Paragrafen

Paragraaf H. Investeringen en majeure projecten

Afval

De ondergrondse glasbakken zijn vervangen binnen het budget, het krediet wordt afgesloten waarbij het restant krediet (ad circa € 9.000) vrij valt. De ondergrondse afvalcontainers (voor hoogbouw) wordt in 2021 afgesloten.

GRP
Nadere toelichting volgt nog
In 2021 hebben verschillende investeringen in riolering / GRP plaatsgevonden.
Een aantal investeringen waaraan in 2020 is gewerkt worden hieronder afzonderlijk toegelicht.

Leunseweg - Zuidsingel: In 2020 heeft de werkvoorbereiding plaatsgevonden. De uitvoering vindt plaats in 2021.
Renovatie drukriolering: De vervanging van de besturing en de pompen van een gedeelte van de bestaande drukriolering heeft plaatsgevonden in 2020. Project is opgeleverd in het eerste kwartaal van 2021.
Blitterswijck: Fase 2 is afgerond, Pastoor Verheggenstraat, Meester Rongenstraat en Op den Dries zijn voorzien van infiltratie riool. Fase 3 is momenteel in uitvoering.

In Ysselsteyn is een gedeelte van het rioolstelsel gerelined.

Henseniusplein/Gouden Leeuw
Het appartementsrecht van het voormalige AH-pand is begin 2019 aangekocht. De aankoop wordt deels gedekt uit een provinciale subsidie voor centrumontwikkeling. Een deel van de subsidie is reeds uitbetaald.
Voor de verbouwing van het pand en de inrichting van de bibliotheek zijn kredieten beschikbaar gesteld. Het ontwerp wordt aangepast naar aanleiding van de motie Ontwerp bibliotheek. In overleg met de architecten wordt de hand gelegd aan de afrondende ontwerpwerkzaamheden zodat de aanvraag om omgevingsvergunning gereed kan worden gemaakt. Hierna kan worden gestart met het aanbestedingstraject voor een aannemer waarbij het streven is om eind 2021 de ontwikkelingen te hebben gerealiseerd zodat aan de verplichtingen richting provincie kan worden voldaan.

Informatiebeleidsplan/ICT
In 2020 hebben  externe ontwikkelingen (onder andere corona) er toe geleid dat beoogde kredieten/projecten anders zijn geprioriteerd.

Vervanging telecommunicatieplatform

Deze vervanging loopt mee in gezamenlijke het project Gemeentelijke Telecommunicatie (GT Connect vanuit de VNG). Dit project is inmiddels te komen vervallen. Voorbereidingen in samenwerking met Horst aan de Maas zijn inmiddels gestart om de daadwerkelijke vervanging te laten plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2021.

Koppelingen Enterprise service bus (ESB)

Deze investering is bedoeld voor het koppelen van taakspecifieke applicaties (TSA's) aan de servicebus (o.a. in lijn met het P&I programma en de nieuw ingezette architectuur). De werkzaamheden zijn nog niet afgerond en lopen door in 2021.

Inrichting Loobeekdal

De laatste fase van de herinrichting van het Loobeekdal is in 2020 opgepakt en zal in 2021 worden afgerond.

Maasgaard

De uitvoering van Maasgaard is in 2020 voortgezet (zie ook onderdeel majeure projecten).

Onderwijshuisvesting

In 2020 zijn er geen investeringen gedaan op het gebied van onderwijshuisvesting.

Verlichting

Het vervangingsproject openbare verlichting voor 2020 is onder andere door capaciteitsproblemen bij de aannemer en leveranciers nog niet afgerond. Ook zijn alle kosten van Enexis nog niet afgerekend.

Overige restant kredieten

Zonnepanelen gemeentehuis
Het project is gereed en operationeel, het krediet wordt nu bij de jaarrekening afgesloten.

Paviljoen De Borggraaf
De Borggraaf is gereed en in gebruik bij het museum, het HPV, de VVV e.a. De onderlinge samenwerking is nog niet optimaal, daar wordt op dit moment aan gewerkt. Het is mogelijk dat dit nog leidt tot kleine bouwkundige aanpassingen.

