Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering, de sturing en beheersing van de interne organisatie, is noodzakelijk voor het op een gestructureerde wijze realiseren van beleidsdoelstellingen. Dit doen we door onze doelen en de daaruit voortvloeiende opgaven zo eenduidig mogelijk te formuleren en onze beschikbare bedrijfsvoeringsmiddelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. We verstrekken aan onze (interne) klantgroepen informatie naar behoefte die relevant is om te kunnen sturen en verbeteren. Zo hebben we grip op onze werkzaamheden en kunnen we laten zien in hoeverre we onze doelen realiseren. We werken procesgericht en op onderdelen zelfs systeem-/keten georiënteerd.
Naar aanleiding van de veranderende rol van de gemeente is stevig ingezet op organisatie ontwikkeling, regionale samenwerking en de inbedding van control. Hiertoe zijn enkele beleidskaders herijkt en in samenhang met elkaar gebracht. Bij de betreffende onderdelen wordt nader ingegaan op de voorbeelden.
We gebruiken het OverheidsOntwikkel-model (OO-model) als referentiekader voor organisatie-ontwikkeling. Dit cyclisch kwaliteitsmodel biedt op systematische wijze inzicht in de fase van ontwikkeling van de organisatie, brengt de bedrijfsvoerings-/organisatiegebieden in samenhang, helpt bij resultaatgericht sturen en geeft aan wat er nodig is om naar een meer procesgerichte organisatie te groeien.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41