Jaarrekening

Balans per 31 december 2020

Immateriële vaste activa
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2020.

Bijdragen

Boekwaarde

Boekwaarde

Over-

Investeringen

Desinves-

Afschrij-

van

Boekwaarde

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

1-1-2020

brenging

teringen

vingen

derden

31-12-2020

Kosten onderzoek - ontwikkeling

89

89

0

232

0

0

0

321

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

2.278

2.278

0

60

0

98

0

2.240

Totaal

2.367

2.367

0

291

0

98

0

2.561

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Bijdragen

Boekwaarde

Boekwaarde

Over-

Investeringen

Desinves-

Afschrij-

van

Boekwaarde

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

1-1-2020

brenging

teringen

vingen

derden

31-12-2020

Gronden uitgegeven in erfpacht

176

176

0

0

11

0

0

164

Gronden uitgegeven in erfpacht

176

176

0

0

11

0

0

164

Gronden en terreinen

6.840

6.840

0

362

205

0

0

6.998

Bedrijfsgebouwen

30.373

30.373

0

1

-18

1.341

0

29.051

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

7.251

7.251

0

396

0

265

103

7.279

Vervoermiddelen

29

29

0

0

0

7

0

22

Machines, apparaten en installaties

530

530

0

168

0

99

0

599

Overige materiële vaste activa

10.945

10.945

0

388

0

1.361

0

9.973

Overige investeringen met een economisch nut

55.969

55.969

0

1.316

188

3.072

103

53.922

Gronden en terreinen, heffing

280

280

0

0

0

0

0

280

Bedrijfsgebouwen, heffing

285

285

0

0

0

39

0

246

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken, heffing

28.709

28.709

0

2.425

0

670

422

30.042

Machines, apparaten en installaties, heffing

1.184

1.184

0

316

0

104

0

1.395

Overige materiële vaste activa , heffing

219

219

0

169

0

36

0

352

Overige investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding v.d. kosten een heffing kan worden geheven

30.677

30.677

0

2.910

0

849

422

32.316

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (voor 2017)

24.134

24.134

0

3.720

251

1.029

479

26.095

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (v.a. 2017)

10.404

10.404

0

1.312

23

387

49

11.258

Machines, appar.en installaties (voor 2017)

53

53

0

0

0

9

0

44

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

34.591

34.591

0

5.032

274

1.425

528

37.398

Totaal

121.413

121.413

0

9.258

473

5.345

1.053

123.800

Voor investeringen wordt verwezen naar paragraaf H. investeringen en majeure projecten waar in hoofdlijnen een toelichting is gegeven op de openstaande investeringen. Een uitgebreid financieel overzicht van alle investeringen (zowel de openstaande als de investeringen die in 2020 zijn afgesloten) is opgenomen in bijlage 4 van dit boekwerk.

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2020 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Aflossingen

Boekwaarde

Boekwaarde

Over-

Investeringen

Desinves-

afschrij-

Boekwaarde

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

1-1-2020

brenging

teringen

vingen

31-12-2020

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

2.954

2.954

0

0

0

0

2.954

Leningen aan woningbouwcorporaties

6.992

6.992

0

0

0

456

6.536

Leningen aan deelnemingen

0

0

0

1.239

0

0

1.239

Overige verbonden partijen

6.945

6.945

0

0

0

0

6.945

Overige langlopende leningen

1.405

1.405

0

139

0

0

1.544

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

957

957

0

0

430

1

525

Totaal

19.253

19.253

0

1.377

430

458

19.743

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Voorziening

Balans-

Boekwaarde

Boekwaarde

Over-

Investeringen

Desinves-

Afboeking

Mutatie

Winstneming

Boekwaarde

verlieslatend

waarde

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

1-1-2020

brenging

teringen

31-12-2020

complex

31-12-2020

Onderhanden werk: gronden in exploitatie

407

407

0

3.902

6.827

0

0

392

-949

785

-1.735

Gereed product en handelsgoederen

15

15

0

-1

0

0

0

0

15

0

15

Totaal

422

422

0

3.902

6.827

0

0

392

-935

785

-1.720

Het verloop van de bouwgronden in exploitatie gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde

