied stroomt zet zij honderden verschillende soorten plantenzaden, insecten en vissen af. Deze flora en fauna vestigt zich bijvoorbeeld in de Weerd Wanssum en geeft het gebied een uitzonderlijke landschappelijke en ecologische waarde.OPLEVERING EN AFRONDING WERKZAAMHEDENGebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een gigantische klus geweest, waar enorm veel mensen jaren aan meegewerkt hebben en is nu bijna klaar. In november 2017 werd gestart met de werkzaamheden, binnenkort is het gebied helemaal toegankelijk en geven we het terug aan de inwoners van de dorpen. Er zullen begin 2021 nog enkele kleine afrondende werkzaamheden plaatsvinden, maar deze hebben weinig impact op de omgeving.

Beleidsvoornemens

Tijdens de uitvoering van alle werkzaamheden wordt ingespeeld op actuele beleidsvoornemens.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
Voortgangsrapportage per kwartaal.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.02  Via Venray

Doel

Het optimaliseren van de N270 tot een hoogwaardige verkeers-verbinding, die bijdraagt aan het verbeteren van de economische ontwikkeling in algemene zin, veiligheid, verkeersdoorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid. Niet alleen direct op en rondom deze weg, maar ook in Venray e.o.

Participanten

De Provincie Limburg, de gemeente Venray, MKB-Limburg, LWV en LLTB vormen de Stuurgroep Via Venray. RWS Limburg is agendalid.

Openbaar belang

Het verbeteren van de economische ontwikkeling in algemene zin, veiligheid, verkeersdoorstroming, leefbaarheid en duurzaamheid.

Bestuurlijk belang

Economisch vestigingsklimaat behouden/versterken, mogelijk maken van adequate verkeersafwikkeling en daarbij oog voor de leefomgeving en duurzaamheid.
De gemeente wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Economie, Gebiedsontwikkeling en Evenementen.

Financieel belang

Gemeente Venray draagt bij in de projectfinanciering en daarnaast voert zij projecten uit aan het aanliggend gemeentelijk wegennet.

Risico's

Vertraging door onderzoeken, waardoor kosten voor realisatie toenemen en budget wordt overschreden

Ontwikkelingen

Planvorming is gaande.

Beleidsvoornemens

Uitvoering werkzaamheden aan de N270 zelf gebeurt door de Provincie in 2 tranches. Aanpak van het wegvak Leunseweg - rotonde de Blakt (fase 1) was voorzien voor 2016-2018. Dit is vertraagd en wordt 2022/2024. Daarna worden de overige wegvakken onderzocht onder leiding van de provincie in samenwerking met de gemeente. De gemeentelijke projecten onder de vlag van de Via Venray worden in de periode 2014-2023 uitgevoerd.

Rapportages

Via kwartaalrapportages wordt verantwoording afgelegd aan de stuurgroep Via Venray

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.03  Regio Noord-Limburg

Doel

Bevorderen van de intergemeentelijke samenwerking in Noord-Limburg.

Participanten

Gemeente Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Gennep, Bergen, Beesel en Mook en Middelaar.

Openbaar belang

De gemeenten werken samen om de ontwikkeling van de regio in de brede zin van het woord te bevorderen.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouders nemen deel aan de diverse regionale overlegtafels.
Daarnaast bestaat er een regionaal burgemeestersoverleg en een regionaal secretarissenoverleg.

Financieel belang

De bijdrage van de gemeente bedraagt jaarlijks € 4 per inwoner.

Risico's

geen

Ontwikkelingen

Het takenpakket van de Regio is de afgelopen jaren verbreed van economische tot ook sociaal maatschappelijke en ruimtelijke thema’s

Beleidsvoornemens

De thema’s die momenteel spelen betreffen: de campusontwikkeling, agrofood, maakindustrie, logistiek, scholing en arbeidsmarkt.
Nu loopt het traject om de regionale visie te actualiseren en parallel daaraan loopt het traject van een regionale investeringsagenda.

