Paragrafen

Paragraaf J. Begrotingscriterium

Toelichting op het begrip begrotingscriterium

De accountant controleert naast de getrouwheid van de jaarrekening ook op rechtmatigheid. Een onderdeel van de rechtmatigheidscontrole is het begrotingscriterium. Indien een wijziging van het begrotingsbudget niet voor het einde van het begrotingsjaar aan de raad is voorgelegd, zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig.
Toch kan voor de accountant bij de controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen. In die gevallen is er géén nader beleid gesteld. Het uitgangspunt geldt dan dat kostenoverschrijdingen door de accountant niet bij de beslissing wordt betrokken, of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten en kostenoverschrijdingen bij open-einde regelingen. Voorwaarde is wel dat deze kostenoverschrijdingen dan goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het college in de jaarrekening aan moet geven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. Wanneer de raad wel nadere regels stelt, gelden uiteraard deze nadere regels als norm voor "passend in het beleid". Bij de raadsbehandeling betreffende het controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening van de gemeente Venray heeft u in het kader van het begrotingscriterium géén nadere regels vastgesteld.
Het volgende overzicht geeft per programma de verschillen weer tussen de begroting 2020 (inclusief de begrotingswijzigingen) en de jaarrekening 2020. In het kader van rechtmatigheid met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium toetsen wij of het budgetrecht van de gemeenteraad Venray is gehanteerd. Wij beoordelen bij onze controle de overschrijdingen ten opzichte van de begrote lasten per programma met een maximale afwijking van 1%. In de kolom “Max. 1 % afwijking” wordt aangegeven wat het maximale verschil mag zijn met betrekking tot het begrotingscriterium. Dit conform het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Venray.

Pr. Thema's (x € 1.000,-)

Begroting Lasten

Rekening Lasten

Verschil

Max 1% afwijking

Begr. Criterium

1

LEVEN

82.106

79.127

-2.979

821

N.v.t.

2

WONEN

18.637

18.259

-378

186

N.v.t.

3

WERKEN

13.099

12.353

-746

131

N.v.t.

4

BESTUREN

24.152

23.047

-1.105

242

N.v.t.

Totaal

137.994

132.786

-5.208

1.380

0

De in de tabel opgenomen bedragen komen overeen met de bedragen van de taakvelden, zie bijlage 2 taakvelden per programma. De mutaties reserves zijn geen onderdeel van het begrotingscriterium.  Derhalve wordt het verschil tussen bijlage 2 taakvelden per programma en de tabel begrotingscriterium verklaard door het bedrag van de mutaties reserves.
De laatste kolom “Begrotingscriterium 2020” laat zien dat bij het opmaken van de programma-verantwoording 2020 voor geen enkel programma sprake is van een overschrijding van de 1% norm. In alle programma’s zijn onderschrijdingen waar te nemen. Er behoeft dan ook geen nadere toelichting te worden opgenomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41