Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

egalisatie Glasweb

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

12.389

12.389

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

10.389

10.530

Stand per 31 december 2020

2.000

1.859

Doelstelling / Bestemming

De leges telecommunicatie is een retributie. Middelen die in de kostenraming van de heffing zijn opgenomen, moeten aan de dienstverlening worden besteed. Zo ook de geraamde inkomsten die pas in een later jaar tot uitgaven leiden. Om te waarborgen dat deze gelden niet worden herbestemd, moeten ze als een bijdrage aan een voorziening worden meegenomen.
De aanleg van glasvezel in Venray is een werk dat meerdere jaren in beslag neemt. Hierdoor bestaat de kans dat de uitgaven niet in de pas lopen met de inkomsten. Door het instellen van een voorziening kan een overschot aan inkomsten gereserveerd worden om latere kosten te dekken.

Beslissingsbevoegdheid

Het college van B&W heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding (“ten laste brengen”) van de voorziening.

Mutaties

De onttrekking betreft de in 2019 gemaakte kosten conform de vooraf opgestelde legesbegroting.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41