Bijlagen bij de jaarrekening

Bijlage 2. Taakvelden per programma

De baten en lasten van de gemeente Venray zijn opgenomen in kostenplaatsen die verdeeld zijn naar programma’s en onderliggende deelprogramma’s. De BBV schrijft voor dat deze baten en lasten ook verdeeld moeten worden naar taakvelden. Taakvelden zijn eenheden waarin de kerntaken van de gemeente zijn onderverdeeld. De taakvelden zijn voorgeschreven bij de ministeriële regeling en zijn voor elke gemeente gelijk. De kostenplaatsen zijn op basis van de kerntaken waar deze bij horen ook gekoppeld aan de voorgeschreven taakvelden en zijn in onderstaande tabel per programma opgenomen.

Bedragen x € 1.000,-

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1 LEVEN

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0

0

0

12.426

12.426

0

12.426

12.426

0

0.8 Overige baten en lasten

686

0

686

285

285

0

-402

285

686

4.1 Openbaar basisonderwijs

1.650

1.613

37

30

32

-2

-1.620

-1.581

40

4.2 Onderwijshuisvesting

887

837

50

0

0

0

-887

-837

50

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.551

2.293

258

1.475

1.350

124

-1.077

-943

134

5.1 Sportbeleid en activering

731

678

52

101

84

17

-630

-595

35

5.2 Sportaccommodaties

2.424

2.325

99

175

177

-2

-2.249

-2.148

101

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.498

2.276

222

434

376

58

-2.064

-1.900

164

5.4 Musea

256

233

23

11

0

11

-246

-233

13

5.5 Cultureel erfgoed

90

72

17

35

25

10

-55

-47

8

5.6 Media

717

726

-9

60

62

-2

-657

-664

-7

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.941

3.635

305

243

242

1

-3.697

-3.393

304

6.2 Wijkteams

258

233

25

0

0

0

-258

-233

25

6.3 Inkomensregelingen

21.356

20.766

590

18.018

17.740

278

-3.338

-3.026

312

6.4 Begeleide participatie

12.013

12.297

-284

0

0

0

-12.013

-12.297

-284

6.5 Arbeidsparticipatie

1.237

1.094

143

20

9

11

-1.216

-1.084

132

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

2.144

2.159

-14

2

13

-11

-2.142

-2.146

-4

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

9.325

9.651

-327

453

735

-282

-8.872

-8.916

-44

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

13.895

13.006

889

0

65

-65

-13.895

-12.941

954

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

151

100

51

13

0

13

-138

-100

39

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

1.687

1.521

166

0

0

0

-1.687

-1.521

166

7.1 Volksgezondheid

2.967

2.938

29

0

5

-5

-2.967

-2.933

34

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

173

183

-10

35

54

-19

-138

-129

9

8.3 Wonen en bouwen

470

491

-22

803

739

63

333

248

-85

Totaal Programma 1 LEVEN

82.106

79.127

2.979

34.618

34.420

198

-47.488

-44.707

2.781

Bedragen x € 1.000,-

Lasten

Baten

Saldo

Programma 2 WONEN

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

0.8 Overige baten en lasten

25

0

25

0

0

0

-25

0

25

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3.505

3.432

73

145

186

-41

-3.361

-3.246

114

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.623

1.445

178

481

493

-12

-1.142

-952

190

2.1 Verkeer en vervoer

849

826

24

30

31

-1

-819

-794

25

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

61

62

-1

42

41

2

-18

-21

-3

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.516

3.448

68

171

178

-7

-3.345

-3.270

75

7.3 Afval

3.541

3.659

-118

4.337

4.289

