Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikk.brg

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

2.021.652

2.021.652

Vermeerdering 2020

301.883

389.382

Verminderingen 2020

397.533

346.476

Stand per 31 december 2020

1.926.002

2.064.558

Doelstelling / Bestemming

De reserve is bedoeld om financiële bijdragen te kunnen leveren aan kwaliteitsverbeteringen in het bestaande gebied. In de structuurvisie bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling (geldend per 1-1-2012) zijn de typen bouwplannen waarvoor deze bijdrage geldt, de beoordelingswijze en daarmee de hoogte van de bijdrage vastgelegd.

De bestemmingsreserve is in het leven geroepen vanwege de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ontwikkeling op 1 juli 2008. Deze wet maakt het mogelijk om aan initiatiefnemers van bepaalde bouwplannen een bijdrage te vragen voor de ruimtelijke ontwikkeling.
De bijdrage geldt eveneens voor gemeentelijke exploitaties voor zover deze na 1 oktober 2008 door de gemeenteraad voor het eerst zijn vastgesteld.

Per 1 januari 2012 geldt de Structuurvisie bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling welke in december 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld.
In deze structuurvisie zijn de per 1 januari 2012 geldende bijdragen per categorie bouwplan opgenomen. Bij de toekenning van gelden uit de reserve wordt de nadruk gelegd op kwaliteitsverbeteringen in het bestaande gebied.

Per 1 januari 2013 is de reserve opgedeeld in 4 deelfondsen. De mutatie 2020 per fonds is als volgt:

Deelfonds

1-1-2020

vermeerdering

vermindering

31-12-2020

Landelijk gebied

1.148.529

117.489

0

1.266.017

Stedelijk gebied

284.213

203.384

262.491

225.106

Herstructurering bedrijventerreinen

443.910

68.510

83.985

428.435

Parkeren

145.000

0

0

145.000

2.021.652

389.383

346.476

2.064.559

De benaming geeft aan waar de kwaliteitsverbetering wordt ingezet. Als belangrijke input voor investeringen dienen o.a. de uitvoeringsprogramma’s uit de Dorp- en Wijkontwikkelingsplannen en het Platteland in uitvoering.

Minimale / maximale hoogte

Voor de reserve is geen volume vastgesteld. Wel wordt, op basis van de te verwachten toevoegingen aan de reserve, bij de MUIP een meerjarig bestedingsplan vastgesteld indien de stand van de reserve dusdanig is dat er een substantieel project mee kan worden uitgevoerd.

Beslissingsbevoegdheid

De Raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding (“ten laste brengen”) van de reserve.

Voeding en besteding

De reserve wordt gevoed door bijdragen vanuit bouwplannen die niet passend zijn volgens het vigerende bestemmingsplan.
De bijdragen zijn per soort plan opgenomen in de Structuurvisie bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling.
Afdrachten aan deze reserve vanuit grondexploitaties mogen niet meer tussentijds plaatsvinden, maar alleen als resultaatbestemming. Afdrachten aan de reserve vinden dus alleen vanuit winstgevende grondexploitaties of anterieure overeenkomsten plaats.

De werkelijke vermeerderingen in 2020 betreffen:
De toevoeging van € 389.383 aan deze reserve betreft diverse anterieure overeenkomsten.

De werkelijke verminderingen in 2020 betreffen:
In 2020 heeft er een onttrekking ad € 346.476 plaatsgevonden voor bijdrage herinrichting De Stek Castenray (€25.000),  de Hulst I (€ 83.985) en Gouden Leeuw (€ 237.491).

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41