Jaarrekening

Baten en lasten 2020

Deelprogramma 4.1 Bestuur

DP41 BESTUUR

I/S

Bedrag

Begroting na wijziging 2020 (baten -/- lasten)

-3.432.000

Rekening 2020 (baten -/- lasten)

-2.813.000

Saldo excl. mutaties reserves

619.000

Begroting na wijziging 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

749.000

Rekening 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

501.000

Saldo reserves

-248.000

Totaal saldo

371.000

Nr.

Omschrijving

Directe baten en lasten

1

Bestuurlijke samenwerking Lasten Leijsten Toos

 I

28.000

Een voordeel van ruim € 19.000 is ontstaan door de lagere trainee-kosten, in verband met een latere start van het programma dan gepland. Voor dit bedrag is budgetoverheveling aangevraagd omdat de kosten nog doorlopen in 2022 en 2023.
Het resterende voordeel is met name veroorzaakt doordat de Bestuursopdracht Internationale Zaken in september 2020 werd stopgezet. Dit levert een incidentele besparing op. Met ingang van 2021 worden binnen de Regio Venlo de werkzaamheden rondom Public Affairs voortgezet.

2

Implementatie omgevingswet Lasten Denissen Gea

I

439.000

De datum van inwerkingtreding Omgevingswet is een jaar uitgesteld van 2021 naar 2022. Als gevolg van een langere doorlooptijd van o.a. Omgevingsvisie en aanschaf software/aansluiting op Digitaal Stelsel Omgevingswet, zal een budget van € 85.603,- niet in 2020, maar in 2021 benodigd zijn.
Daarnaast is € 353.705,- uit de reserve budgetoverheveling opgenomen in 2020 terwijl dit bedoeld en benodigd is in 2021. Voor het totale restant is budgetoverheveling aangevraagd.

3

Kosten ondersteuning raad en commissies Lasten Bongaerts Erwin

-38.000

Deze overschrijding is het gevolg van extra kosten die de accountant heeft gemaakt i.h.k.v. de jaarrekeningcontrole. Accountant, controller en auditcommissie hebben hierover overlegd.

4

Raad en raadscommissies Lasten Bongaerts Erwin

27.000

Deze onderschrijding is (deels) een gevolg van de maatregelen omtrent het coronavirus. Door het digitale vergaderen zijn de kantinekosten veel lager uitgevallen. De jaarlijkse heisessie (opleidingskosten) ging bovendien niet door. Daarnaast, de raad heeft in 2019 besloten het rekenkamerbudget te verhogen. Echter, door het coronavirus heeft de werving van een secretaris-onderzoeker langer geduurd. Bijgevolg waren de uitgaven aan onderzoek lager. De rekenkamer heeft hierover gerapporteerd in haar jaarverslag. Inmiddels heeft de rekenkamer overigens nieuwe onderzoeken aangekondigd (zoals verwoord in hun onderzoeksplan 2021).

5

Voormalig personeel b&w Lasten Litjens Mia / Derks Lisette

166.000

Het voordeel is ontstaan, omdat de wachtgeldkosten voor voormalig bestuurders lager zijn uitgevallen dan begroot i.v.m. het aanvaarden van een nieuwe functie.

Indirecte baten en lasten

6

Mut.res.implementatie omgevingswet Baten Denissen Gea

-230.000

Zie hierboven bij 3; Implementatie omgevingswet Lasten. 

7

Voorziening APPA Litjens Mia / Derks Lisette

 I

-54.000

De overschrijding is het gevolg van de weer verder gedaalde rekenrente voor de bepaling van de omvang van de APPA-reserve. De dalende rente heeft negatieve gevolgen voor de stand van de pensioenvoorziening en vraagt al verschillende jaren een extra storting om aan de toekomstige pensioenverplichtingen voor bestuurders te kunnen voldoen. 

8

Salarissen incl. sociale lasten en inhuur lumpsum

 I

95.000

Op de salarissen (inclusief inhuur voor vervanging van medewerkers) is een totaal overschot van € 681.000 over alle programma's. Dit betreft circa 2,37% van de begroting voor dit onderdeel over alle programma’s.

