Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

onderhoud primair onderwijs

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

216.714

216.714

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

117.805

117.805

Stand per 31 december 2020

98.909

98.909

Doelstelling / Bestemming

Deze egalisatievoorziening wordt aangewend om op basis van het meerjarig onderhoudsplan en het jaarlijks op te stellen huisvestingsprogramma primair onderwijs uitgaven ten behoeve van onderhoud en renovatie te bekostigen.

Minimale/maximale hoogte

De gemeente is sinds januari 2015 niet meer verantwoordelijk voor onderhoud aan schoolgebouwen. De gemeenteraad heeft in 2015 bepaald de beschikbare middelen in de voorziening Onderhoud Primair Onderwijs maximaal in te zetten voor onderwijshuisvesting. In dat kader wordt het onderhoud dat in het Meerjarig Onderhoud Plan opgenomen is, gedeeltelijk door de gemeente betaald, aangezien de scholen geen gelegenheid hebben gehad om voor dit groot onderhoud een voorziening te vormen.

Beslissingsbevoegdheid

Het college van B&W is bij wet aangewezen als bevoegd orgaan voor het onderhoud. Daaraan gekoppeld ligt tevens de beslissingsbevoegdheid over de besteding van de voorziening bij het college van B&W.

Mutaties

In 2020 is er één onttrekking geweest voor groot onderhoud aan Basisschool Eigenwijs in Oirlo.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41