Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

bomen

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

21.800

21.800

Vermeerdering 2020

10.000

2.416

Verminderingen 2020

10.000

856

Stand per 31 december 2020

21.800

23.360

Doelstelling / Bestemming

Het besluit over het instellen van een bomenfonds is genomen op 11 september 2007 in de Nota Deregulering kapvergunningstelsel.
Als de aanvrager van een kapvergunning voor een monumentale of waardevolle boom niet kan voldoen aan de herplant verplichting, zal een geldelijke compensatie gestort worden in de Voorziening Bomen. Deze middelen zijn voor de gemeente beschikbaar om het monumentaal en waardevol bomenbestand in stand te kunnen houden door aanplant van nieuwe waardevolle bomen of verbetering van groeiomstandigheden bij bestaande waardevolle bomen. Het college kan een bijdrage in de kosten toekennen aan de eigenaar/bezitter van de boom voor standplaatsverbetering of boomverzorgende maatregelen.

Minimale/maximale hoogte

De voorziening is gebaseerd op de aanvragen van een kapvergunning voor een monumentale of waardevolle boom die niet voldoet aan de herplantverplichting.

Beslissingsbevoegdheid

Teammanager team G&V

Mutaties

De dekking voor de uitgaven worden gegenereerd uit de extra opbrengsten. Deze worden voornamelijk gehaald uit de compensatieplicht bij in- en uitbreidingsplannen. Afhankelijk van de werkelijke opbrengsten zullen de uitgaven gedaan kunnen worden.
De inkomsten kunnen jaarlijks variabel zijn. De Voorziening Bomen financiert zichzelf; alles volgens het principe Op = Op.
Toevoegingen:
In 2020 zijn bedragen gestort in de voorziening als gevolg van een ontvangen compensatie en een ontvangen schadevergoeding.
Onttrekkingen:
Er zijn in 2020 kosten gemaakt voor instandhouding of snoeien van monumentale bomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41