Jaarrekening

Balans per 31 december 2020

Ultimo

Ultimo

Bedragen x € 1.000,-

2019

2020

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen

0

0

Kosten onderzoek - ontwikkeling

89

321

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

2.278

2.240

2.367

2.561

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut:

Gronden uitgegeven in erfpacht

176

164

Overige investeringen met een economisch nut

55.969

53.922

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

30.677

32.316

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

34.591

37.398

121.413

123.800

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen

2.954

2.954

Leningen aan:

Woningbouwcorporaties

6.992

6.536

Deelnemingen

0

1.239

Overige verbonden partijen

6.945

6.945

Overige langlopende leningen u/g

Overige langlopende leningen

1.405

1.544

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

957

525

19.253

19.743

Totaal vaste activa

143.033

146.103

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden werk: gronden in exploitatie

407

-1.735

Gereed product en handelsgoederen

15

15

422

-1.720

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen

10.181

8.861

Rekening-courantverhouding met het Rijk

1.707

5.210

Verstrekte kasgeldleningen

75

0

Overige vorderingen

5.427

5.256

Overige uitzettingen

0

0

17.390

19.327

Liquide middelen

Bank- en girosaldi

392

565

Overlopende activa

Overlopende activa

4.715

9.063

Totaal vlottende activa

22.919

27.235

Totaal generaal

165.952

173.338

Ultimo

Ultimo

Bedragen x € 1.000,-

2019

2020

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserves

20.389

19.621

Algemene risicoreserve grondbedrijf

4.664

5.022

Bestemmingsreserves:

Egalisatiereserves

94

78

Overige bestemmingsreserves

5.442

4.970

Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten

15.748

16.224

Reserves grondbedrijf

3.405

3.538

Resultaat nog te bestemmen

336

2.585

50.078

52.038

Voorzieningen

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending

6.989

7.117

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

3.145

2.805

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

6.052

6.188

Voorzieningen grondbedrijf

674

571

16.861

16.682

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onderhandse leningen van:

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

71.569

66.100

Waarborgsommen

130

117

71.699

66.217

Totaal vaste passiva

138.637

134.937

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Schulden korter dan één jaar

9.920

12.953

9.920

12.953

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen

9.300

8.637

Vooruitontvangen bijdragen Rijk

1.873

8.549

Vooruitontvangen bijdragen overige Nederlandse overheden

4.855

5.491

Overige vooruitontvangen bijdragen

1.367

2.771

17.395

25.448

Totaal vlottende passiva

27.315

38.401

Totaal generaal

165.952

173.337

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41