48

796

630

-166

7.4 Milieubeheer

1.953

1.872

81

586

542

43

-1.367

-1.330

37

8.1 Ruimtelijke ordening

2.168

2.147

21

831

1.456

-625

-1.336

-691

646

8.3 Wonen en bouwen

1.397

1.369

27

1.572

1.985

-414

175

616

441

Totaal Programma 2 WONEN

18.637

18.259

378

8.195

9.201

-1.006

-10.442

-9.058

1.384

Bedragen x € 1.000,-

Lasten

Baten

Saldo

Programma 3 WERKEN

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

0.63 Parkeerbelasting

0

0

0

366

337

29

366

337

-29

2.1 Verkeer en vervoer

6.551

6.324

227

354

358

-4

-6.198

-5.966

232

2.2 Parkeren

1.109

1.123

-14

76

103

-27

-1.033

-1.020

13

2.3 Recreatieve havens

3

0

3

16

16

0

13

16

3

2.4 Economische havens en waterwegen

262

243

20

175

153

22

-87

-90

-3

2.5 Openbaar vervoer

12

12

0

0

0

0

-12

-12

0

3.1 Economische ontwikkeling

766

657

109

260

203

57

-506

-454

52

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

997

856

140

178

15

162

-819

-841

-22

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

366

275

91

160

172

-12

-206

-103

103

3.4 Economische promotie

406

374

32

75

75

0

-331

-299

32

7.2 Riolering

3.518

3.588

-69

4.359

4.372

-13

841

785

-56

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-893

-1.099

206

-72

-201

129

821

898

77

Totaal Programma 3 WERKEN

13.099

12.353

746

5.947

5.604

343

-7.151

-6.748

403

Bedragen x € 1.000,-

Lasten

Baten

Saldo

Programma 4 BESTUREN

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

0.1 Bestuur

2.981

2.790

192

35

6

29

-2.946

-2.784

162

0.2 Burgerzaken

1.646

1.752

-106

441

449

-8

-1.205

-1.303

-97

0.4 Overhead

16.522

16.243

279

385

573

-188

-16.137

-15.670

467

0.5 Treasury

74

96

-22

2.771

2.798

-27

2.697

2.701

4

0.61 OZB woningen

490

371

119

6.322

6.306

16

5.833

5.935

103

0.62 OZB niet-woningen

290

316

-26

8.352

8.382

-31

8.062

8.066

4

0.64 Belastingen overig

167

169

-2

0

8

-8

-167

-162

5

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

110

108

2

65.849

66.213

-364

65.739

66.105

365

0.8 Overige baten en lasten

668

631

37

10

9

1

-658

-622

36

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

12

-50

62

0

0

0

-12

50

62

3.4 Economische promotie

19

32

-13

489

727

-237

471

695

224

7.4 Milieubeheer

572

427

144

90

50

40

-482

-378

104

8.3 Wonen en bouwen

601

162

439

0

0

0

-601

-162

439

Totaal Programma 4 BESTUREN

24.152

23.047

1.105

84.745

85.520

-775

60.594

62.473

1.880

Bedragen x € 1.000,-

Lasten

Baten

Saldo

MUTATIES RESERVES

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

0.10 Mutaties reserves

5.008

4.753

255

9.562

5.378

4.184

4.554

625

-3.929

Totaal MUTATIES RESERVES

5.008

4.753

255

9.562

5.378

4.184

4.554

625

-3.929

Bedragen x € 1.000,-

Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

Programma 1 LEVEN

82.106

79.127

2.979

34.618

34.420

198

-47.488

-44.707

2.781

Programma 2 WONEN

18.637

18.259

378

8.195

9.201

-1.006

-10.442

-9.058

1.384

Programma 3 WERKEN

13.099

12.353

746

5.947

5.604

343

-7.151

-6.748

403

Programma 4 BESTUREN

24.152

23.047

1.105

84.745

85.520

-775

60.594

62.473

1.880

MUTATIES RESERVES

5.008

4.753

255

9.562

5.378

4.184

4.554

625

-3.929

Totaal

143.002

137.539

5.463

143.068

140.124

2.944

66

2.585

2.519

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41