Opwaarderen Goudenleeuwplein
De technische voorbereiding voor het vergroenen van het Gouden Leeuwplein is in 2020 geheel afgerond en aanbesteed. Realisatie is voorzien voor 2021.
Het Gouden Leeuwpad loopt gelijk op met de realisatie van de bibliotheek in het voormalige AH pand.

Sportaccommodaties
De renovatie van het lage dak van de Wetteling wordt opgepakt in het 2e kwartaal 2021, in combinatie met een andere klus. De bijdragen aan de tennisverenigingen Venray en Oostrum zijn afgerond met een klein voordeel. De renovatie van de atletiekbaan is tijdig en naar ieders tevredenheid afgerond,. De gehele atletiekaccommodatie is voor de komende jaren weer (wedstrijd-)technisch op orde en voldoet ook weer aan alle eisen. Het krediet wordt afgesloten met een tekort van € 168.587. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat de kosten van de renovatie van de atletiekaccommodatie nog niet geheel inzichtelijk waren op het moment van opstellen van het investeringsverzoek. Daarbij is met het bepalen van de investering abusievelijk geen rekening gehouden met de kostenverhogende btw. De realisatiekosten van dit project sloten, behoudens enkele meerwerkkosten, aan bij de prijs waarvoor deze opdracht was ingeschreven en gegund.

Aanpassing sanitaire voorzieningen brandweerkazerne
Dit betreft een wettelijk verplichte aanpassen van de sanitaire voorzieningen van de huidige kazerne. De middelen worden nu gereserveerd tot er duidelijkheid is over de eventuele ontwikkeling van een nieuwe brandweerkazerne.

Veiligheidsvoorzieningen gebouw Jerusalem
Met dit project is gestart in 2020 en wordt in 2021 afgerond. De eisen voor de lift in combinatie met de brandmeldinstallatie hebben extra aanpassing verlangd wat voor vertraging heeft gezorgd.

Laadpalen trendsportal
In 2020 zijn in Venray en de kerkdorpen 14 openbare laadpalen geplaatst. Het streven daarbij was om in ieder dorp en iedere wijk minimaal 1 openbare laadpaal te realiseren. Op het parkeerterrein Jerusalem zijn eind 2020/begin 2021 nog 5 à 6 laadpalen geplaatst voor het deelautoproject Mobie.

Wandel- en fietspaden
In 2020 zijn minder uitgaven gedaan. Voor het jaar 2021 zijn volop projecten recreatieve routes gepland.

Herinrichting openbare ruimte Mgr Goumansplein
Het Mgr. Goumansplein is nagenoeg gereed. In 2020 is gestart met de bouw van de appartementen aan de Marktstraat. Na de oplevering in 2021 resteert het realiseren van het straatwerk rondom het appartementencomplex.

Herinrichting openbare ruimte Zuidsingel
De herinrichting van de Zuidsingel (parallelweg en voorm. Biologische school) zijn geheel afgerond.

Bedrijventerrein De Brier
In september 2020 stemde de gemeenteraad in met de verdere uitwerking van het structuurontwerp voor De Brier. De ondernemersvereniging is hun plan om woningbouw te realiseren nu verder aan het uitwerken. Zodra dit plan er ligt kan ook gestart worden met het verbeteren van ontsluiting en opwaardering openbare ruimte van De Brier.

Herinrichting openbare ruimte Hulst I
Uitvoering van maatregelen in de openbare ruimte van de Hulst I zelf zijn afgerond in 2019. De resterende opdrachten van het Uitvoeringsprogramma Hulst I zullen worden uitgevoerd vanaf de tweede helft van 2021.

Bosperceel Oostrumsche heide
Het bosperceel is aangekocht.

Renovatie bomenbuurt, wegen en riolering

In 2020 is de groenvoorziening van de laatste fase Bomenbuurt (parallelweg Zuidsingel en omgeving voorm. biologische school) aangelegd. De onderhoudsperiode loopt tot het voorjaar 2021. Hierna is het gehele project gereed.

