Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Overhead

Rek 2020

Personele overheadkosten

Management

Lasten

2.280.274

Bestuur en management ondersteuning

Lasten

1.032.500

Concern en organisatie

Lasten

1.160.495

Informatie voorziening en automatisering

Lasten

3.378.287

Facilitaire zaken en huisvesting

Lasten

549.215

Personeel / HRM

Lasten

946.564

Financiën

Lasten

1.041.079

Communicatie

Lasten

345.727

Overige

Lasten

40.034

Subtotaal lasten

10.774.175

Overige

Baten

259.586

Subtotaal baten

259.586

Subtotaal personele overheadkosten

10.514.589

Materiële overheadkosten

Facilitaire zaken en huisvesting

Lasten

2.220.776

Concern en organisatie

Lasten

102.667

Informatie voorziening en automatisering

Lasten

2.317.203

Communicatie

Lasten

65.663

Personeel

Lasten

851.709

Overige materiële overhead

Lasten

235.815

Subtotaal lasten

5.793.833

Facilitaire zaken en huisvesting

Baten

253.143

Informatie voorziening en automatisering

Baten

46.794

Communicatie

Baten

0

Personeel

Baten

13.355

Overige materiële overhead

Baten

121

Subtotaal baten

313.412

Subtotaal materiële overheadkosten

5.480.420

Toe te rekenen overhead grondexploitatie

Lasten

-329.016

Totaal taakveld overhead

15.665.993

Mutaties reserves

-94.662

Totaal ten laste van algemene middelen

15.571.332

Met overhead wordt bedoeld "alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces". Overhead wordt alleen direct toegerekend aan de grondexploitaties. Daarnaast wordt overhead extracomptabel meegenomen in de berekeningen voor de kostendekkendheid van leges en tarieven.
Voor de toerekening aan de grondexploitaties en de toerekening aan leges en tarieven is het bij de begroting 2020 bepaalde overheadtarief gehanteerd van € 52,11.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41