Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

ontwikkelbedrijf Greenport Venlo brg

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

411.695

411.695

Vermeerdering 2020

142.411

151.341

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

554.106

563.036

Doelstelling / Bestemming

Deze reserve heeft als doelstelling om de risico’s in de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo op te vangen in verband met het aandeel van Venray (5,4%) in deze BV.

Minimale / maximale hoogte

De maximale hoogte is afhankelijk van het berekende risico dat de gemeente Venray loopt over de deelneming in het ontwikkelbedrijf. Deze hoogte is nog niet bereikt.

Beslissingsbevoegdheid

De Raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding ("ten laste brengen") van de reserve.

Voeding en besteding

De reserve wordt gevoed door een tweetal componenten. Enerzijds door toevoeging van het rendement op het eigen vermogen en anderzijds door de toevoeging van het saldo van de ontvangen en betaalde rente.

De werkelijke vermeerderingen in 2020 betreffen:
De toevoeging van € 151.341 aan deze reserve betreft het saldo van de rentekosten van de opgenomen geldlening en de renteontvangsten van het ingebrachte vreemd vermogen en kredietfaciliteit. Daarnaast heeft een dividenduitkering plaatsgevonden over 2020.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41