Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

De rol van de gemeente verandert: we zijn niet meer op alle terreinen bepalend. We stimuleren zelfsturingsinitiatieven en nemen daarbij hooguit een faciliterende rol op ons. We blijven investeren in het betrekken van inwoners en vooral ook jongeren bij beleid en politiek. Bij belangrijke onderwerpen maken we de dialoog mogelijk en we nemen een positieve grondhouding aan t.a.v. initiatieven.
Prioriteiten in 2020 waren:

- Toekomstvisie

Begin 2020 is de oriëntatie opgestart rondom maatschappelijke opgaven als vervolg op de toekomstvisie. Een belangrijk onderdeel hiervan is met partners in gesprek gaan over gezamenlijke uitdagingen en de wijze waarop partijen hierin versterkend kunnen zijn. Als gevolg van de Covid-19 crisis hebben we dit in 2020 geen vervolg kunnen geven.  

- Besturingsfilosofie

In de besturingsfilosofie geven we aan wat onze missie en visie is en wat betekent voor de interne bedrijfsvoering. Dit document werd in 2019 geactualiseerd. Ook in 2020 hebben we interne en externe ontwikkelingen gevolgd en de sturingsfilosofie daarop aangepast. Denk daarbij aan meer digitaal en data gericht werken en het formuleren van een aantal ‘leidende principes’ die aangeven welke vaardigheden nodig zijn om het werk voor gemeente Venray goed te doen.   

- Informatiebeleidsplan 2019-2022

Het nieuwe IBP is in 2019 geactualiseerd en geldt tot 2022. De uitwerking zal ook na 2022 doorlopen. Een nadere toelichting hierover is opgenomen onder het kopje informatie en processen.

- Regionale samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering

In 2020 is er inhoudelijke overeenstemming bereikt over de invulling van de samenwerking op het gebied van Bedrijfsvoering: HRM, Financiën, Informatievoorziening/WOZ en KCC/Burgerzaken. De laatste fase van (bestuurlijke) besluitvorming vindt plaats in voorjaar 2021. De gemeenteraden van Venray en Horst aan de Maas hebben ingestemd met de "Regeling zonder meer".

- Transformatie naar vraaggericht werken (waaronder zelfsturing)

Een van de doelstellingen van organisatieontwikkeling is een transformatie naar vraaggericht werken. Via diverse actuele projecten en opdrachten werken we hieraan. Denk aan het ‘het werken volgens de bedoeling (transformatie sociaal domein'), de implementatie van de Omgevingswet, de ontwikkeling van gebiedsregie (gebiedscoördinatoren en contactpersonen gebiedsgericht werken), de begeleiding van diverse zelfsturingsinitiatieven leidend tot een doorontwikkeling van het programma zelfsturing. Binnen al deze trajecten ligt de focus op het werken ‘van buiten naar binnen’, dialoog en aansluiten op de leefwereld van onze klanten (inwoners, ondernemers en instellingen). In 2020 is verder gewerkt aan de voorbereiding van een conferentie waarin organisatie, bestuur en raad samen met wijk- en dorpsraden en initiatiefnemers met elkaar in gesprek gaan over de Venrayse ambities m.b.t. zelfsturing, gebiedsgericht werken, bewoners- en overheidsparticipatie. Vanwege Covid-19 beperkingen kon een conferentie in 2020 niet meer plaatsvinden. De mogelijkheden voor een digitale conferentie in het voorjaar van 2021 worden nu onderzocht.

- Realiseren klantgerichte dienstverlening

Om te voldoen aan de meer complexere klantvraag en meer maatwerk te kunnen bieden zijn we gestart met processpecialisatie binnen Burgerzaken, waardoor medewerkers meer taakeigenaarschap ontwikkelen en we de organisatiedoelen halen, zoals o.a. het slagen voor audits. We monitoren daarnaast de kwaliteit van onze dienstverlening en de effecten van maatregelen op de aangeboden kanalen (0-meting digitale dienstverlening). Binnen Burgerzaken en de regionale samenwerking staat de doorontwikkeling van het Klant Contact Centrum (KCC), de online dienstverlening (toptakenwebsite) en voorbereiding van team Burgerzaken op de toekomst centraal.

- Sturing en beheersing

In 2018 is het koersdocument Anders in control/meer grip op je dagelijks werk opgesteld. Hierin wordt naast de zogenaamde hard controls (PDCA-cirkel, Risicomanagement, Resultaatmanagement), aandacht besteed aan de soft controls (intrinsieke elementen/ informele afspraken/gedrag beïnvloedende maatregelen). Het koersdocument beschrijft daarnaast een aanpak waarbij we in gezamenlijkheid met de diverse klantgroepen bepalen welke informatie echt relevant is om grip te hebben en te houden op het dagelijks werk. In 2019 en 2020 krijgt het afdelings- en teammanagement daarbij ondersteuning door businesscontrollers. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe koers is het efficiënt en effectief stroomlijnen van de diverse informatiebronnen. We richten de informatievoorziening zodanig in dat deze passend is per individueel beleidsveld. De voorbeelden komen aan de orde bij informatie en processen.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41