Boekwaarde

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

31-12-2020

Vorderingen op openbare lichamen

10.181

8.861

Rekening-courantverhouding met het Rijk

1.707

5.210

Verstrekte kasgeldleningen

75

0

Overige vorderingen

7.338

7.287

Overige uitzettingen

0

0

Totaal

19.301

21.358

Af: voorziening oninbaarheid debiteuren

1.911

2.031

Totaal

17.390

19.327

De specificatie voor de voorziening van oninbaarheid debiteuren is als volgt:

Boekwaarde

Boekwaarde

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

31-12-2020

Dubieuze debiteuren sociale zaken

1.701

1.817

Dubieuze debiteuren

156

160

Dubieuze debiteuren privaatrechtelijk

55

54

Totaal

1.911

2.031

Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde

Boekwaarde

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

31-12-2020

Rabobank

10

36

Binckbank

6

4

Kas, bank, giro

0

0

Kruisposten

186

476

BNG

189

49

Bank- en girosaldi

392

565

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

In het kader van het drempelbedrag, op grond van artikel 2, vierde lid van de Wet financiering decentrale overheden, de volgende bedragen buiten 's Rijks schatkist gehouden:

Bedragen x € 1.000,-

2020

Berekend drempel bedrag 2020

950

In 2020 buiten de schatkist gehouden middelen:

1e kwartaal

27

2e kwartaal

55

3e kwartaal

34

4e kwartaal

31

Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt worden onderscheiden:

Boekwaarde

Boekwaarde

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

31-12-2020

Nog te ontvangen bedragen Rijk

297

118

Nog te ontvangen bedragen overige overheid

297

289

Nog te ontvangen bedragen overig

1.954

6.354

Vooruitbetaalde bedragen

2.167

2.302

Totaal

4.715

9.063

In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van nog te ontvangen bedragen EU, Rijk en overige overheid:

Saldo

Toevoeging

Vermindering

Vrijgevallen

Saldo

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

bedragen

31-12-2020

Min Infra en Milieu, subsidie verkeerslawaai Stationsweg

15

0

0

0

15

Min EZ, rijksvergoeding woningen onder hoogspanning

24

0

0

0

24

Min. Eco zaken Sisa F1

14

0

0

0

14

Coa Algemene Uitkering

14

0

14

0

0

SISA F1 aank. Woningen onder hoogspanning

61

0

0

0

61

NTV vergoeding statush 2017

0

0

0

0

0

NTV vergoeding statush 2019

40

0

40

0

0

NTV vergoeding statush 2020

0

47

0

0

47

Gem fnds 2019 ntb nr 69150

0

68

0

0

68

AU 2020 NTB vn 69150-84305

0

0

31

0

-31

NTB AU 311220 dec circ WOZ vn 69150

0

0

83

0

-83

AU jr 2018 WOZ waarde van 69150-84305

127

0

127

0

0

Totaal Rijk

297

116

295

0

118

Gemeente Venlo, malus 2014

100

0

0

0

100

Terugbetaling 2018 RUD

35

0

35

0

0

Ntv vergoeding werkplekken MGR

59

0

59

0

0

Provincie Limburg Projectl. Verw. Gedr.

