Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

alg. pensioenwet politieke ambtsdr.

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

6.052.499

6.052.499

Vermeerdering 2020

361.559

415.347

Verminderingen 2020

195.072

279.612

Stand per 31 december 2020

6.218.986

6.188.234

Doelstelling / Bestemming

Momenteel is er geen pensioenfonds voor politieke ambtsdragers. De wethouderpensioenen worden tot nu toe door de gemeente in eigen beheer opgebouwd en uitgekeerd. Hiervoor is deze voorziening gevormd
Op basis van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) hebben (gewezen) wethouders de mogelijkheid van overname c.q. overdracht door de gemeente van opgebouwde pensioenaanspraken. Voornaamste doelstelling van de overname- c.q. overdrachtsmogelijkheid is om zoveel mogelijk te voorkomen dat (gewezen) wethouders worden geconfronteerd met een pensioenbreuk.
In gevallen waarin een gewezen wethouder gebruik maakt van het recht op waardeoverdracht, is de gemeente verplicht om de door betrokkene opgebouwde pensioenaanspraken over te hevelen naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever van de gewezen wethouder.
Verder is het ministerie van BZK bezig met de fondsvorming voor APPA-pensioenen. Het is niet bekend wanneer gemeentes aan de beurt zijn met waardeoverdracht. De waarde die overgedragen moet worden is de actuariële waarde van opgebouwde pensioenaanspraken aan het einde van het jaar.
De middelen van de voorziening dienen voor de betaling van de volgende verplichtingen:

  1. de ouderdomspensioenen aan gewezen wethouders.
  2. de nabestaandenpensioenen in geval van overlijden van de (gewezen) wethouders.
  3. de overdracht van opgebouwde pensioenaanspraken naar een ander pensioenfonds ten behoeve van gewezen wethouders die daarom verzoeken;
  4. de overdracht van opgebouwde pensioenaanspraken naar het nog te vormen APPA-pensioenfonds.

Minimale/maximale hoogte

Het minimum-volume (tegelijk het maximum-volume) van de voorziening wordt gelijkgesteld met de actuariële waarde (de contante waarde van pensioenaanspraken, verminderd met de contante waarde van toekomstige pensioenpremies) van de opgebouwde pensioenaanspraken door de (gewezen) wethouders per ultimo van het kalenderjaar waarop de laatst vastgestelde
gemeenterekening betrekking heeft.

Beslissingsbevoegdheid

Het college van B&W heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding (“ten laste brengen”) van de voorziening.

Mutaties

Zowel de omvang van de jaarlijkse groei van de pensioenaanspraken als de omvang van de over te nemen pensioenaanspraken worden gebaseerd op actuariële berekeningen die door een daartoe gespecialiseerd bureau worden opgesteld. Op basis van deze berekening wordt bepaald wat de voeding of vrijval van de voorziening moet zijn.
Daarnaast kan storting plaatsvinden door overname van door zittende wethouders elders opgebouwde pensioenaanspraken.
Toevoegingen:
Op basis van de actuariële berekeningen heeft in 2020 een toevoeging aan de voorziening plaatsgevonden. Het verschil tussen de begroting en realiteit wordt veroorzaak doordat in de begroting rekening gehouden is met een storting in de voorziening van € 361.559. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde storting in de afgelopen jaren. Eind 2020 is bekend geworden dat de rekenrente gedaald is van 0,290% in 2019 naar 0,082% in 2020. Hierdoor moet er meer kapitaal worden aangehouden, omdat er minder rente-inkomsten worden voorzien. In 2020 is hierdoor € 53.788 extra gestort in de voorziening.
Onttrekkingen:
Er is in 2020 pensioen betaald aan gewezen wethouders. Daarnaast heeft een extra onttrekking plaatsgevonden vanwege waardeoverdracht naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever van een gewezen wethouder.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41