Jaarrekening

Single information en single audit (sisa)

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

OCW

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)
Gemeenten

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D8 / 01

Indicator: D8 / 02

Indicator: D8 / 03

Indicator: D8/04

€ 801.184

€ 8.000

€ 106.783

254373

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Bedrag

Bedrag

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D8 / 05

Indicator: D8 / 06

Indicator: D8 / 07

Indicator: D8 / 08

1

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

IenW

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E3 / 01

Indicator: E3 / 02

Indicator: E3 / 03

Indicator: E3 / 04

Indicator: E3 / 05

Indicator: E3 / 06

1

IenM/BSK-2015/115347

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E3 / 07

Indicator: E3 / 08

Indicator: E3 / 09

Indicator: E3 / 10

Indicator: E3 / 11

Indicator: E3 / 12

1

IenM/BSK-2015/115347

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

IenW

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Gemeenten

Indicator: E20/01

Indicator: E20/02

Indicator: E20/03

Indicator: E20/04

€ 1.442.903

€ 1.442.903

€ 220.042

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen )

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/05

Indicator: E20/06

Indicator: E20/07

Indicator: E20/08

1

1.1 Schoolroute Castenrayseweg fase 2 * aanleg kruispuntplateau 60km/u per stuk

Ja

3

2

1.1 Schoolroute Castenrayseweg fase 2 * aanleg een rijloper met fiets(suggestie)stroken per km1

Ja

2

3

1.2 Bocht Hulstweg - Oirloseweg * aanleg fietsoversteek, middeneiland, bij kruispunt per st

Nee

2

4

1.2 Bocht Hulstweg - Oirloseweg * verbreden fietspaden per m1

Ja

500

5

1.2 Bocht Hulstweg - Oirloseweg * vrijliggend fiets-/bromfietspad b =3,0m per m1

Ja

100

6

1.3 Meerlosebaan (fietsbrug - Heikamp) * aanleg kruispuntplateau 60km/u per stuk

Ja

3

7

1.5 Ericaweg (Oirlo) * aanleg kruispuntplateau 60km/u per stuk

Ja

2

8

1.5 Ericaweg (Oirlo) * aanleg een rijloper met fiets(suggestie)stroken per km1

Ja

1

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

IenW

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)

Provinciale beschikking en/of verordening

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E27B / 01

Indicator: E27B / 02

Indicator: E27B / 03

Indicator: E27B / 04

Indicator: E27B / 05

1

2017/17527 Derde fietsring Venray fietsvoorziening

€ 0

€ 0

2

2017/60255 Carpoolplaats N270/rotonde intratuin

€ 0

€ 0

3

2017/60402 Carpoolplaats N270/rotonde Ysselsteyn

€ 0

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Toelichting

Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E27B/ 06

Indicator: E27B / 07

Indicator: E27B / 08

Indicator: E27B / 09

Indicator: E27B / 10

1

2017/17527 Derde fietsring Venray fietsvoorziening

€ 0

€ 0

Ja

2

2017/60255 Carpoolplaats N270/rotonde intratuin

€ 0

€ 0

Ja

3

2017/60402 Carpoolplaats N270/rotonde Ysselsteyn

€ 0

€ 0

Ja

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

EZK

F1

Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding

Totale besteding (jaar T) ten last van Rijksmiddelen (automatisch berekend)

Aard controle R

Indicator: F1 / 01

€ 65

Projectnaam /UWHS-nummer

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning

Is de bestemming gewijzigd Ja/Nee

Indien woning verplaatst: conform de ingediende perceelschets Ja/Nee

Eindverantwoording Ja/Nee

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen tot en met (Jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: F1 / 02

Indicator: F1 / 03

Indicator: F1 / 04

Indicator: F1 / 05

Indicator: F1 / 06

Indicator: F1 / 07

1

Heesakker 17 5811 AV Castenray / UWSHS170008

-1210

Ja

Nee

Ja

€ 459.574

2

Tunnelweg 7 5811 AS Castenray / UWSHS170023

1275

Ja

Nee

Ja

€ 416.484

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW


Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ


Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2 / 01

Indicator: G2 / 02

Indicator: G2 / 03

Indicator: G2 / 04

Indicator: G2 / 05

Indicator: G2 / 06

€ 10.398.892

€ 161.687

€ 549.015

€ 8.424

€ 35.285

€ 0

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)


Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G2 / 07

Indicator: G2 / 08

Indicator: G2 / 09

Indicator: G2 / 10

Indicator: G2 / 11

Indicator: G2 / 12

€ 56.736

€ 51.772

€ 0

€ 624.836

€ 0

Ja

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hiet het gemeentedeel over (jaar T), omgeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft itbesteed aan een Openbaar Lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G3/01