Rapportages

Begroting en jaarrekening.
De raad en het college worden via de reguliere P&C-cyclus geïnformeerd.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

Niet bekend

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

Niet bekend

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

236

Niet bekend

Niet bekend

52

4.04  Werkplein Venlo-Venray

Doel

Realiseren van een slagvaardige, deskundige en efficiënte uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk en inkomen, waardoor zo min mogelijk burgers in de bijstand komen dan wel blijven. Daarnaast optimalisatie van de dienstverlening richting werkgevers.
Tot slot het behoud van dienstverlening in Venray op het gebied van werk en inkomen voor de Venrayse burgers en bedrijven.

Participanten

Gemeente Venlo en Venray

Openbaar belang

Minder mensen in de bijstand, meer mensen in de bijstand participeren in de samenleving en een besparing op de uitkeringslasten.

Bestuurlijk belang

Het college en de gemeenteraad zijn financieel eindverantwoordelijk en zijn verantwoordelijk voor de vaststelling van het beleid op het gebied van werk en inkomen.

Financieel belang

Voor beheerskosten, Programmakosten inkomensdeel gemeente Venray en
Programmakosten Participatiebudget gemeente Venray betaalden we in 2020 € 2.315.723 aan de gemeente Venlo.

Risico's

Belangrijkste risico’s zijn:
-   dat de in de prestatieafspraken afgesproken prestaties niet worden behaald;
-   dat de prestatieafspraken niet geüpdatet en ondertekend zijn (i.k.v. gegevensuitwisseling).

Ontwikkelingen

Na de zomer 2018 is de samenwerking en de overeenkomst geëvalueerd, waarbij gekeken is naar de gezamenlijke doelstellingen en resultaten. De evaluatie biedt aanknopingspunten over hoe verder te gaan met het Werkplein. De uitwerking van verschillende scenario’s is eind 2018 opgepakt. In 2019 zijn in samenspraak met Venlo mogelijke scenario's verkent. In 2020 is een businesscase opgesteld en besluitvorming is voorzien in Q1 2021.

Beleidsvoornemens

De samenwerking evalueren en een koers bepalen over hoe verder te gaan met het werkplein.

Rapportages

De gemeente Venlo stelt in april, juli en oktober een eenduidig inhoudelijk verantwoordingsdocument op met betrekking tot het voorafgaande kwartaal, waarin de realisatie wordt afgezet tegen de raming. De gemeente Venlo stelt binnen zes weken na het verstrijken van het vierde kwartaal een inhoudelijke jaarrapportage op.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.05  Werkbedrijf regio Limburg Noord

Doel

Het doel is dat er binnen de arbeidsmarktregio één aanspreekpunt is; het werkgeversservicepunt, waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies en specialistische expertise. Daarnaast zijn gemeenten en UWV gezamenlijk verantwoordelijk voor de registratie van alle werkzoekenden en vacatures (transparantie arbeidsmarkt). UWV en gemeenten staan gezamenlijk aan de lat voor de gestelde doelen uit het marktbewerkingsplan, zoals invulling geven aan de Banenafspraak.

Participanten

De volgende partijen maken onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst ondertekend op 22 oktober 2015: Gemeente Venray, gemeente Venlo, gemeente Beesel, gemeente Horst aan de Maas, gemeente Peel en Maas, gemeente Gennep, gemeente Bergen, NLW groep NV, Stichting INTOS, WAA groep, UWV Werkbedrijf.

Openbaar belang

Monitoren of de regionale samenwerkingsafspraken door partijen worden nagekomen.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouders van Peel en Maas en van Venlo vertegenwoordigen de Noord-Limburgse gemeenten.

Financieel belang

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.
De bekostiging van het werkgeversservicepunt (uitvoeringsorganisaties van het Werkbedrijf) is conform samenwerkingsovereenkomst verdeeld tussen de partners. Voor Venray is dit 20%, welke via gemeente Venlo (vanwege samenwerking Werkplein) wordt bekostigd.