9

Overige kosten

 I

-62.000

Totaal

371.000

Deelprogramma 4.2 Duurzaamheid

DP42 DUURZAAMHEID

I/S

Bedrag

Begroting na wijziging 2020 (baten -/- lasten)

-482.000

Rekening 2020 (baten -/- lasten)

-378.000

Saldo excl. mutaties reserves

104.000

Begroting na wijziging 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

50.000

Rekening 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

35.000

Saldo reserves

-15.000

Totaal saldo

89.000

Nr.

Omschrijving

Directe baten en lasten

1

Energietransitie Lasten Dinther van Hanny

 I

59.000

Projecten zoals o.a. transitievisie warmte en operatie steenbreek waarbij we samen met de inwoners aan de slag willen gaan (ook pilots buiten) zijn uitgesteld doordat de coronamaatregelen het niet toelaten om fysiek samen te komen. Voor 2021 is er nieuw budget wat hiervoor kan worden ingezet, dus kan het resterende budget van 2020 vrijvallen.

Indirecte baten en lasten

2

Salarissen incl. sociale lasten en inhuur lumpsum

13.000

Op de salarissen (inclusief inhuur voor vervanging van medewerkers) is een totaal overschot van € 681.000 over alle programma's. Dit betreft circa 2,37% van de begroting voor dit onderdeel over alle programma’s.

3

Overige kosten

 I

17.000

Totaal

89.000

Deelprogramma 4.3 Dienstverlening en Bedrijfsvoering

DP43 DIENSTVERLENING EN BEDRIJFSVOERING

I/S

Bedrag

Begroting na wijziging 2020 (baten -/- lasten)

-17.459.000

Rekening 2020 (baten -/- lasten)

-17.105.000

Saldo excl. mutaties reserves

354.000

Begroting na wijziging 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

903.000

Rekening 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

741.000

Saldo reserves

-162.000

Totaal saldo

192.000

Nr.

Omschrijving

Directe baten en lasten

1

Facilitaire voorzieningen Baten Knobbe Willemijn

34.000

De onderbesteding is te verklaren door lage bezetting in het gemeentehuis i.v.m. restricties door de corona pandemie. Hierdoor zijn er beduidend minder kosten gemaakt voor services o.a. afval, kantoorartikelen en ingrediënten voor koffieautomaten (ingrediëntskosten catering).

2

Gegevenshuis Lasten Berg van den John

96.000

Door terugtrekken van Venlo uit de samenwerking in 2019 en andere vorm van samenwerking met Horst aan de Maas (samenwerking pas bekrachtigd in 2021) zijn er minder uitgaven gedaan in de vorm van proeftuinen en projecten, dan oorspronkelijk geraamd.

3

Ict applicaties Lasten Claessens Joris

-133.000

Door corona zijn projecten versneld uitgerold en naar voren gehaald. Hierdoor zijn in 2020 extra ict kosten gemaakt.

4

Ict.flexwerken Lasten Claessens Joris

-85.000

Door corona zijn extra ict kosten gemaakt voor het thuis te laten werken van het personeel. Deze kosten betreffen mobile telefoons, laptops en toebehoren, laptop standaarden en headsets.

5

Ict.infrastructuur Lasten Claessens Joris

25.000

Het betreffende voordeel hangt samen met het nadeel bij punt 3.

6

Infrastructuur Horst/Venray Lasten Claessens Joris

-29.000

Door extra inzet van personeel vanuit de gemeente Horst aan de Maas voor Automatisering/servicedesk zijn er meer kosten gemaakt dan dat er gebudgetteerd was.

7

Overige personeelslasten Lasten Litjens Mia / Derks Lisette

 I

63.000

Als gevolg van corona zijn er minder reis- en verblijfkosten en kosten voor jubileum- en afscheidsvieringen gemaakt. Daarnaast zijn de verzekeringskosten, de kosten voor externe adviseurs en de gebruikskosten van het personeels-informatiesysteem lager uitgevallen dan begroot.

