Paragrafen

Paragraaf H. Investeringen en majeure projecten

Masterplan Brukske

Eind 2007 is het Masterplan Brukske door de raad vastgesteld. Dit Masterplan behelst een ingrijpend programma van maatregelen om de leefbaarheid en het imago van de wijk te verbeteren met een doorlooptijd van 10 jaar. Het betreft de herontwikkeling van het centrum-gebied met nieuwbouw van een multifunctioneel centrum, een nieuw winkelcentrum en woningen, de renovatie van een groot deel van de woningen, de herinrichting van de openbare ruimte en een sociaal activeringsprogramma. De bouw van het nieuwe winkelcentrum is gereed, op de aanplant van de groenvoorzieningen rondom het winkelcentrum na. Voor de aanplant is opdracht gegeven en zal begin 2021 worden uitgevoerd. Sloop-werkzaamheden zijn allemaal uitgevoerd, de grond is aan de gemeente overgedragen en het terrein is ingezaaid.

Gezien de huidige situatie rondom Corona was het traditionele burgerparticipatie traject door middel van bijeenkomsten niet mogelijk. Voor de burgerparticipatie is daarom een website gemaakt en deze is in november online gegaan. Alle bewoners hebben een brief gekregen waarin de website is gepresenteerd. Tot januari konden mensen hun ideeën via de site doorgeven. Daarna is het eerste ontwerp opgesteld en ook weer via de site gepresenteerd. Het adres van de site is : www.parkbrukske.nl
Begin van het 2e kwartaal 2021 zullen buiten de eerste werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit betreft dan de delen waarvan het ontwerp al bekend is en buiten de grens van het park vallen. Het streven is om alle werkzaamheden eind 2021 gereed te hebben.

BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

De BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo is samen met de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo per 1 januari 2017 het vervolg van het majeure project Greenport Venlo.
De Raad van de gemeente Venray heeft op 20 december 2016 besloten als aandeelhouder voor 5,4% deel te nemen in de BV Ontwikkelingsmaatschappij Greenport Venlo. De andere aandeelhouders zijn de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en de provincie Limburg.
De portefeuillehouder Werken vertegenwoordigt het college in de Aandeelhoudersvergaderingen van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. De gemeente Venray is geen deelnemer in de BV Campus Vastgoed.


De missie van het ontwikkelbedrijf is het aanbieden van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven om zo economische groei en werkgelegenheid te realiseren in een aantrekkelijk ingericht en duurzaam functionerend gebied.

In de samenwerkingsovereenkomst die is opgesteld nadat de gemeente Venray toetrad tot het Ontwikkelbedrijf is overeengekomen dat het Ontwikkelbedrijf optreedt als ontwikkelaar en uitgever van 30 ha. netto uitgeefbaar bedrijventerrein nabij De Spurkt. Deze afspraak is in 2016 gemaakt bij de vervlechting van de regionale grondexploitaties waarbij het Ontwikkelbedrijf is ontstaan.

Eindresultaat zou moeten zijn een hoogwaardig bedrijventerrein dat is gevuld met een diversiteit aan innovatieve bedrijven en instellingen. Voor het gebied geldt een hoge ambitie met betrekking tot duurzame energieopwekking en duurzaam energieverbruik.

Als gevolg van diverse politiek-bestuurlijke en maatschappelijke discussies over nut en noodzaak van het bedrijventerrein is in januari 2021 besloten besluitvorming over het bestemmings- en exploitatieplan op te schorten. Het eerste half jaar van 2021 wordt benut om gesprekken aan te gaan met de Raad en de maatschappelijke dialoog te voeren over de invulling van het plan.

