Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

huisvesting primair onderwijs

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

478.018

478.018

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

80.000

31.182

Stand per 31 december 2020

398.018

446.836

Doelstelling / Bestemming

In overeenstemming met de in 2015 door de raad vastgestelde visie op onderwijshuisvesting dienen budgetten voor onderwijshuisvesting zoveel mogelijk voor dit doel te worden ingezet. De raad is vrij om een bestemming te geven aan de gelden uit de oude voorziening “onderhoud primair onderwijs”. De middelen waarvoor geen onderhoud wordt uitgevoerd conform het MOP en in de voorziening zijn opgenomen, zijn in deze reserve gestort ten behoeve van huisvesting primair onderwijs. De reserve is bestemd voor aanvullende werkzaamheden op het gebied van huisvesting primair onderwijs.

Minimale / maximale hoogte

Het volume betreft de resterende middelen vanuit de voorziening onderhoud primair onderwijs wat geen onderhoudsgelden betrof conform het MOP.

Beslissingsbevoegdheid

De raad is bij wet aangewezen als bevoegd orgaan om te besluiten over bestedingen uit een reserve.

Mutaties

De daadwerkelijke verminderingen in 2020 hebben betrekking op huurkosten voor de extra noodlokalen van De Kruudwis.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41