8

Restaurant Lasten Knobbe Willemijn

 I

34.000

Onderhandelingen met cateraar over verlagen van inzet & kosten zijn over de jaargrens getild. Uitsluitsel over personeelskosten van oktober t/m december is in februari 2021 gegeven, waardoor kosten van okt./nov./dec. in boekjaar 2021 zullen vallen.

Indirecte baten en lasten

9

Mut.res.gegevenshuis Baten Berg van den John

-65.000

Door een andere vorm van samenwerking met Horst aan de Maas en uitgestelde besluitvorming rondom de samenwerking zijn er minder baten dan in eerste instantie geraamd.

10

Mut.res.interne uren personeel Baten Derks Lisette

-97.000

Project WNRA is in 2020 nog niet volledig afgerond. In 2021 zal dit project worden afgerond. Deze kosten betreffen inzet van de projectleider WNRA (inhuurkosten) en daarnaast programmeerkosten voor Youforce (inhuurkosten).

11

Rente: vaste geldleningen en rentevoordeel Bosmans Ruud

39.000

Het voordeel komt hoofdzakelijk doordat de rente langlopende leningen lager is dan geraamd. In de raming is er vanuit gegaan dat een langlopende lening (met bijbehorende rentelasten) zou moeten worden aangetrokken. In 2020 is geen langlopende lening aangetrokken en zijn de rentelasten langlopende leningen hierdoor lager dan geraamd.

12

Afschrijvingen

81.000

Er is minder afgeschreven op ICT investeringen dan begroot.

13

Toegerekende reële en bespaarde rente

I

-28.000

Via de kapitaallasten wordt rente toegerekend aan de investeringen. Het nadeel € 28.000 betreft hoofdzakelijk de minder aan de diverse producten toegerekende rente dan geraamd. De afwijking is -0,7% ten opzichte van de raming. Dit betekent minder rentekosten bij de betreffende producten dan geraamd. Een nadere toelichting op de investeringen is opgenomen in paragraaf investeringen.

14

Salarissen incl. sociale lasten en inhuur lumpsum

I

134.000

Op de salarissen (inclusief inhuur voor vervanging van medewerkers) is een totaal overschot van € 745.000 over alle programma's. Dit betreft circa 2,59% van de begroting voor dit onderdeel over alle programma’s.

15

Overige kosten

123.000

Totaal

182.000

Deelprogramma 4.4 Financiën

DP44 FINANCIËN

I/S

Bedrag

Begroting na wijziging 2020 (baten -/- lasten)

81.966.000

Rekening 2020 (baten -/- lasten)

82.769.000

Saldo excl. mutaties reserves

803.000

Begroting na wijziging 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

2.037.000

Rekening 2020 reserves (onttrekkingen -/- stortingen reserves)

-5.000

Saldo reserves

-2.042.000

Totaal saldo

-1.239.000

Nr.

Omschrijving

Directe baten en lasten

1

Baten OZB gebruikers niet-woningen Baten Holtman Stephan

I

39.000

Bij de niet-woningen is er een kleine meeropbrengst. Bij het bepalen van de nieuwe waarden voor de begroting 2020 is een inschatting gemaakt van de stijging welke was te verwachten bij de niet-woningen. Tot slot zijn er nog OZB gebruik aanslagen opgelegd uit de belastingjaren 2018 en 2019.

