Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

bouwrijp maken complexen

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

673.787

673.787

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

262.557

102.619

Stand per 31 december 2020

411.230

571.168

Doelstelling/Bestemming

De voorziening heeft als doelstelling het opvangen van de kosten voor afwerking van reeds afgesloten complexen.

Minimale/maximale hoogte

Het volume is afgestemd op de nog uit te voeren werkzaamheden voor de volgende projecten:

Saldo per 1-1-2020

Vermeerdering

Vermindering

Saldo per 31-12-2020

Vredepeel (afgesloten eind 2016)

35.000

35.000

Veulen (afgesloten eind 2016)

32.558

-32.558

-

Laagheide (afgesloten eind 2019)

456.230

-70.060

386.170

De Hulst (afgesloten eind 2019)

150.000

150.000

Totaal

673.788

-

-102.618

571.170

Beslissingsbevoegdheid

De Raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding (“ten laste brengen”) van de voorziening.

Voeding en besteding

De voorziening wordt gevoed vanuit de afgesloten grondexploitaties waarvoor nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
De vermindering in 2020 van € 102.618 betreft de afronding van Veulen (ad € 32.558) en het eerste deel van de werkzaamheden voor Laagheide (ad € 70.000).
Er staat een restant ad € 571.170 wat is bestemd voor de nog te maken kosten Vredepeel (€ 35.000) voor civiele werken, verlichting, groen en uren begeleiding Laagheide(ad € 386.170) en De Hulst (ad € 150.000).

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41