Paragrafen

Paragraaf H. Investeringen en majeure projecten

Investeringen

In deze paragraaf geven wij een totaaloverzicht van de investeringen die voor 2020 waren gepland. Investeringen waarbij zich politiek relevante ontwikkelingen hebben voorgedaan, worden afzonderlijk toegelicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de majeure projecten. Een uitgebreid financieel overzicht van alle investeringen (zowel de openstaande als de investeringen die in 2020 zijn afgesloten) is opgenomen in bijlage 4 van dit boekwerk.
Uit onderstaand overzicht blijkt dat per 31 december 2020 het totaal van de (bruto) restant-investeringen, exclusief het grondbedrijf, met een kleine € 11 mln. is toegenomen ten opzichte van 31 december 2019. Deze toename wordt hieronder bij de diverse kredieten nader toegelicht.

X €1.000,-

Restant krediet

Jaar

2016

37.516

2017

46.236

2018

36.836

2019

30.535

2020

41.486

Gedurende 2020 zijn kredieten toegevoegd, bijgesteld of afgerond. Tevens is de fasering van de geplande uitgaven aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Dit heeft het laatst plaatsgevonden via de tweede bestuursrapportage 2020. De verwachting was dat in 2020 € 38,6 mln. uitgegeven zou worden. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat in werkelijkheid €9,5 mln. is uitgegeven. Hierbij wordt opgemerkt dat dit alleen de uitgavenkant betreft. Tegenover deze uitgaven staan inkomsten. Deze zijn in deze opstelling niet meegenomen. In onderstaande tabel is het verloop van de restantinvesteringen opgenomen.

Activa categorie

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Totaal beschikbaar in 2020

Bijgestelde uitgaven planning 2020

Uitgaven realisatie in 2020

Verschil planning - realisatie in 2020

Totaal restant krediet 2020

Afval

347.155

235.094

235.094

169.026

66.068

66.068

GRP

6.895.360

4.441.817

4.441.817

991.251

3.450.566

3.450.566

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

19.286.971

5.682.273

4.962.471

1.841.232

3.121.239

3.841.041

Henseniusplein/Gouden Leeuw

4.026.000

2.799.583

2.799.583

1.401

2.798.182

2.798.182

Informatiebeleidsplan/ICT

930.070

770.696

770.696

69.234

701.462

701.462

Inrichting Loobeekdal

1.103.934

950.810

950.810

-

950.810

950.810

Maasgaard

958.574

861.897

861.897

-

861.897

861.897

Onderwijs

5.876.229

4.137.944

1.400.000

-

1.400.000

4.137.944

Openbare Verlichting

935.221

500.020

500.020

388.857

111.162

111.162

Overige restant kredieten

4.841.954

1.808.276

1.656.622

922.340

734.282

885.935

Renovatie bomenbuurt wegen en riolering

2.064.704

645.662

299.518

37.009

262.509

608.653

Schoon door de poort

3.679.391

3.679.391

966.473

71.473

895.000

3.607.918

Speeltoestellen

559.000

358.871

358.871

252.428

106.443

106.443

Stimuleringsfonds

898.496

98.496

98.496

-11.648

110.144

110.144

Wegen/verkeer

32.582.283

22.919.080

17.296.021

4.389.136

12.906.886

18.529.945

Wmo

550.000

550.000

550.000

319.239

230.761

230.761

Wüsterveld

1.175.480

496.995

496.995

10.044

486.951

486.951

Totaal rapport

86.710.822

50.936.906

38.645.386

9.451.024

29.194.362

41.485.882

Van de 117 openstaande investeringen zijn er 33 definitief afgerond in 2020. Het restantbudget van deze afgesloten investeringen bedraagt € 655.506. De overige investeringen lopen door in 2021.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41