Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

garantstel GWV grijs-zwart BV

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

146.146

146.146

Vermeerdering 2020

102.951

102.951

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

249.097

249.097

Doelstelling/bestemming
De reserve garantstelling GWV grijs-zwart BV heeft ten doel om eventuele garantieverliezen voortvloeiend uit garantiestelling GlasWeb Venray te dekken.

Voor de aanleg van glasvezel buiten de witte gebieden door BV Grijs/Zwart geldt is de eis van marktconformiteit van toepassing. Dit betekent dat maximaal 80% garantstelling kan worden verleend, waarvoor de zogenaamde safe harbour-premie in rekening wordt gebracht.

Voor de garantstelling op de lening die door de BNG voor grijs/zwart wordt verstrekt wordt door de gemeente aan GWV grijs-zwart BV een safe-harbourpremie van 3,8% in rekening gebracht zodat uiteindelijk de financiering op marktconforme wijze heeft plaatsgevonden en geen sprake is van staatssteun. In het raadsbesluit van 28 juni 2016 is vastgelegd dat de inkomsten uit de safe harbour-premie gereserveerd worden voor het risico op de garantstelling.

Minimale/maximale hoogte

Er is geen minimale of maximale hoogte vastgesteld. De reservering is afhankelijk van de hoogte van de jaarlijkse safe-harbourpremie.

Beslissingsbevoegdheid

De raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding van de reserve.

Voeding en besteding

De reserve wordt gevoed door de toevoeging van de jaarlijks bij GWV grijs-zwart BV in rekening gebrachte safe-harbourpremie. Voor het jaar 2020 betekent dit dat € 102.951 aan de reserve is toegevoegd. Er hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41