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (GOW) en toekomstvisie Haven Wanssum

Doel van het gebiedsplan Ooijen-Wanssum (GOW) is om in het gebied de waterveiligheid te verbeteren. De prioriteiten voor Venray zijn daarnaast de rondweg Wanssum en de herontwikkeling haven Wanssum. Om de leefbaarheid te verbeteren wordt ook gewerkt aan een nieuw centrumplan Wanssum. De leefbaarheid wordt ook verbeterd door aanpassingen van het wegennet van Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren.
Mooder Maas heeft het nieuwe verkeersluwe centrum van Wanssum opengesteld voor het verkeer. Met de oplevering van het centrum is de laatste grote mijlpaal van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum bereikt. Rondom de brug in het centrum van Wanssum zijn de brugpleinen gerealiseerd. Samen met de brug vormen de brugpleinen het nieuwe leefbare hart van het dorp. In de Molenbeekdelta zijn enkele recreatieve elementen aangebracht, zoals stapstenen, een loopvlonder en groene kades die een bijzonder uitzicht geven op de jachthaven. Een nieuwe wandelroute laat bewoners de omgeving op een originele manier ontdekken.
Inrichting van het nieuwe gebied van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum komt nu in de laatste fase van het project. In de hoogwatergeulen en de Oude Maasarm vinden de afrondende werkzaamheden plaats. Dankzij het bijzondere terrassenlandschap is Maaspark Ooijen-Wanssum uniek op Europese schaal. De eeuwenoude patronen van de rivier zijn hier zichtbaar. De kracht en dynamiek van de Maas maken dit gebied extra bijzonder. Iedere keer als de Maas bij hoogwater door dit gebied stroomt zet zij honderden verschillende soorten plantenzaden, insecten en vissen af. Deze flora en fauna vestigt zich bijvoorbeeld in de Weerd Wanssum en geeft het gebied een uitzonderlijke landschappelijke en ecologische waarde.
Oplevering en afronding van de werkzaamheden binnen de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een gigantische klus geweest, waar enorm veel mensen jaren aan meegewerkt hebben en is nu bijna klaar. In november 2017 werd gestart met de werkzaamheden, binnenkort is het gebied helemaal toegankelijk en geven we het terug aan de inwoners van de dorpen. Er zullen begin 2021 nog enkele kleine afrondende werkzaamheden plaatsvinden, maar deze hebben weinig impact op de omgeving.
De uitvoeringswerkzaamheden verlengde Westhaven van Exclusief Project BV is volop aan de slag. Begin 2021 wordt er gestart met het aanbrengen van de bodembescherming van de verlengde Westhaven. De werkzaamheden zullen na de zomervakantie van 2021 worden opgeleverd en nadien wordt de gemeente eigenaar van de Westhaven.

Omgevingswet

De invoeringsdatum is verschoven naar 1 januari 2022. De Venrayse invoeringsstrategie is vastgesteld als ‘ pragmatisch onderscheidend’ : vernieuwen waar nodig en behouden wat goed is. Stap voor stap aanpakken en verder bouwen.

De planning is herijkt en er is meer tijd beschikbaar gekomen voor onder andere de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het maken van afspraken met ketenpartners. Dit is van groot belang om op 1 januari 2022 een tijdige en adequate vergunningverlening te kunnen borgen. Er worden nauwere relaties gelegd met ketenpartners (incl. Regionale Uitvoeringsdienst, RUD) teneinde processen van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) per 1-1-2022 binnen de gestelde (kortere) termijn te kunnen uitvoeren.

De Omgevingsvisie deel 1, zoals opgenomen in de website https://omgevingsvisie.venray.nl is in het voorjaar van 2020 door de Raad vastgesteld. Inmiddels hebben de themacafés voor de Omgevingsvisie plaatsgevonden en heeft begin 2021 een raadsinformatiebijeenkomst plaatsgevonden.  
Tevens is in het najaar het Omgevingsplan Centrum vastgesteld. Dit wat het eerste Omgevingsplan ipv bestemmingsplan. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan, zijn input voor het vervolg.
In het najaar van 2020 is gestart met de vulling van een door de VNG ontwikkeld ‘structureel effectenmodel’. Met dit model kan meer feitelijk inzicht worden verkregen in de effecten (kwalitatief en kwantitatief en zowel intern als extern) van bepaalde keuzes. De structurele effecten zijn ook landelijk nog een belangrijk onderwerp van gesprek met het Rijk. In aanloop naar de voorjaarsnota 2021 en de begroting voor 2022, zal dit nader onderwerp van gesprek zijn.

