Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

frictiegelden personeel

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

29.569

29.569

Vermeerdering 2020

309.347

448.234

Verminderingen 2020

525.395

477.803

Stand per 31 december 2020

-186.479

0

Doelstelling / Bestemming

De positie en de inrichting van de gemeentelijke organisatie is blijvend onderhevig aan
ontwikkeling en verandering. Vooral in het laatste decennium manifesteren de veranderingen zich indringender en in een toenemend tempo. Deze gang van zaken heeft rechtstreeks gevolgen voor de belangrijkste succesfactor in de organisatie: de mens. Er wordt een sterk appèl gedaan op de houding en instelling van de medewerker. Er worden andere kwaliteiten gevraagd. Niet iedereen heeft de souplesse om met deze veranderingen mee te groeien en/of de (veer)kracht om de daardoor ontstane druk op te vangen. Daarmee wordt een hoge mate van verantwoordelijkheid gelegd bij de werkgever om de juiste balans tussen de belangen van de organisatie en de belangen van de werknemer te vinden en te behouden. In dit spanningsveld zijn personele fricties onvermijdelijk. Het onderkennen van deze fricties heeft geleid tot de vaststelling van het “HR frictiebeleid gemeente Venray”. Om een zorgvuldige uitvoering te waarborgen is de reserve ‘Personele fricties’ in het leven geroepen. Deze reserve strekt tot dekking van de aan de uitvoering van deze vangnetregeling verbonden kosten. Verder wordt de reserve sinds 2010 gebruikt ter dekking van de frictiekosten die volgen uit de verschillende bezuinigingsrondes.

Minimale / maximale hoogte

De ondergrens van de reserve is van een zodanig niveau dat daarmee de totale (meerjarige)
verplichtingen die voortvloeien uit frictiebeslissingen kunnen worden voldaan.
Het maximale volume van de reserve is gelijk aan 2,5 maal het bedrag van de reguliere jaarlijkse storting.

Beslissingsbevoegdheid

Het directieteam heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding (“ten laste brengen”) van de reserve.

Mutaties

De reserve wordt jaarlijks gevoed met een bedrag dat wordt bepaald aan de hand van de volgende uitgangspunten:

  • De omvang van de frictie wordt gebaseerd op 1% van de totale tot de goedgekeurde basiscapaciteit behorende formatiesterkte;
  • Per fte wordt een loonkostensom gehanteerd die is gebaseerd op het maximum van schaal 10;
  • De aldus berekende loonkostensom wordt verhoogd met een opslag van 15% ter bekostiging van overige frictie gebonden kosten als assessment, opleiding, coaching e.d.

Toevoegingen:
De dotatie in de reserve is € 139.000 hoger dan begroot. Om te voorkomen dat de reserve per 31-12-2020 een negatief saldo heeft, heeft er een extra storting in de frictiereserve plaatsgevonden.
Onttrekkingen:
De onttrekking voor personele fricties is € 47.500 lager dan begroot.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41