Indicator: G3/02

Indicator: G3/03

Indicator: G3/04

Indicator: G3/05

Indicator: G3/06

€ 200.000

€ 2.674

€ 317.275

€ 0

€ 0

€ 0

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07

Ja

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/01

Indicator: G4/02

Indicator: G4/03

Indicator: G4/04

Indicator: G4/05

Indicator: G4/06

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€ 2.531.874

€ 380.582

€ 41.467

€ 2.500

€ 4.401

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 533.559

€ 70.471

€ 503

3

Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 

€ 403.090

€ 41.828

€ 68

Kopie regeling

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G4/07

Indicator: G4/08

Indicator: G4/09

Indicator: G4/10

Indicator: G4/11

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

502

40

€ 6.041

Ja

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

213

7

Ja

3

Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 

137

5

Ja

Kopie regeling

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/12

Indicator: G4/13

Indicator: G4/14

Indicator: G4/15

Indicator: G4/16

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

3

Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

VWS

H4

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld

Gemeenten

Aard controle R.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/01

Indicator: H4/02

€ 220.446

€ 220.446

Projectnaam/nummer

Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen

Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen

Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen

Toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/03

Indicator: H4/04

Indicator: H4/05

Indicator: H4/06

Indicator: H4/07

Indicator: H4/08

1

1.2 Onroerende zaken - renovatie

€ 28.000

€ 88.095

In de aanvraag was dit gesplitst over deze regel en regel 3. Daarnaast is de realisatie met 503.399 een stuk duurder uitgevallen dan de in de aanvraag opgenomen € 250.623.

2

1.2 Onroerende zaken - renovatie

€ 14.000

€ 0

verwijzen naar melding die Teun heeft gedaan (conform melding die d.d. is gedaan , bleek uiteindelijk deze post niet in aanmerking te komen voor SPUK danwel is deze niet uitgevoerd.

3

1.2 Onroerende zaken - renovatie

€ 15.859

€ 0

Zit in regel 1, hiervoor wordt uitstel naar 2021 aangevraagd.

4

1.3 Onroerende zaken - onderhoud

€ 25.915

€ 0

verwijzen naar melding die Teun heeft gedaan

5

1.3 Onroerende zaken - onderhoud

€ 4.358

€ 0

verwijzen naar melding die Teun heeft gedaan

6

1.3 Onroerende zaken - onderhoud

€ 105.041

€ 0

verwijzen naar melding die Teun heeft gedaan

7

1.2 Onroerende zaken - renovatie

€ 4.550

€ 0

Schuift door naar 2021.

8

2.3 Roerende zaken - Beheer en exploitatie

€ 60.301

€ 0

verwijzen naar melding die Teun heeft gedaan

9

2.3 Roerende zaken - Beheer en exploitatie

€ 17.655

€ 0

verwijzen naar melding die Teun heeft gedaan

Kopie projectnaam/nummer

Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)

Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: H4/09

Indicator: H4/10

Indicator: H4/11

1

1.2 Onroerende zaken - renovatie

€ 88.095

13%

2

1.2 Onroerende zaken - renovatie

6%

3

1.2 Onroerende zaken - renovatie

7%

4

1.3 Onroerende zaken - onderhoud

12%

5

1.3 Onroerende zaken - onderhoud

2%

6

1.3 Onroerende zaken - onderhoud

48%

7

1.2 Onroerende zaken - renovatie

2%

8

2.3 Roerende zaken - Beheer en exploitatie

27%

9

2.3 Roerende zaken - Beheer en exploitatie

8%

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

VWS

H8

Regeling Sportakkoord

Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)

Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/01

Indicator: H8/02

Indicator: H8/03

Indicator: H8/04

Indicator: H8/05

€ 0

€ 42.229

€ 15.140

€ 46.490

Nee

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

LNV

L5B

Regiodeals 3e tranche

Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Kenmerk/beschikkingsnummer

Betreft pijler

Besteding per pijler (Jaar T)

Cofinanciering per pijler (jaar T)

Een pijler per regel

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: L5B/01

Indicator: L5B/02

Indicator: L5B/03

Indicator: L5B/04

Indicator: L5B/05

1

060984 Gemeente Venray

€ 0

€ 0

Hieronder verschijnt de code conform de keuzes gemaakt bij indicator L5B/01

Totale cumulatieve besteding per pijler (t/m jaar T)

Totale cumulatieve cofinanciering per pijler (t/m jaar T)

Toelichting

In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: L5B/06

Indicator: L5B/07

Indicator: L5B/08

Indicator: L5B/09

1

060984 Gemeente Venray

€ 0

€ 0

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41