Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

sociaal domein

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

0

0

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

0

0

Doelstelling / Bestemming

Voor het sociaal domein is het uitgangspunt dat de hulpverlening op dit gebied verstrekt wordt binnen de ontvangen middelen van het Rijk. De overschotten van de jaren 2015 t/m 2017 zijn gereserveerd om eventuele tekorten op te kunnen vangen. De maximale hoogte van de reserve bedraagt € 2.500.000.

Beslissingsbevoegdheid

De raad is bij wet aangewezen als bevoegd orgaan om te besluiten over bestedingen uit een reserve.

Mutaties

Het saldo van de reserve was bij aanvang van het jaar nihil. Er zijn geen mutaties geweest in 2020.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41