Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

kap.last Gouden Leeuwplein

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

0

0

Vermeerdering 2020

237.491

237.491

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

237.491

237.491

Doelstelling/Bestemming

Elke reserve is gevormd voor een specifieke investering. De reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van die investering:

  • De reserve renovatie gemeentehuis dient ter dekking van de kapitaallasten van de renovatie van het gemeentehuis en de herhuisvesting.
  • De reserve gemeenschapshuis Veulen dient ter dekking van de kapitaallasten van een verbouwing van het gemeenschapshuis.
  • De reserve accommodatie museum dient ter dekking van een deel van de kapitaallasten van de accommodatie museum. De dekking voor de stichtingskosten van het museum die komt uit de verkoop van het Freulekeshuus, en de bijdrage uit de reserve Accommodatiefonds worden gestort in deze reserve.
  • De reserve GOW haven revitalisering dient ter dekking van een deel van de kapitaallasten van de revitalisering haven Wanssum (2014). In 2014 heeft het project Revitalisering haven plaatsgevonden als onderdeel van de totale Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (GOW). Dekking van het project was voorzien uit subsidies en bijdragen uit reserves (algemene reserve en bestemmingsreserve MW Onderhoud industriehaven). De kapitaallasten van deze investering komen ten laste van het havenbudget. De bijdragen uit de reserves die bedoeld waren ter dekking van het project zijn gestort in deze reserve ter dekking van (een deel van de) toekomstige kapitaallasten.
  • De reserve parkeren dient ter dekking van een deel van de kapitaallasten van de parkeergarage. Op 17 mei 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen aangaande de evaluatie van het parkeerbeleid. Onderdeel van dit besluit is de dekking van de kapitaallasten van de parkeergarage uit de algemene reserve.
  • De reserve herinrichting openbare ruimte Hulst 1 dient ter dekking van de kapitaallasten voor herinrichting van de openbare ruimte Hulst I. Hiervoor waren middelen beschikbaar uit de reserve ruimtelijke ontwikkeling.
  • De reserve garantstelling GWV grijs-zwart BV is gevormd om eventuele garantieverliezen voortvloeiend uit de garantiestelling GlasWeb Venray te kunnen dekken. De toevoeging is de premie die in 2018 aan GWV in rekening is gebracht.
  • De reserve openbare ruimte Goumansplein dient ter dekking van de kapitaallasten voor het Goumansplein. Voor de investering in de openbare ruimte waren middelen beschikbaar uit de reserve ruimtelijke ontwikkeling en de reserve bovenwijkse werken.
  • De reserve renovatie onderwijshuisvesting dient ter dekking van (een deel van) de kapitaallasten voor de renovatie van de voormalige basisschool de Vlaswei.

Minimale/maximale hoogte

De reserve mag niet hoger zijn dan de boekwaarde van de (afgesloten) investering, waar de reserve bij hoort.

Beslissingsbevoegdheid

De raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding van de reserve.

Mutaties

Toevoegingen:
De toevoegingen aan elke reserve betreft de toevoeging  van rente en/of de toevoeging conform de begroting .

Onttrekkingen:

De onttrekking betreft de kapitaallasten van de investeringen conform de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41