Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

verwacht tekort Blitterswijck

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

464.810

464.810

Vermeerdering 2020

-200.165

-277.863

Verminderingen 2020

0

0

Stand per 31 december 2020

264.645

186.947

Doelstelling / Bestemming

De voorzieningen hebben als doel het verwacht tekort op de grondexploitatie van het desbetreffende complex te dekken. Indien een negatief grondexploitatiecomplex wordt gesloten valt de voorziening vrij ten gunste van het exploitatiecomplex.

Minimale/maximale hoogte

De hoogte van de voorziening moet gelijk zijn aan de contante waarde van het geprognosticeerde verlies waarbij er een verplichte disconteringsvoet van 2% moet worden gehanteerd. Bij elke jaarrekening wordt een nieuwe prognose gemaakt.

Beslissingsbevoegdheid

De Raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding (“ten laste brengen”) van de voorziening.

Voeding en besteding

De voorziening wordt gevoed vanuit de risicoreserve grondbedrijf.
Aanpassing van de hoogte van de voorziening heeft plaats gevonden op basis van de nieuwe prognose. Toelichting op deze prognose is opgenomen in de paragraaf G. Grondbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41