2

Baten toeristenbelasting Baten Holtman Stephan

I

238.000

Het coronavirus heeft ook de toeristische sector geraakt. Niettemin zijn er meer inkomsten gerealiseerd dan begroot. Dit heeft de volgende oorzaken.
In de tweede BERAP zijn op basis van CBS gegevens voor Limburg over het 2e kwartaal 2020 een inschatting gemaakt met lagere inkomsten vanwege het Covid-19 virus van 37,5% waardoor de inkomsten (budget) werden ingeschat op € 373.000.
Conform het collegebesluit van maart 2020 (Coronavirus: maatregelen inz. belastingen/heffingen ter ontlasting van bedrijven/ondernemers) zijn er in 2020 geen voorlopige aanslagen verblijfsbelasting verstuurd. Voor het jaar 2020 is alleen over gegaan tot het (achteraf) opleggen van een definitieve aanslag verblijfsbelasting en voor de voorlopige aanslagen verblijfsbelasting 2019 worden definitieve aanslagen verstuurd. De aangiftebiljetten zijn in december aan de belanghebbende toegestuurd. Deze worden op dit moment ontvangen en verwerkt. Hierbij zijn nog niet alle aangiftes voor 2020 ontvangen en is hier een inschatting voor gedaan. Daarnaast heeft er een intensieve controle plaatsgevonden op de verblijfsbelasting in 2020. Op basis van de ontvangen aangiftebiljetten en controles wordt dit bedrag voor 2020 geschat op 356.000 overnachtingen x € 1,25 - € 445.000. Voor 2019 resulteert dit in een definitieve opbrengst van € 141.000. Dit is samen € 586.000. Wat resulteert in een meeropbrengst ten opzichte van het gewijzigde budget.
In dit kader heeft de gemeente Venray tevens een compensatie van het rijk ontvangen van € 116.000.

3

Covid programma 4 DP43 Lasten Verhagen Arjan

I

80.000

Dit resultaat bestaat uit coronacompensatie die ontvangen is voor extra kosten in verband met het organiseren van corona-proof tweede kamer verkiezingen in maart 2021 (€ 80.152). Er wordt voorgesteld om fit bedrag over te hevelen naar 2021.

4

Functioneel te verdelen baten en lasten Lasten Leijsten Toos

I

-50.000

Deze begrotingspost betreft de organisatie-brede taakstelling die vanuit het InformatieBeleidsplan (IBP) is opgenomen. De raming is gedurende het boekjaar niet ‘afgeboekt’ hoewel er wel degelijk inverdieneffecten zijn gerealiseerd. Met name door COVID-19 is een heldere toerekening niet mogelijk gebleken, maar zijn de effecten/voordelen als (kleinere) onderschrijdingen op de verschillende kostenposten (o.a. papierverbruik, portikosten) van de overhead meegenomen. Daarnaast zijn door toepassing van ICT-applicaties werkprocessen efficiënter ingericht, waardoor er doelmatiger gewerkt wordt.

5

Gemeentefondsuitkeringen Baten Bosmans Ruud
De raming van de gemeentefondsuitkering is gebaseerd op de gevolgen tot en met de septembercirculaire 2020. De realisatie daarentegen is gebaseerd op de nadien van het Rijk ontvangen decembercirculaire 2020.
De gemeentefondsuitkering met betrekking tot het accres is opgenomen conform de bij de septembercirculaire 2020 laatst gepubliceerde accresmededeling. Het aanvullend Corona-compensatiepakket 2020 is gebaseerd op de decembercirculaire 2020. Beide uitgangspunten zijn toegepast op grond van de stellige uitspraken van de commissie BBV.
Ten aanzien van de overige onderdelen van het gemeentefonds is aansluiting gezocht bij de laatst gepubliceerde decembercirculaire 2020 en de ontvangen uitkeringsspecificaties van het rijk.
Na de septembercirculaire 2020 zijn op basis van de decembercirculaire 2020 bijstellingen doorgevoerd voor de jaren 2018 tot en met 2020. Per saldo een voordeel van € 364.000 ten opzichte van de raming.
Het voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:
- Toekenningen corona-compensatie                    €  193.000
- Verhoging uitkeringsfactor 2020                        €   86.000
- Mutaties in onderliggende aantallen maatstaven €   80.000

Voor een nadere toelichting op de coronavergoedingen verwijzen wij u naar de impactanalyse Corona van januari 2021. Conform eerdere besluitvorming worden alle overgebleven gelden overgeheveld naar 2021.

I

364.000

6

Lasten OZB niet-woningen Lasten Holtman Stephan

I

37.000

Het voordeel € 37.000 moet in samenhang worden gezien met Wet WOZ lasten. Het gaat hier om de doorverdeling van de kosten van budget Wet Woz. (zie de toelichting hieronder bij onderdeel 11).

7

Lasten OZB woningen Lasten Holtman Stephan

I

49.000

Het voordeel € 49.000 moet in samenhang worden gezien met Wet WOZ lasten. Het gaat hier om de doorverdeling van de kosten van budget Wet Woz. (zie de toelichting hieronder bij onderdeel 11).