Risico's

Het belangrijkste risico is dat de Quotum-wet wordt geactiveerd, omdat de taakstelling wat betreft de plaatsing van de doelgroep niet wordt behaald.

Ontwikkelingen

Er spelen diverse ontwikkelingen zoals: -   Invulling van de banenafspraak;-   Uniforme vastleggen van werkzoekenden en vacatures;-   Monitoring;-   het verkleinen van de mismatch tussen vraag (ondernemers) en aanbod (werkzoekenden); inspelen op de groeiende behoefte aan               betaalde krachten.-             Doorontwikkeling WSP inclusief governance en financiering.

Beleidsvoornemens

In het marktbewerkingsplan zijn de beleidsvoornemens opgenomen. Er is een vertaling gemaakt naar een jaarplan.

Rapportages

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.06  RIEC

Doel

Het versterken van de bestuurlijke slagkracht voor wat betreft de aanpak van de georganiseerde criminaliteit om daarmee facilitering van criminele activiteiten (ondermijning) te voorkomen en de lokale veiligheid te vergroten.

Participanten

Alle Limburgse gemeenten, provincie Limburg, Openbaar Ministerie, Politie eenheid Limburg en landelijke diensten, Belastingdienst, Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, Economische Controledienst, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor het thema hennep is een apart convenant opgesteld, waarin ook andere partners participeren.

Openbaar belang

Versterken van de bestuurlijke aanpak en ondersteunen van de geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Bestuurlijk belang

De gemeente Venray wordt per thema vertegenwoordigd door een burgemeester in de stuurgroep. Burgemeester Winants heeft in 2020 de portefeuille zorgfraude opgepakt.

Financieel belang

Gemeente Venray betaalt jaarlijks een bijdrage aan het RIEC. Via het RIEC is er in 2020 vanuit het landelijke Ondermijningsfonds een bijdrage ontvangen van € 50.000,-.  

Risico's

-

Ontwikkelingen

Intensivering aanpak ondermijning in Limburg mede dankzij toekenning versterkingsgelden uit het landelijke ondermijningsfonds voor de jaren 2019, 2020 en 2021 (voor Limburg in totaal bijna 9 miljoen euro, waarvan specifiek voor Venray in totaal 150.000,-) . In dit kader wordt ingezet op versterking van grensoverschrijdende samenwerking, versterken van publiek-private samenwerking, bestuurlijke weerbaarheid en integriteit, extra capaciteit ontkleurde analisten en ontkleurde projectleiders ten behoeve van advisering en ondersteuning van gemeenten (o.a. uitwerken integrale ondermijningsbeelden). De middelen voor Venray worden specifiek ingezet op het versterken van de informatiepositie rondom druggerelateerde criminaliteit. In 2020 is verder invulling gegeven aan het lokaal versterkingsplan.

Beleidsvoornemens

Versterken van de samenwerking om daarmee ondermijnende criminaliteit effectiever terug te dringen. Verder is beleidsmatig het streven erop gericht om zoveel als mogelijk uniform beleid te hebben als het gaat om onder meer Bibob, Damocles, prostitutie, 1% motorclubs, etc.. Besluitvorming over nieuw of gewijzigd beleid vindt lokaal plaats.

Rapportages

Jaarverslag en jaarrekening.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.07  Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg

Doel

De Gemeenten streven naar een betrouwbaar, vlot, veilig en duurzaam vervoer van mensen en goederen door een gericht aanbod van mobiliteitsvoorzieningen en door een efficiënt gebruik van deze vervoersvoorzieningen door burgers en bedrijven. Te bereiken door onder meer:
1.   het gezamenlijk voeren van een regionaal verkeers- en vervoerbeleid waarvoor een breed draagvlak bestaat binnen de Gemeenten en betrokken stakeholders vanuit ieders eigen specifieke verantwoordelijk- en bevoegdheden;
2.   het hebben en uitdragen van één gezamenlijk beeld in Noord-Limburg over de ontwikkeling van de mobiliteitsvoorzieningen op nationaal, provinciaal en regionaal niveau;
3.   het hebben en uitvoeren van één gezamenlijk mobiliteitsprogramma op regionaal niveau;
4.   daar waar mogelijk het gezamenlijk uitvoeren van lokale taken op het gebied van verkeer en vervoer mits doelmatig en doeltreffend.

