Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

dekking huurlasten MFC Brukske

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

1.370.768

1.370.768

Vermeerdering 2020

0

0

Verminderingen 2020

27.418

27.418

Stand per 31 december 2020

1.343.350

1.343.350

Doelstelling / Bestemming

Elke reserve is gevormd voor een specifieke investering. De reserve dient ter dekking van de kapitaallasten van die investering:
Het MFC Brukske is eigendom van Wonen Limburg. De gemeente huurt dit pand van Wonen Limburg om het vervolgens weer onder te verhuren ten behoeve van basisonderwijs, sport, gezondheidszorg en wijkactiviteiten.
Een deel van de subsidiegelden van Rijk en Provincie (€ 1.500.000) worden via deze reserve ingezet ter dekking van een deel van de huurlasten van het MFC Brukske.

Beslissingsbevoegdheid

De raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding van de reserve

Mutaties

Onttrekkingen:
Conform begroting is een bedrag onttrokken ter dekking van een deel van de huurlasten.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41