Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

accommodatiefonds

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

192.315

192.315

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

192.315

192.315

Doelstelling / Bestemming

De reserve heeft als doel het reserveren van middelen ten behoeve van de uitvoering van accommodatievraagstukken. In de accommodatienota 2011-2015 is aangegeven dat er budget nodig is om de concrete vraagstukken die er liggen te kunnen oplossen. Er worden echter regelmatig accommodatievragen gesteld die de instandhouding van de reserve noodzakelijk maken. De bestemmingsreserve wordt ingezet voor; · “Kleinere initiatieven” op gebied van accommodaties waarvan de kosten niet meer dan € 50.000,- bedragen. · Voorbereidingskosten van “grote projecten” (investeringen boven € 50.000,-). Wanneer dit leidt tot een projectvoorstel worden deze kosten in het voorstel voor een investeringskrediet opgenomen. Wanneer dit krediet door de raad wordt toegekend vloeien de voorbereidingskosten terug naar de reserve Accommodatiefonds.

Beslissingsbevoegdheid

De beslissingsbevoegdheid ligt bij het college. Aan de onttrekking of vermeerdering dient een expliciet besluit ten grondslag te liggen. De formele aanpassing van de begroting gebeurt door middel van een begrotingswijziging en wordt aan de raad voorgelegd via de bestuursrapportage.

Mutaties

Er zijn geen onttrekkingen of toevoegingen geweest in 2020.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41