Participanten

Gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Venlo, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel

Openbaar belang

Samenwerkingsverband voor het verbeteren van de bereikbaarheid van en de verkeersveiligheid in de regio Noord-Limburg en daarmee tevens van/in Venray

Bestuurlijk belang

Van het bestuurlijk overleg is een wethouder van één van deelnemende gemeenten de voorzitter (voorzitter is de portefeuillehouder van Horst aan de Maas, vicevoorzitter is portefeuillehouder Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit van de gemeente Venray).
Er is bestuurlijk overleg over regionale onderwerpen tussen deelnemende gemeenten maar ook met overige betrokkenpartijen (zoals Provincie Limburg, Ministerie I&W, Rijkswaterstaat, Arriva, goederenvervoerders, logistieke dienstverleners, TLN, EVO, politie)

Financieel belang

Subsidies voor projecten in het beleidsveld “mobiliteit, verkeer en vervoer” worden afgestemd binnen het RMO en ingediend door het RMO. De Provincie (de grootste subsidieverstrekker) vereist dat er een strategische agenda onder ligt, anders simpelweg geen subsidie. De samenwerking in het RMO borgt dat die strategische agenda er is/komt.

Risico's

De belangrijkste risico’s zijn dat belangen mogelijk erg uiteenlopen en dat individuele deelnemers hier individueel op gaan acteren. De samenwerking is echter hecht en bestaat al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw. Sinds begin 2018 is er één gezamenlijke regionale visie die door de 8 deelnemende gemeenteraden is vastgesteld.

Ontwikkelingen

Het RMO ontwikkelt zich steeds meer naar een partij die zich bezig houdt met een strategische agenda op het gebied van mobiliteit en niet meer met het “slechts” coördineren van verkeerseducatie bij de scholen. Met de vaststelling en uitvoering van het Mobiliteitsplan voor Noord-Limburg ( Trendsportal)  wordt geborgd dat gemeenten gezamenlijk in dezelfde richting werken. Dit is tevens basis voor de subsidieverstrekking.

Beleidsvoornemens

In 2018 zijn regionale doelstellingen door alle betrokken gemeenteraden vastgesteld. De volgende stap is deze op regionaal én lokaal niveau aan te scherpen en de basis te laten zijn voor de gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s op het beleidsterrein Mobiliteit.

De samenwerkingsovereenkomst is van 2015 en is in 2019 voor één jaar verlengd tot en met 2020. Alsdan zal worden bezien hoe de nieuwe inzichten vanuit de huidige samenwerking daarin terecht kunnen komen.

Rapportages

Het RMO rapporteert niet expliciet over het samenwerkingsverband zelf. Verschenen nota’s van de laatste jaren onder meer:
-   Visie Infrastructuur
-   Regionale MobiliteitsVisie
-   Visie Openbaar Vervoer
-   Onderzoek vrachtwagen parkeren
-   Inventarisatie Landbouwverkeer
-   Mobiliteitsplan Noord-Limburg / Trendsportal

Mobiliteitsvisie Trendsportal: www.trendsportal.nl

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.08  Samenwerking VTH Gennep-Venray

Doel

Uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving die niet tot het basistakenpakket behoren, volgens (overheids-)kwaliteitscriteria, waarbij gestreefd wordt naar een efficiëntere en effectievere uitvoering.