66

0

66

0

0

NTO UWV WWL

18

0

18

0

0

NTO UWV SDW

19

0

19

0

0

financiele afwikkeling RUD sept-dec NTO

0

23

0

0

23

NTO Opbrengsten Vergunningen en Toezicht Mook-Gennep

0

24

0

0

24

NTO Gemeente Venlo

0

56

0

0

56

NTO Subsidie Provincie

0

75

0

0

75

NTO teruggave RUD LN

0

11

0

0

11

Totaal overige overheid

297

189

197

0

289

PASSIVA
VASTE PASSIVA

Eigen vermogen
Het verloop van de reserves wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

Bestemming

Saldo na

Saldo

Saldo

resultaat

bestemming

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

1-1-2020

2019

resultaat2020

2020

2020

31-12-2020

Algemene reserves

20.389

20.389

336

20.725

169

1.273

19.621

Algemene risicoreserve grondbedrijf

4.664

4.664

0

4.664

392

33

5.022

Algemene reserves

25.053

25.053

336

25.388

561

1.306

24.643

Bossen

94

94

0

94

0

15

78

Egalisatiereserves

94

94

0

94

0

15

78

huisvesting primair onderwijs

478

478

0

478

0

31

447

parkeren

643

643

0

643

0

23

619

frictiegelden personeel

30

30

0

30

448

478

0

overheveling restant exploitatiebudg.

1.521

1.521

0

1.521

928

1.026

1.422

accommodatiefonds

192

192

0

192

0

0

192

dekking huurlasten MFC Brukske

1.371

1.371

0

1.371

0

27

1.343

garantstel GWV grijs-zwart BV

146

146

0

146

103

0

249

reg transformatiefonds SD Jeugd

1.062

1.062

0

1.062

0

366

696

Overige bestemmingsreserves

5.442

5.442

0

5.442

1.480

1.952

4.970

Gemeenschapshuis Veulen

85

85

0

85

0

3

82

Renovatie gemeentehuis

5.119

5.119

0

5.119

0

647

4.473

br kap last GOW uitbreiding haven

2.000

2.000

0

2.000

0

0

2.000

Accommodatie museum

242

242

0

242

0

6

236

GOW haven revitalisering

894

894

0

894

0

19

875

Parkeergarage

6.234

6.234

0

6.234

0

208

6.027

kap last herinr OR Hulst I

0

0

0

0

84

0

84

Openbare ruimten Goumansplein

90

90

0

90

0

58

32

Renovatie onderwijshuisvesting

309

309

0

309

0

13

296

Henseniuspl 7/Gouden Leeuw 10

334

334

0

334

0

0

334

Dekking Wegen

440

440

0

440

368

0

808

kap.ln. voorr.pr.binnenring

0

0

0

0

213

9

204

kap.ln. rtnd. n-sng-st josef-overl.wg

0

0

0

0

558

22

536

kap.last Gouden Leeuwplein

0

0

0

0

237

0

237

Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten

15.748

15.748

0

15.748

1.461

986

16.224

Bovenwijkse werken

972

972

0

972

710

772

910

Kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikkeling

2.022

2.022

0

2.022

389

346

2.065

Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

412

412

0

412

151

0

563

Reserves Grondbedrijf

3.405

3.405

0

3.405

1.251

1.118

3.538

Totaal

49.742

49.742

336

50.078

4.753

5.378

49.452

Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in wordt in onderstaand overzicht per voorziening weergegeven.

Saldo

Saldo

Stand per

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

1-1-2020

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

31-12-2020

Algemene pensioenwet politieke ambtsdracht

6.052

6.052

415

0

280

6.188

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

6.052

6.052

415

0

280

6.188

Bouwrijp maken complexen

674

674

0

0

103

571

Voorzieningen grondbedrijf

674

674

0

0

103

571

Onderhoud primair onderwijs

217

217

0

0

118

99

Onderhoud gemeentehuis

221

221

140

0

290

71

Accommodatiebeheersysteem

795

795

174

0

217

752

Onderhoud wegen

1.683

1.683

442

0

527

1.598

Onderhoud haven

208

208

54

0

0

262

Bomen

22

22

2

0

1

23

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

3.145

3.145

812

0

1.152

2.805

Huurrechten begraafplaats

216

216

63

0

16

263

Egalisatie riolering

5.917

5.917

265

0

0

6.181

Egalisatie afvalstoffenheffing

445

445

189

0

382

252

Escrow verkoop aandelen Attero

20

20

-20

0

0

0

Egalisatie indstriehaven

380

380

39

0

0

419

Egalisatie glasweb

12

12

0

0

11

2

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending

6.989

6.989

536

0

408

7.117

Totaal

16.861

16.861

1.764

0

1.942

16.682

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
In onderstaand overzicht wordt de onderverdeling en het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2020.

