Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

huurrechten begraafplaats

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

215.791

215.791

Vermeerdering 2020

60.000

62.905

Verminderingen 2020

14.332

15.542

Stand per 31 december 2020

261.459

263.154

Doelstelling / Bestemming

De gemeente exploiteert een begraafplaats waarbij de graven jaarlijks worden onderhouden. Aan de grafhouders wordt een huurrecht in rekening gebracht. Het is gebruikelijk in de begraafbranche dat het huurrecht bij de aanschaf van graf kan worden afgekocht voor een bepaalde periode. In de loop van de tijd zijn afkoopcontracten afgesloten voor verschillende periodes. De ontvangen afkoopbedragen worden opgenomen in een voorziening. Van elk afkoopcontract wordt ieder jaar het jaar deel (jaarschijf) ten gunste van de exploitatie gebracht.

Minimale/maximale hoogte

Het volume van de voorziening is niet gemaximeerd of conform een onderliggend plan maar is afhankelijk van de afgesloten afkoopcontracten voor de huurrechten.

Beslissingsbevoegdheid

De voorziening is bij de jaarrekening 2016 ingesteld conform de notitie BBV. De raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding (“ten laste brengen”) van de voorziening.

Mutaties

Het betreft het saldo van de vooruitbetaalde en vooruitontvangen huurrechten.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41