Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

VOORZIENINGEN GRONDBEDRIJF IN MINDERING OP BALANS

In de paragraaf grondbeleid is een actuele prognose opgenomen per grondexploitatiecomplex. Indien deze prognose een negatieve eindwaarde laat zien is de gemeente verplicht om hiervoor een voorziening te vormen.

Omdat in feite de voorziening een waardecorrectie is op de actiefpost Bouwgrond in exploitatie, moeten deze voorzieningen als mindering op deze post in de balans worden opgenomen. Deze voorzieningen zijn dus niet opgenomen onder de post voorzieningen (passiefpost) op de balans.
Op dit moment zijn er 3 voorzieningen voor de te verwachten tekorten van grondexploitatiecomplexen gevormd. Omdat de toelichting van deze voorzieningen nagenoeg gelijk zijn worden eerst de standen per voorziening getoond en volgt daarna een toelichting.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41