Schuldrest

Vermeer-

Aflossingen

Schuldrest

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

deringen

31-12-2020

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

71.569

0

5.469

66.100

Waarborgsommen

130

107

120

117

Totaal

71.699

107

5.589

66.217

In onderstaand overzicht is een nadere specificatie opgenomen met een overzicht van de geldleningen.

LENING

BEDRAG

EIND

RENTE-

AFLOSSINGS

RESTANT

VERSTREKT

RENTE

AFLOSS.

RESTANT

NR.

LENING

DATUM

PERC.

VORM

31-12-2019

2020

2020

2020

31-12-2020

1063

4.537.802

2024

4,77%

lin

907.560

-

36.100

181.512

726.048

1064

4.537.802

2024

4,96%

lin

907.560

-

39.938

181.512

726.048

1069

4.537.802

2026

5,03%

lin

1.270.585

-

62.921

181.512

1.089.073

1071

5.000.000

2027

4,85%

lin

1.600.000

-

74.825

200.000

1.400.000

1072

5.000.000

2028

4,48%

lin

1.800.000

-

72.768

200.000

1.600.000

1073

5.000.000

2028

4,72%

lin

1.800.000

-

83.150

200.000

1.600.000

1075

5.000.000

2029

4,02%

lin

2.000.000

-

79.998

200.000

1.800.000

1076

27.459.341

2041

5,45%

lin

16.867.877

-

896.139

784.553

16.083.324

1077

11.000.000

2027

4,53%

lin

4.400.000

-

183.476

550.000

3.850.000

1078

15.000.000

2033

4,93%

lin

8.400.000

-

408.861

600.000

7.800.000

1079

7.000.000

2020

2,81%

lin

700.000

-

16.173

700.000

-

1080

6.000.000

2035

3,88%

lin

3.840.000

-

147.337

240.000

3.600.000

1082

4.912.500

2027

3,64%

lin

2.620.000

-

89.441

327.500

2.292.500

1083

5.275.000

2037

3,60%

lin

3.798.000

-

132.951

211.000

3.587.000

1084

10.200.000

2052

4,10%

lin

8.415.000

-

339.700

255.000

8.160.000

1085

5.250.000

2035

1,41%

lin

5.250.000

-

74.025

-

5.250.000

Totaal langlopende leningen

64.576.582

-

2.737.803

5.012.589

59.563.993

0350

3.072.151

2030

4,44%

ann

1.579.122

-

70.113

114.445

1.464.677

0351

2.596.392

2030

4,44%

ann

1.334.576

-

59.255

96.722

1.237.854

0361

1.283.788

2036

1,75%

ann

871.418

-

15.250

44.456

826.962

0364

3.830.608

2028

4,57%

ann

1.639.212

-

74.830

151.344

1.487.867

0367

2.254.380

2039

4,65%

ann

1.567.636

-

72.895

49.190

1.518.445

Totaal woningbouwleningen

6.991.963

-

292.343

456.159

6.535.805

Totaal - generaal

71.568.546

-

3.030.146

5.468.748

66.099.798

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Saldo

Saldo

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

31-12-2020

Schulden korter dan één jaar

9.920

12.633

Overlopende passiva

17.395

25.310

Totaal

27.315

37.942

Schulden korter dan één jaar

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Saldo

Saldo

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

31-12-2020

Schulden korter dan één jaar

9.920

12.633

Overlopende passiva

17.395

25.310

Totaal

27.315

37.942

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Saldo

Saldo

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

31-12-2020

Nog te betalen bedragen

9.300

8.637

Vooruitontvangen bijdragen Rijk

1.873

8.549

Vooruitontvangen bijdragen overige Nederlandse overheden

4.855

5.491

Overige vooruitontvangen bijdragen

1.367

2.771

Totaal

17.395

25.448

De specificatie van de vooruit ontvangen bedragen heeft grotendeels betrekking op de ontvangen voorschot subsidiebedragen (artikel 52a).