Participanten

Gemeenten Gennep, Mook en Middelaar en Venray

Openbaar belang

Het adviseren van omgevingsvergunningen, meldingen Activiteitenbesluit en het controleren van het naleven wet- en regelgeving volgens de geldende kwaliteitsnormen.

Bestuurlijk belang

Samenwerking zorgt voor het toepassen van dezelfde spelregels, bevordert de kwaliteit van de uitvoering en leidt tot een effectievere en efficiëntere inzet van personeel en geldmiddelen. Door het bundelen van de uitvoering is het eenvoudiger om aan de kwaliteitscriteria op het gebied van deskundigheid en vlieguren te voldoen.

Financieel belang

Gemeente Venray en Mook en Middelaar brengen personeel in. Gemeente Venray faciliteert de samenwerking. Gemeenten Gennep ven Mook en Middelaar vergoeden de inzet volgens een afgesproken regionaal uurtarief.

Risico's

Gennep kan een lager aantal uren vragen. Dit zou kunnen leiden tot onderbenutting van de capaciteit van Venray. Het gevraagde aantal uren wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma VTH.

Ontwikkelingen

Voor de gemeentelijke of thuistaken is een samenwerkingsverband in voorbereiding samen met Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray. Deze samenwerking wordt dan voor vier gemeenten geformaliseerd.

Beleidsvoornemens

Gezamenlijke doorontwikkeling programmering, inzet middelen, gezamenlijke afstemming van de uitvoering en verbeteren van het monitoringssysteem. Dit gebeurt onder andere door het gebruik van de regionale VTH-applicatie.

Rapportages

Jaarlijks worden de resultaten van het uitvoeringsprogramma getoetst aan het uitvoeringsprogramma en handhavingsbeleid.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.09  Toezicht- / handhavingsorganisatie Horst a/d Maas en Venray

Doel

Op effectieve wijze inrichten en uitvoeren van het toezicht en de handhaving ter bevordering van het naleven van wet- en regelgeving.

Participanten

Gemeenten Horst aan de Maas en Venray

Openbaar belang

Op effectieve wijze inrichten en uitvoeren van het toezicht en de handhaving ter bevordering van het naleven van wet- en regelgeving in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in de regeling vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Duurzaamheid, Openbare Ruimte en Mobiliteit.

Financieel belang

Gemeente Venray brengt het personeel in. Dit wordt ingezet voor Horst aan de Maas op basis van afname uren. Horst aan de Maas vergoedt de inzet op basis van een afgesproken uurtarief.

Risico's

Het aantal uren dat Horst aan de Maas vraagt is gemaximeerd op 9.350 uren. Horst aan de Maas kan minder uren afnemen. De vrijval van capaciteit wordt financieel geregeld via afbouwregeling gedurende een overgangstermijn van vier jaren. Daarnaast kan er onvoldoende capaciteit bij gemeente Venray zijn om het programma volledig uit te voeren, bijvoorbeeld door personeelswisselingen of ziekte.

Ontwikkelingen

Voor de gemeentelijke of thuistaken is een samenwerkingsverband in voorbereiding met de gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray. Deze samenwerking wordt geformaliseerd. In dit kader zal de gemeenschappelijke regeling Horst aan de Maas-Venray beëindigd worden. De beëindiging van de gemeenschappelijke regeling met Horst aan de Maas zal 2021 afgerond worden.

Beleidsvoornemens

 In samenwerking met de gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray wordt de doorontwikkeling van de kwaliteitscriteria van de thuistaken gezamenlijk opgepakt, afgestemd op de ontwikkeling van de kwaliteitsnormen of kwaliteitscriteria door de RUD Limburg Noord.

Rapportages

Jaarlijkse rapportage en evaluatie van de doelen van het uitvoeringsprogramma en het beleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.10  Blueports Limburg

Doel

Samenwerking op het gebied van havenbeheer en - ontwikkeling.
Bij de per januari 2018 hernieuwde samenwerkingsovereenkomst is een uitvoeringsagenda opgenomen. Deze is flexibel van aard zodat projecten en onderwerpen in de uitvoeringsagenda kunnen worden toegevoegd en worden verwijderd.
De samenwerking vindt plaats op strategisch niveau (visie en beleid havens) en op operationeel niveau (havenbeheer).

