Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

bossen (egalisatie)

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

93.875

93.875

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

42.185

15.484

Stand per 31 december 2020

51.690

78.391

Doelstelling / Bestemming

In de beheernota bossen zijn doelen opgenomen voor beheer van bossen en natuurterreinen. De inkomsten en uitgaven bij bos- en natuur beheer fluctueren sterk door bijvoorbeeld de verkoopprijs van hout, het moment en hoeveelheid van oogsten en het moment van herplant. Om pieken en dalen op te vangen is een egalisatiereserve nodig zodat de bedrijfsvoering van het bos- en natuurbeheer gegarandeerd blijft. Het opvangen van pieken en dalen is bedoeld om het budget bossen onder de streep neutraal te maken.

Minimale / maximale hoogte

Met de evaluatie beheernota gemeentebossen 2009-2020, waarbij is besloten tot het creëren van een egalisatiereserve bossen, is een plafond van € 250.000 vastgesteld zodat er niet meer middelen worden gereserveerd dan nodig.

Beslissingsbevoegdheid

De raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding (“ten laste brengen”) van de reserve.

Mutaties

De onttrekking betreft het budgettair neutraal maken (egaliseren) van het budget bossen. De verschillen tussen de begroting na wijziging en de rekening zijn toegelicht in het onderdeel "analyse afwijkingen begroting na wijzigingen - rekening" van DP 2.4 natuur, landschap en plattelandsontwikkeling.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41