Saldo

Toevoeging

Vermindering

Vrijgevallen

Saldo

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2019

bedragen

31-12-2020

Vooruitontvangen bijdragen:

Min. VW, bijdrage uitbreiding haven Wanssum

422

0

422

0

0

Min. SZW, rijksbijdrage BBZ

725

0

206

0

519

Min. VROM, stimulering woningbouwprojecten

58

0

0

0

58

Min. OC&W, overschotten rijksvergoeding GOA

254

164

0

0

419

Min. SZW, meeneemregeling Volwasseneneducatie

51

4

19

0

36

Min. SZW, Voorschot BUIG inzake verhoogde instroom asielzoekers

226

283

255

0

254

Min. SZW, Voorschot Tozo

0

2.969

0

0

2.969

Min. Infra en Milieu, subsidie geluidssanering A, B en E

137

0

5

0

132

BZK SPUK huisvesting

0

105

0

0

105

Spuk2020 VWS finan dienstencentrum

0

220

0

0

220

SPUK bijdrage atletiekbaan

0

0

70

0

-70

SPUK vooruitontv verkeersveiligheid 2020

0

4.128

220

0

3.908

Totaal subsidies rijk

1.873

7.873

1.197

0

8.549

Koppelsubsidie woningbouw

10

0

0

0

10

ISV-3 Geluid

165

0

0

0

165

Subsidie Regiofonds

1.546

0

140

0

1.405

Subsidie Wüsterveld

424

420

424

0

420

Integraal veiligheidsbeleid

19

0

19

0

0

Subsidie JOGG 2017-2018

0

0

0

0

0

Subsidie regio cultuur

90

0

90

0

0

Bijdrage Geijsterseweg inzake Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

2.120

2.032

2.120

0

2.032

Subsidie JOA

18

0

18

0

0

Provincie Limburg subs vervlechtingsmiddelen 2018/24859

0

800

0

0

800

subsidie provincie mbt Eindstr/Bontekoe

0

80

0

0

80

Renovatie Gemeenschapshuis de Linde SAS

0

90

0

0

90

Totaal subsidies provincie (Limburg)

4.392

3.422

2.811

0

5.003

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

463

0

53

0

410

Gemeente Maastricht vooruitontv. ondermijning gem Maastricht

0

55

0

0

55

Gemeente Venlo BDU subsidie

0

23

0

0

23

Totaal subsidies overige overheden

463

78

53

0

488

Natuurcompensatie de Blakt

200

0

10

0

190

Anterieure ovk vo bedragen

108

106

108

0

106

Diverse ontvangen bijdragen Loobeek (1)

