Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

escrow verkoop aandelen Attero

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

19.923

19.923

Vermeerdering 2020

-19.923

-19.923

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

0

0

Doelstelling / Bestemming

Deze voorziening vloeit voort uit de verkoop van de aandelen Attero aan Waterland Private Equity Fund C.V. in 2014. De gezamenlijke verkopers hebben namelijk aan Waterland garanties en vrijwaringen afgegeven voor eventuele aanspraken die worden beheerd door CSV Amsterdam B.V.  Op grond hiervan is een bedrag als escrow op de verkoopprijs in mindering gebracht.

Op 20 april 2020 hebben CSV Amsterdam B.V (waaraan Venray de rechten en verplichtingen van bovengenoemde verkoop heeft overgedragen), Recylceco B.V., Attero Holding B.V. en Waterland Private Equity Fund V C.V. een vaststellingsovereenkomst ondertekend waarin een minnelijke schikking is getroffen voor de afwikkeling van alle geschillen.

Minimale/maximale hoogte

De voorziening is gebaseerd op het procentuele aandelenbezit van de gemeente Venray in Attero afgezet tegen de resterende  escrow van € 8 miljoen.

Beslissingsbevoegdheid

Het college van B&W.

Mutaties

Als gevolg van de finale schikking (zie onder doelstelling / bestemming) is de voorziening           € 19.923 opgeheven.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41