Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

egalisatie riolering

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

5.916.598

5.916.598

Vermeerdering 2020

229.056

264.817

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

6.145.654

6.181.415

Doelstelling / Bestemming

Gemeente Venray berekent rioolheffing aan de burger en deze gelden dienen specifiek besteed te worden aan werkzaamheden die voortvloeien uit het GRP. Eind 2017 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2021 met het bijbehorende kostendekkingsplan vastgesteld.

In deze egalisatievoorziening wordt het saldo lasten en baten van het product riolering in gestort of onttrokken. Het gaat voornamelijk over het saldo van het periodiek onderhoud, de onderuitputting op kapitaallasten en overige exploitatiekosten. Er geen sprake van dotatie in een voorziening groot onderhoud of sparen middels het tarief voor vervanging.

Beslissingsbevoegdheid

De gemeenteraad heeft de beslissingsbevoegdheid over de bestedingen ten laste van de voorziening en de dotaties aan de voorziening.

Mutaties

In het kostendekkingsplan (KDP) behorende bij het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2021 is per jaar een onttrekking / toevoeging gepland. Daarnaast is in het rioleringsplan vastgelegd dat afwijkingen van de begroting ook worden opgenomen in de voorziening.
Toevoegingen:
Er is € 35.761 meer aan de voorziening toegevoegd dan begroot.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41