Periodiek wordt uw raad op detail geïnformeerd door middel van de rapportage majeure projecten. Daarnaast wordt elk kwartaal de raadswerkgroep Omgevingswet meegenomen in het proces en de actualiteiten.
De invoeringsdatum is eind mei 2021 verschoven naar 1 juli 2022. Belangrijke redenen hiervoor waren: het DSO is onvoldoende stabiel, marktpartijen zijn onvoldoende in staat om tijdig software te leveren en aan te sluiten. De bestaande strategie (pragmatisch onderscheidend) en uitgangspunten voor het implementatietraject zullen voor besluitvorming aan de gemeenteraad worden. Dit document vormt daarmee een belangrijke onderdeel van een op te stellen overdrachtsdocument voor de niewue gemeenteraad.
Inzet in Venray, maar ook in de regio is om noodzakelijke besluiten als het even kan in 2022 af te ronden, zodat maximaal kan worden gestart met oefenen als voorbereiding op het nieuwe regime.
De Omgevingsvisie wordt na de zomervakantie voor finale beluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.
Er is gestart met een pilot Omgevingsplan. Deze pilot is vooral bedoeld om de noodzakelijke samenwerking tussen planmakers, uitvoerders en geo-informatici, in goede banen te leiden.
Ook wordt verder gewerkt aan het vergroten van het inzicht in de financieel gevolgen van de Omgevingswet, zowel structureel als qua effect op de leges.

Glasvezel

Financiële garantstelling voor de geldleningen t.b.v. realisatie en aanleg van een 100% dekkend glasvezelnetwerk conform een raadsbrede motie d.d. 8 november 2011 door GlaswebVenray. Risico op garantstelling minimaliseren.
Met verkregen middelen uit geldlening is GlaswebVenray medio 2017 gestart met de voorbereiding van de uitvoeringswerkzaamheden . Na de vergunningverlening is in december 2017 gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. De benodigde overdracht van de gronden voor de POP-locaties in fase 1 heeft inmiddels plaatsgevonden.
Met de start van het project is het eerder verstrekte krediet ad € 80.000,- in de aanloopkosten van het initiatief opeisbaar geworden. De eind 2017/begin 2018 uitgegeven obligaties stelden GlaswebVenray in staat om het krediet ineens terug te storten. Dit is inmiddels ontvangen.
Op 29 november 2018 heeft GlaswebVenray een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met Wonen Limburg. Daarin is overeengekomen dat GlaswebVenray alle huurwoningen voorziet van een glasvezelaansluiting.

In het najaar heeft de gemeente Venray een aanvraag gedaan in het kader van Wifi4EU, een Europese subsidie om openbaar wifi mogelijk te maken. Begin december is een voucher van € 15.000,- toegekend aan de gemeente Venray. GlaswebVenray investeert gelijktijdig met de aanleg van glasvezel in de kernen van Venray in een VideoInlogPunt. De subsidie kan worden ingezet als tegemoetkoming in de kosten van GlaswebVenray voor deze voorziening.

Inmiddels zijn de dorpskernen van een VideoInlogPunt voorzien en hebben daarmee de mogelijkheid van openbaar wifi. De afwikkeling en uitbetaling van de Europese subsidie bevindt zich in een afrondende fase.
GlaswebVenray onderzoekt de mogelijkheid om, na afronding van fase 1, over te gaan op fase 2 en daarmee ook de kern Venray van glasvezel te voorzien. De opzet en wijze van financiering wordt nader onderzocht.

De aanleg van het glasvezelnetwerk fase 1 (dorpen en buitengebied) is nagenoeg afgerond. In verband met de werkzaamheden in het kader van de Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum is in het betreffende gebied een deel van de aanleg uitgesteld.
Inmiddels is met enkele nieuwe providers afspraken gemaakt waardoor de keuzemogelijkheden voor de klanten zijn uitgebreid.

In de voorbereiding voor fase 2 is ervoor gekozen om te starten met het gebied behorend bij de wijkcentrale Beekweg. Tot eind oktober 2019 konden bewoners zich aanmelden voor de gratis aanleg. Het vereiste deelnamepercentage is echter niet bereikt. De (financiële) risico’s voor de aanleg zijn daarmee te groot. GlaswebVenray beraadt zich momenteel over mogelijk andere scenario’s.

