Paragrafen

Paragraaf E. Bedrijfsvoering

Informatie  
We moeten op elk besturingsniveau kunnen beschikken over de juiste informatie om verantwoording af te leggen, om afgewogen beslissingen te kunnen nemen gericht op het realiseren van onze bedrijfsdoelstellingen en om bedrijfsprocessen te beheersen. Hiervoor moet de Informatiestrategie aansluiten op de strategie van de gemeente Venray.
Informatiebeleidsplan (IBP) 2019 – 2022 (vastgesteld in 2019) volgt hiervoor een drietal sporen:
Spoor 1 : Blijvend onze basis op orde (vanaf 2019)

Het op orde brengen en effectief inzetten van onze systemen, processen en informatievoorziening op een zodanige manier dat we invulling kunnen geven aan de gewenste ondersteuning als basis voor de digitale transformatie. Hierbinnen zijn in 2020 onderstaande stappen gezet:

  • In 2020 is het onderzoek naar aansluiting op de BI omgeving HadM afgerond en goedgekeurd, hierop volgend is gestart met de implementatie. Voor het Sociaal Domein is het dashboard Jeugdzorg als pilot uitgevoerd. Als monitorings- en sturingsmiddel op de voortgang van Spoor 1 van het IBP is een Informatiemanagement-dashboard (IM-Dashboard) ontwikkeld.
  • Als gevolg van de COVID is in 2020 versneld TEAMS als platform binnen de organisatie geïmplementeerd, dit ook als onderdeel van onze Cloud strategie. Ook zijn er verdere  stappen gezet om bestaande applicaties, waaronder Corsa, naar de Cloud te brengen.
  • Er heeft een verdere professionalisering & doorontwikkeling Informatiemanagement plaatsgevonden. I-adviseurs hebben in 2020 structureel overleg met de vakafdelingen om behoeftes met een IV-component scherper in beeld te krijgen, dit als basis voor de gezamenlijke opgaves en samenwerking. De methodiek Project en Portfoliomanagement is door de organisatie omarmd en zal in 2021 e.v. vervolg krijgen.
  • Op het vlak van informatiebeveiliging is de transitie van BIG naar BIO ingezet. Daarnaast is een veiligheidsbewustzijn onderzoek, gericht op houding en gedrag, aangekocht dat uitgevoerd wordt in het 1e kwartaal van 2021. De resultaten geven input voor een eventuele aanpassing van het bewustwordingsprogramma.
  • Voor het DSO is het selectie-traject gestart om te komen tot de juiste software (toepasbare regels en plansoftware) ter ondersteuning van de dienstverlening binnen de omgevingswet.

Spoor 2 : Doorontwikkeling organisatie (gericht vanaf 2021)

De focus ligt hier op het digitaal bewust en vaardig maken van onze medewerkers. De focus ligt daarbij op het ontwikkelen van de samenwerking en dialoog tussen de vakafdelingen en de informatieprofessionals. Voor een optimale verbinding laten we deze ontwikkeling plaatsvinden over de boeg van de inhoud, door aan te sluiten bij lopende projecten met een informatievraag.

  • In 2020 is  een 1e verkenning, samen met de organisatie, uitgevoerd om beeld te krijgen bij de opgave. In 2021 zal (conform planning) gestart worden met pilots en vervolg.

Spoor 3 : Datagestuurd werken (gericht vanaf 2021)

De juiste informatie op het juiste moment voor de juiste mensen in de juiste samenhang. Slim(mer) omgaan met data leidt tot effectiever beleid (maatwerk) en daarmee tot betere resultaten voor onze samenleving. We gaan hier eerste belangrijke stappen om maatschappelijke vraagstukken beter aan te kunnen pakken op basis van data uit de maatschappij.

  • In 2020 is een data analytics maturity scan uitgevoerd om inzicht te krijgen in de volwassenheid van de organisatie op het gebied van data analytics. Dit als basis voor vervolgstappen die vanuit spoor 3 van het informatiebeleidsplan moeten worden gezet.

Processen

In het streven naar een procesgerichte organisatie staan procesverbeteringen centraal. Hiermee werken we systematisch aan zowel verbetering van prestaties naar klanten, als verbetering van efficiency (tegengaan van verspilling). De opdracht Processen en Informatie zorgt ervoor dat de documentenstroom van binnenkomst tot archivering eenduidig wordt vastgelegd.

  • In 2020 is een programma uitgevoerd t.b.v. het vergroten van de bewustwording en kennis over digitaal proces gericht werken. Aanvullend zijn ook alle secundaire processen uitgevraagd en in kaart gebracht. Voor de applicatie die dit proces ondersteund zijn de 1 e stappen gezet om deze naar de cloud te brengen.
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41