8

Onvoorziene uitgaven Lasten Martens Simone

I

31.000

Het resterende saldo van post onvoorzien komt ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Een overzicht van post onvoorzien gedurende het boekjaar 2020 vindt u bij onderdeel 2.3 baten en lasten 2020, geraamd bedrag van onvoorzien.

9

Stelpost onderuitputting investeringen Lasten Martens Simone

I

-30.000

De stelpost onderuitputting houdt verband met de voordelen op de afschrijving in de deelprogramma’s 3.4 €47.000 en 4.3 €81.000.

10

Vennootschapsbelasting Lasten Bosmans Ruud
In het jaar 2018 is op basis van een voorlopige aanslag vennootschaps-belasting 2018 € 53.000 afgedragen aan de belastingdienst. Op grond van de ingediende aangifte vennootschapsbelasting 2018 is in 2020 € 53.000 terugontvangen van de belastingdienst. Dit is een incidenteel voordeel.

I

62.000

11

Wet woz Lasten Holtman Stephan

I

60.000

Het voordeel komt vanuit lagere kosten van budget Wet Woz. In 2020 is er minder inhuur voor heffingswerkzaamheden en beroep- en bezwaarafhandeling noodzakelijk geweest. Daarnaast zijn er minder kostenvergoedingen uitbetaald in relatie tot bezwaar- en beroepsprocedures mede vanwege uitgestelde beroepsprocedures door het coronavirus.

Indirecte baten en lasten

12

Mut.res.beleggingen Lasten Bosmans Ruud
Het voordeel € 164.000 moet in samenhang worden gezien met het nadeel
€ 173.000 op mut.res.rente inkomsten Lasten (zie de toelichting hieronder bij onderdeel 22).

I

164.000

13

Mut.res.boventallig personeel Baten en Lasten Litjens Mia / Derks Lisette

I

-254.000

De frictiereserve was ontoereikend, daarom heeft een hogere storting plaatsgevonden. Ten opzichte van de begrote bedragen heeft uiteindelijk een lagere onttrekking uit de reserve  plaatsgevonden, wat eveneens als nadeel tot uitdrukking komt in de gemeentelijke exploitatie.

14

Mut.res.onvoorziene uitgaven Baten Martens Simone

I

-1.723.000

Bij de eerste bijstellingen 2020 (onderdeel van de kadernota 2021) is voor
€ 853.607 middels een begrotingswijziging onttrokken uit de algemene reserve. Ten tijde van de tweede bestuursrapportage 2020 is middels een begrotingswijziging € 869.438 onttrokken uit de algemene reserve.Per saldo is dit € 1.723.000. Gezien het jaarrekeningresultaat is de realisatie niet geboekt. Immers zou dit eerst een onttrekking uit de algemene reserve betekenen en later een toevoeging van het positieve resultaat.

15

Mut.res.rente inkomsten Lasten Bosmans Ruud

I

-173.000

Het nadeel € 173.000 moet in samenhang worden gezien met het voordeel
€ 164.000 op mut.res.beleggingen Lasten (zie hierboven bij onderdeel 18). De storting in de reserve ontwikkelbedrijf Greenport is geraamd op mut.res.beleggingen terwijl de daadwerkelijke storting via mut.res.rente inkomsten heeft plaatsgevonden. Derhalve ontstaat bij mut.res.beleggingen en mut.res.rente inkomsten voor eenzelfde bedrag € 164.000 een afwijking. Per saldo is er geen afwijking.  
Ten opzichte van de raming is er nog sprake van een € 9.000 hogere storting in de bestemmingsreserve ontwikkelbedrijf Greenport omdat er meer rente flexibele lening van Greenport is ontvangen dan geraamd.

16

Salarissen incl. sociale lasten en inhuur lumpsum

I

-44.000

Op de salarissen (inclusief inhuur voor vervanging van medewerkers) is een totaal overschot van € 681.000 over alle programma's. Dit betreft circa 2,37% van de begroting voor dit onderdeel over alle programma’s.

17

Overige kosten

I

-89.000

Totaal

-1.239.000

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41