St. Annapark

Het betreft een particuliere ontwikkeling van 115 zelfstandige wooneenheden en invulling van gemengde functies in de beoogde te behouden gebouwen, waarbij de structuur van het landschapspark en de monumentale en niet-monumentale gebouwen voor een groot deel kan worden behouden. De beoogde gemengde functies voorzien in wonen, werken, ontspanning, hospitality, opleiding en zorg.
Renschdael Groep heeft de verbouw van het centrumgebouw gerealiseerd. De restauratie van het hoofdgebouw aan de buitenkant is bijna afgerond. Het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld. De nieuwbouwwoningen op Annahaeghe fase 1 zijn allemaal verkocht en fase 2 is voor ca. 90% verkocht. Het bouwrijp maken is gereed en met de bouw van de eerste woningen is gestart. Aan de rijksmonumentale Sint Annalaan, die het Annapark geheel doorkruist, met aan weerszijde ruim 100 jaar oude Amerikaanse eikenbomen, zullen naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden ca. 80 nieuwe volwassen eiken- en lindebomen worden geplant om deze prominente as door het park helemaal in ere te herstellen.
Daarnaast is men gestart met de plannen voor de herontwikkeling van nieuwe appartementen in de karakteristieke gebouwen St. Jozef en St. Pieter.

Mgr. Goumansplein

In 2020  is de sloop van het pand Marktstraat 8 afgrond waarna het gebied bouwrijp is gemaakt ten behoeve van de afronding van de herontwikkeling van het Mgr. Goumansplein. De bouw van de 15 appartementen door de projectontwikkelaar is gestart in oktober. Geplande oplevering is halverwege 2021 waarna het laatste gedeelte woonrijp wordt gemaakt.

Maasgaard

Doel van het uitvoeringsprogramma is de realisatie van een groot aantal projecten, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied, het ontwikkelen van een robuuste groen blauwe structuur (natuur en water) en ruimte voor recreatie.
In 2020 is gestart met het project Lollebeek/Castenrayse Vennen . Ook zijn de voorbereidingen gestart voor de projecten EVZ Oude Maasarm en Oostrumsche Heide. Verder is via Maasgaard een aanvullende subsidie geregeld voor de Weverlose Schans. Tot slot is geregeld dat er een viertal recreatieve routes kunnen worden uitgezet. Er is inzet geleverd voor de realisatie van een fiets/voetveer Geijsteren-Well, echter deze zal niet worden uitgevoerd wegens het ontbreken van een goede aanlegplek aan de zijde van Well.

Venray Vergroent

Het doel van Venray Vergroent is een duurzame Venrayse samenleving, die:

  • CO 2 -neutraal met compensatie is in 2030 en volledig energieneutraal is in 2050;
  • de klimaatadaptatie onder controle heeft in 2035;
  • de circulaire werkwijze als vanzelfsprekend uitgangspunt ziet in 2035.

Langs de lijn van vier deelopdrachten, energietransitie-klimaatadaptatie-circulaire economie-praktijk in huis, werken we aan de realisatie van dit doel. En met we wordt bedoeld de eigen organisatie maar zeker ook de Venrayse partners en inwoners.
Op alle vier de deelopdrachten zijn we voortvarende aan de slag. Op het gebied van energietransitie spelen grootschalige opwek (RES, tender; binnen de kaders van KODE) en de voorbereidingen op de transitievisie warmte een grote rol. Voor klimaatadaptatie en circulaire economie zijn in 2020 visies opgesteld die in de eerste helft van 2021 worden gevolgd door uitvoeringsprogramma's. En vanuit Praktijk in Huis zoeken we nadrukkelijk naar manieren om enerzijds het goed voorbeeld te geven (bijv. de PV-installatie op het dak van het gemeentehuis) en anderzijds partners en inwoners te bewegen tot energiebesparende maatregelen (in 2020 o.a. de RRE-regeling).

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41