Participanten

Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Ontwikkelingsmaatschappij midden-Limburg Zevenellen BV. en de gemeenten Venray, Gennep, Venlo, Roermond, Leudal, Weert, Maasgouw, Sittard-Geleen, Stein en Maastricht.

Openbaar belang

De strategische samenwerking moet leiden tot een economisch sterke regio, gepositioneerd in het achterland van de zeehavens Rotterdam en Antwerpen.

Bestuurlijk belang

De gemeente wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door de portefeuillehouder  Economie, Gebiedsontwikkelingen en Evenementen.

Financieel belang

Voor de vier jaren 2018 t/m 2021 in totaal € 108.000. Als volgt verdeeld: Provincie Limburg € 50.000 en de gemeenten Venray € 10.000, Gennep € 4.000, Venlo € 10.000, Roermond € 4.000, Leudal € 4.000, Weert € 4.000, Maasgouw € 4.000, Sittard-Geleen € 10.000, Stein € 4.000 en Maastricht € 4.000.

Risico's

geen

Ontwikkelingen

Blueports werkt samen met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en het European Logistics Centre Limburg aan het stimuleren van meer vervoer over water, de zgn. Modal Shift van weg naar water, aan een meer uniforme aanmeldprocedure voor schepen en inning van havengelden in NL, zgn. RiverGuide. Verder wordt samengewerkt conform de vastgestelde Uitvoeringsagenda.

Beleidsvoornemens

De ambitie om het samenwerkingsverband ook na 2018 te continueren is voor 4 jaar vastgelegd in de in januari 2018 ondertekende samenwerkingsovereenkomst 2018 - 2021.

Rapportages

Na afloop van de overeengekomen samenwerkingsperiode (t/m 2021) wordt een evaluatie van de uitvoeringsagenda opgesteld.

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

4.11  Samenwerkingsovereenkomst Regionale Sociale Recherche Noord Limburg

Doel

Een adequate en constante sociale recherche die noodzakelijk is voor de handhaving van de regelgeving op het terrein van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 op basis van het vastgesteld regionaal handhavingsplan.

Participanten

Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venray en Venlo

Openbaar belang

Kwetsbaarheid verminderen en fraude binnen één systeem registreren voor Noord-Limburg. De samenwerking draagt bij aan een meer programmatische handhaving op basis van risicosturing in overeenstemming met de doelstellingen van Hoogwaardig Handhaven.

Bestuurlijk belang

De colleges van de afzonderlijke gemeenten zijn bevoegd in het samenwerkingsverband.

Financieel belang

In het samenwerkingsverband wordt uitgegaan van een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten, met uitzondering van de gemeente Venlo, op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 januari van het jaar waarop de exploitatiebegroting betrekking heeft.

Risico's

Desintegratiekosten, die voortvloeien uit eenzijdige opzegging van de overeenkomst komen ten laste van de betreffende opzeggende gemeente.

Ontwikkelingen

De samenwerkingsovereenkomst is aangegaan voor de periode 2017-2020. De overeenkomst is in 2020 geëvalueerd en besloten is om de samenwerking voort te zetten.

Beleidsvoornemens

Handhaving van de in de overeenkomst opgenomen regelgeving
Intensivering van preventief toezicht en doorontwikkeling van programmatische handhaving binnen de regio
Programmatische handhaving op basis van risicosturing
Beperken kwetsbaarheid onderdeel handhaving en uniforme registratie

Rapportages

Kwartaalrapportages aan de hand van ken- en stuurgetallen  
Jaarlijks wordt een begroting opgesteld

Financiële ontwikkeling (x  €1.000)

2018

2019

2020

2020 (begr.)

Eigen vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vreemd vermogen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Resultaat

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41