338

0

0

0

338

Vooruitontvangen bijdragen Maasgaard Asteria natuurcompensatie

4

0

0

0

4

Vooruitontvangen i.v.m. 9.995 m2 landbouwgrond Wanssum

48

0

48

0

0

Stichting Wonen Limburg, bijdrage herinrichting openbare ruimten Zuidsingel

29

0

29

0

0

Voortuit ontvangen subsidie zwerfafval

0

29

0

0

29

Overige kleinere posten

53

11

53

0

11

Subsidie centrumondersteuner

30

0

30

0

0

SAP Brukske

74

0

4

0

70

Maasgaard

19

0

0

0

19

Vervlechtingsmiddelen

230

0

0

0

230

Vooruitontv. door inzicht aan de slag

32

0

32

0

0

Vooruitontv. brug naar werk

12

12

12

0

12

Regio en Bing 2020 diverse projecten

101

0

44

0

57

Regio en Bing 2021 diverse projecten

0

63

0

0

63

Afwerken niet toewijsbare bedragen

0

6.773

5.424

0

1.349

Overschotten parkeergelden

-12

0

0

0

0

Jerusalem

78

0

78

0

0

Kruidenlaan

24

0

24

0

0

Vooruitontvangen inkomsten

0

293

0

0

293

Totaal overige vooruitontvangen bedragen

1.367

7.287

5.895

0

2.771

Totaal subsidies

8.096

18.660

9.956

0

16.811

Waarborgen en garanties
Het buiten de balanstelling opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Aard /

Hoofdsom

Percentage

Boekwaarde

Boekwaarde

Omschrijving

borgstelling

31-12-2019

31-12-2020

Gewaarborgde geldleningen en garanties:

Totaal Stichting Wonen Limburg

Woningbouw

188

50%/100%

73

76

Overige woningcorporaties

Woningbouw

8

50%

4

4

Overige particuliere woningbouw

Woningbouw

1

50%

0

0

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Nieuwbouw

3

100%

3

3

Bibliotheken

Bouwk. Voorzieningen

0

100%

0

0

Sportverenigingen

Nieuwbouw/renovatie

0

50%/100%

0

0

Sociaal-culturele instellingen

Uitbreiding/renovatie

1

100%

1

1

Glasweb Venray

Glasvezelnetwerk

8

100%

8

8

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Diversen

0

100%

0

0

Achtervang Nationale Hypotheek Garantie

Hypotheken

215

50%

121

108

Totaal

425

211

200

Niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Per 31 december 2020 is onder meer sprake van de volgende verplichtingen. Verplichtingen boven de € 25.000,- worden hieronder toegelicht.

Saldo

Bedragen x € 1.000,-

31-12-2020

Schoonmaken

Looptijd tot 01-03-2021

12 mnd

Restant verplichting per 31-12-2020

147

Onderhoud gemeentehuis

Gemiddelde looptijd

24 mnd

Restant verplichting per 31-12-2020

46

Verzekeringen

Gemiddelde looptijd

12 mnd

Restant verplichting per 31-12-2020

195

Lease

Gemiddelde looptijd

40 mnd

Restant verplichting per 31-12-2020

154

Diverse automatiserings- en telefoniecontracten

Gemiddelde looptijd

27 mnd

Restant verplichting per 31-12-2020

1.355

Totaal

1.898

Gebeurtenissen na balansdatum
De financiële gevolgen van COVID-19 (corona virus) zijn voor het boekjaar 2020 verwerkt en toegelicht in de jaarrekening 2020. Hierdoor heeft het geen financiële gevolgen voor het boekjaar 2020. De verwachting is dat veel beleidsterreinen van onze begroting 2021 en de jaren daarna nog (financiële) gevolgen te onderkennen zijn. Vanaf 15 december 2020 is het land in een tweede lockdown. De ontvangen middelen voor het boekjaar 2020 zijn toereikend geweest. Hoe groot de financiële impact op langere termijn zal zijn, is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.
Een ontwikkeling die na balansdatum heeft plaatsgevonden, betreft het aftreden van het voltallige College van Gedeputeerde Staten van Limburg op 9 april jl. Hierdoor is een uitzonderlijke situatie ontstaan, die voor de Limburgse Gemeenten en dus ook voor Venray onzekerheden en wellicht ook risico’s met zich mee kan brengen, doordat op belangrijke dossiers besluitvorming wordt uitgesteld en/of standpuntbepalingen niet worden gedaan. Het is nog niet duidelijk of dit al dan niet impact heeft voor Venray. Een nadere analyse is opgestart.
In het jaarverslag, 1.2 paragrafen, paragraaf B weerstandsvermogen en risicobeheersing onderdeel 3 risico's wordt nader ingegaan op de impactanalyses en de mogelijke gevolgen voor het weerstandsvermogen.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41