Jaarrekening

Bijlagen bij de jaarrekening

onderhoud haven

Begroting na wijziging

Rekening

Stand per 1 januari 2020

207.791

207.791

Vermeerdering 2020

54.236

54.236

Verminderingen 2020

8.411

0

Stand per 31 december 2020

253.616

262.027

Doelstelling / Bestemming

Op 28 juni 2016 heeft de raad het geactualiseerde beheerplan haven Wanssum 2016 vastgesteld. Dit beheerplan is de onderligger van de voorziening “Onderhoud Haven”. Iedere vier jaar wordt het beheerplan geëvalueerd en bijgesteld en in het verlengde daarvan ook de voorziening “Onderhoud Haven”.
De voorziening wordt ingezet voor de bekostiging van de in het beheerplan aangegeven onderhoud, groot-onderhoud en inspectie van de haven.

Minimale/maximale hoogte

De volumebepaling is een afgeleide van de het beheerplan “Haven Wanssum 2016”. Dit plan geeft het verloop van de voorziening aan voor de komende jaren.

Beslissingsbevoegdheid

De raad heeft de beslissingsbevoegdheid over de besteding (“ten laste brengen”) van de voorziening.

Mutaties

Op basis van het beheerplan “Haven Wanssum 2016” wordt jaarlijks een dotatie aan de voorziening gedaan via de exploitatierekeningen van de industriehaven en de jachthaven.
Toevoegingen:
De werkelijke toevoeging aan de voorziening betreft de storting conform het onderhoudsplan.

Deze pagina is gebouwd op 07/07/2021 11:21:44 met de export van 07/07/2021 11:00:41