Schoon door de Poort

Vanuit dit raamkrediet wordt budget beschikbaar gesteld voor concrete plannen. In 2020 is vanuit het raamkrediet op basis van een getekende ontwikkelovereenkomst aan het project De Hoefslag (Veulen) een 1e termijn (90%) van de vastgestelde gemeentelijke bijdrage uitgekeerd. Voor het plan MFA Merselo zijn na ondertekening van de ontwikkelovereenkomst  middelen gereserveerd. De financiële planning is geactualiseerd naar de huidige stand van zaken.

Speeltoestellen

Het krediet speeltoestellen voor 2019 is in 2020 met een klein tekort afgesloten. De uitvoering  van het krediet 2020 loopt door in 2021 en wordt in dat jaar afgesloten.

Stimuleringsfonds zelfsturing

Het zelfsturingsplan Blitterswijck is in 2020 afgehandeld. De accountantsverklaring is overlegd, de eindafrekening is opgesteld en het krediet is afgesloten.

Wegen/verkeer

Ook in 2020 is weer een groot aantal projecten uitgevoerd. Er stonden 38 projecten gepland waarvan er 10 zijn afgesloten in 2020. Door wat personele problemen hebben we nog niet alle investeringen als werk op de markt kunnen zetten.  Deze projecten zijn wel al in voorbereiding en zullen in de loop van 2021 worden aanbesteed.

Herinrichting wegen

Bij de Ericaweg/Meerloseweg/Vossenveen heeft een reconstructie plaatsgevonden van de weg en zijn verkeersplateaus aangebracht. Ook een deel van de Ooijenseweg is voorzien nieuw asfalt en van riolering. Ook het parkeerterrein bij de jachthaven in Wanssum is gereconstrueerd.

Wegen Blitterswijck

Fase 2 is afgerond, Pastoor Verheggenstraat, Meester Rongenstraat en Op den Dries zijn voorzien van infiltratie riool, nieuwe bestrating en nieuwe groenvoorzieningen. Fase 3 is momenteel in uitvoering.

Fietsverbinding Geijsteren - Wanssum
Het project “Aanleg fietspad Meerlosebaan” komt voort uit het provinciaal project de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en het sluiten van de basisschool in Geijsteren.

In 2020 is de Meerlosebaan buiten de bebouwde kom opgeknapt en verbreed. Gelijktijdig is er een tweezijdig fietspad aangelegd vanaf de Heikampweg tot aan de nieuwe fietsbrug over de rondweg. Het gehele fietspad is voorzien van een dynamische openbare verlichting. Zo is er vanuit Geijsteren een veilige schoolroute naar De Peddepoel in Wanssum gecreëerd.

Leunseweg - Zuidsingel

In 2020 heeft de werkvoorbereiding plaatsgevonden. De uitvoering vindt plaats in 2021.

WMO

De uitgaven zijn lager dan geraamd. In 2020 zijn minder hulpmiddelen verstrekt dan in 2019, naar verwachting heeft dit te maken met corona. Daarnaast zijn er meer innames van hulpmiddelen geweest, welke daarna herverstrekt worden. Voor een herverstrekker wordt een (veel) lagere prijs betaald dan voor een nieuwe voorziening.

Wüsterveld
In 2020 is op Wusterveld op de achtergrond door een initiatiefnemer gewerkt om te komen tot daadwerkelijke realisatie van een varkenshouderij genaamd TOP Venray. De stikstofproblematiek heeft voor hen ook veel impact gehad. Daarin hebben ze wel stappen gezet en is inmiddels de benodigde WNB vergunning verleend. Momenteel zijn zij nog bezig met de overige stukken voor de andere procedures die via de gemeente verlopen zoals MER en ruimtelijke onderbouwing in het kader van de wabo.

Voor wat betreft initiatief Pig Plaza is in 2020 weinig te melden, anderzijds dan dat zij zich ook beraden op de stikstofproblematiek in relatie tot de voor hen benodigde WNB vergunning.

Afgelopen jaar is de wandelroute deels aangepast en verder aangekleed. Verlenging van de subsidietermijn is gehonoreerd door de provincie en de einddatum is verschoven naar 31-12-2022.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41