Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

algemene reserve

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

20.389.091

20.389.091

Resultaatbestemming 2019 Venray

335.688

335.688

Stand na resultaatbestemming

20.724.779

20.724.779

Vermeerdering 2020

168.985

168.985

Verminderingen 2020

3.884.345

1.273.165

Stand per 31 december 2020

17.009.419

19.620.599

Doelstelling/Bestemming

De algemene reserve fungeert als buffer voor onverwachte financiële tegenvallers. De algemene reserve maakt een substantieel onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. In de nota reserves en voorzieningen zijn de kaders voor de algemene reserve opgenomen. De middelen van de algemene reserve worden aangewend voor de normale opvang van fluctuaties en tegenvallers. Voor zover de algemene reserve groter is dan nodig voor de normale functie van opvang van fluctuaties en tegenvallers, kan deze worden ingezet voor dekking van investeringen of incidentele lasten.

Minimale/maximale hoogte

De provincie stelt geen expliciete normen aan de hoogte van de algemene reserve, mits het  
het beleid rond het weerstandsvermogen goed is vastgesteld en er een werkend systeem van risicomanagement is. De gemeente Venray voldoet aan deze voorwaarden.
Risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd worden gedekt door de algemene reserve. Er bestaat een directe relatie tussen de risico’s die de gemeente loopt en het minimaal noodzakelijk aan te houden buffervermogen. (Overigens worden de risico’s uit het grondbedrijf via een afzonderlijke risicoreserve gedekt. Voor zover deze reserve ontoereikend is, wordt teruggevallen op de ruimte in de algemene reserve.)
Risico’s kunnen op hoofdlijnen financieel worden vertaald en vervolgens afgezet worden tegen de weerstandscapaciteit/buffer. Op deze manier wordt de weerstandsratio bepaald. De gemeente streeft naar een weerstandsratio van minimaal 1,0 (vastgelegd in het risicobeleid van 2016). Dit betekent dat de risico’s 100% afgedekt moeten zijn door de aanwezige weerstandscapaciteit.

Beslissingsbevoegdheid

Voor de bestedingen is een raadsbesluit noodzakelijk.

Mutaties

De algemene reserve wordt gevoed door enerzijds een voordelig rekeningsaldo en anderzijds een positief saldo van de herijking reserves, tenzij de raad anders beslist over beide saldo’s. Binnen de algemene reserve worden bedragen geoormerkt voor besteding indien hiertoe door de raad besloten is.

Toevoegingen:
De werkelijke vermeerderingen in 2020 in de algemene reserve bestaan uit:

  • Resultaatbestemming  programmaverantwoording 2019 € 335.688 (rekeningresultaat 2019).
  • De vermeerdering van € 168.985 inzake vrijval uit de reserve overheveling exploitatiebudgetten (R.16045). De vrijval uit de reserve overheveling exploitatiebudgetten betreffen overhevelingen van gelden die niet meer benodigd zijn. Het bedrag van de vrijval € 168.985 komt overeen met het geraamde bedrag.

Onttrekkingen:
De verminderingen bestaan in 2020 uit:

  • Budgetoverhevelingen jaarrekening 2019 en voorgaande jaren:       € 1.273.165

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 en voorgaande jaren
zijn budgetten overgeheveld die benodigd zijn voor de uitvoering
van activiteiten in de daaropvolgende jaar/jaren. Deze gelden zijn
in 2019 overgeheveld naar de reserve overheveling restant
exploitatiebudgetten. Wij verwijzen u ook naar de toelichting bij
de reserve overheveling exploitatiebudgetten (R.16045).

Totaal verminderingen   € 1.273.165

Afwijking realisatie ten opzichte van de raming

In werkelijkheid is € 2.611.180 minder aan de algemene reserve onttrokken dan geraamd. De verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening zijn toegelicht in het onderdeel "analyse op de afwijkingen begroting na wijzigingen - rekening" indien deze per deelprogramma een bedrag van € 25.000 of meer betreffen. Voor deze reserve zijn deze verschillen terug te vinden in de diverse deelprogramma's.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41